XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 23 maja 2018 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

23 maja 2018 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2017 rok, absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2017 rok, wyrażenia akceptacji dla zamiaru podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina czynności zmierzających do pozbawienia kategorii drogi gminnej I, II i III odcinka obwodnicy Skawiny, przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina,  rozpatrzenia skargi z dnia 8 marca 2018 r. w części dotyczącej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej jak i rozpatrzenia skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie nieodbierania odpadów komunalnych z posesji skarżącego. Przypominamy, że każdy obywatel może przyjść na sesję i wysłuchać jej osobiście.

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XLII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 maja 2018 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2017 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2017 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 6. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego z zakresu właściwości administracji rządowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Wojciech Mackiewicz – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia akceptacji dla zamiaru podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina czynności zmierzających do pozbawienia kategorii drogi gminnej I, II i III odcinka obwodnicy Skawiny – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Wojciech Mackiewicz – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej ).
 10. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego z zakresu właściwości administracji rządowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury).
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/568/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 14. Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 8 marca 2018 r. w części dotyczącej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, referująca: Ewa Masłowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej).
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie nieodbierania odpadów komunalnych z posesji skarżącego – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

Źródło:

BIP Gmina Skawina

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *