Umowa o pracę pracownika samorządowego to informacja publiczna

Do dyrektora powiatowego urzędu pracy wpłynął wniosek o podanie szeregu informacji związanych z zatrudnieniem jednego z pracowników, w tym. m.in. przesłania listy kandydatów, którzy zgłosili swoją kandydaturę do objęcia stanowiska objętego powyższym konkursem, życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zatrudnionej kandydatki, świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy i dokumentujących wymagany staż pracy czy  kopii (skanu) zawartej umowy. Organ odmówił m.in. przesłania kopii umowy o pracę. Niesłusznie, gdyż tego rodzaju informacja dotyczy majątku publicznego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Wniosek

Do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie zatrudnienia jednego z pracowników. Autor wniosku domagał się wyjaśnienia m.in. kiedy ogłoszono konkurs na stanowisko, które osoba ta objęła, przesłania ogłoszenia konkursu na stanowisko objęte przez tę osobę; przesłania listy kandydatów, którzy zgłosili swoją kandydaturę do objęcia stanowiska objętego powyższym konkursem, życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zatrudnionej kandydatki, świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy i dokumentujących wymagany staż pracy. Wnioskodawca zwrócił się także o przesłanie protokołów z odbytego konkursu oraz kopii (skanu) zawartej umowy.

Odpowiedź organu

Odpowiedź organu była taka, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wyjaśnił na jakim stanowisku pracuje osoba, której wniosek dotyczył. Organ podał, że zatrudnienie było przeprowadzone w wyniku otwartego postępowania konkursowego, zaś zakres obowiązków pracownika wynika m.in. z Regulaminu Organizacyjnego PUP. Jest on dostępny do wglądu na stronie urzędu. Treść ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko zostało załączone do odpowiedzi. Organ wskazał, że pozostałe żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, zaś ich ujawnienie mogłoby naruszyć prawa zatrudnionego pracownika oraz prawa innych osób.

Skarga do sądu 

Autor wniosku następnie złożył skargę do sądu administracyjnego na bezczynność organu w zakresie nieudostępnienia wnioskowanych informacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał skargę za częściowo zasadną. W związku z tym zobowiązał on organ do rozpatrzenia wniosku w zakresie udostępnienia informacji dotyczącej listy kandydatów, którzy zgłosili swoją kandydaturę na stanowisko, składu komisji skrutacyjnej, przesłania protokołów z odbytego konkursu oraz kopii (skanu) zawartej umowy o pracę w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi wraz z odpisem prawomocnego wyroku. Sąd stwierdził, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dopuścił się bezczynności, lecz nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie sąd oddalił skargę w pozostałej części.
 
Więcej tu:
 
Fot. miniaturka Borys Bura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *