XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 26 października 2016 r. (VIDEO)

_schowek0126 października 2016 r.o godz. 9.00 w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej (nr 590) odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał na sesje znajdują się w załącznikach poniżej. Radni mieli pochylić się m.in. nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, uchwałą w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina ale wycofano je z porządku obrad, z uwagi na nie przeprowadzenie wcześniejszych (obowiązkowych) konsultacji społecznych w kwestii zmian statutów jednostek pomocniczych gminy. Kilka dni przed sesją zwróciliśmy Burmistrzowi oraz Radnym na to uwagę, wystosowując wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przeprowadzonych uprzednio konsultacji społecznych. Czekamy jeszcze na odpowiedź Burmistrza, ale już teraz wiemy, że radni nie wprowadzą zmian w statutach JPG, bez uprzednich konsultacji społecznych. I to najważniejsze. W przeciwnym bowiem razie wojewoda małopolski mógłby unieważnić uchwałę (a to m.in. w oparciu o wyrok NSA sprzed 3 lat). Wobec powyższego, pewnie już niedługo w ramach konsultacji społecznych, każdy z mieszkańców będzie mógł wnieść swoje uwagi, opinie, propozycje zmian w statutach sołectw czy osiedli. Do czego serdecznie zachęcamy!

Treść naszego wniosku do Burmistrza oraz do wiadomości Radnych Rady miejskiej w Skawinie:

=====

Do:
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Paweł Kolasa

Do wiadomości:                                                       

Radni Rady Miejskiej w Skawinie

Za pośrednictwem:

Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Skawinie i Biura Rady Miejskiej
w Skawinie

 

WNIOSEK o INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

dotyczący informacji na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie planowanych zmian statutów osiedli i sołectw w Gminie Skawina.

            Na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie proszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1) kiedy oraz w jakim trybie zostały przeprowadzone w Gminie Skawina konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta i Gminy na temat planowanego wprowadzenia zmian w statutach poszczególnych osiedli i sołectw na terenie Miasta i Gminy Skawina (vide projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Skawinie 26 października 2016 r. zmieniających statuty)?

2) skany raportu/protokołów wraz z listami obecności z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych (osiedli i sołectw) tym zakresie.

Pytania powyższe kieruję z uwagi na dobro i troskę wobec Gminy oraz w celu uniknięcia ewentualnego unieważnienia przedmiotowej uchwały przez Wojewodę Małopolskiego. Nadmieniam, że wydany został prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2013 r. (sygn. akt II OSK 652/13) oraz poprzedzający go prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 października 2012 r. (sygn. akt III SA/Gd 458/12), w których te NSA i WSA jednoznacznie potwierdziły, że wprowadzenie lub zmiana statutu sołectwa wymaga zasięgnięcia opinii mieszkańców w sposób przewidziany w obowiązujących w gminie przepisach. W przeciwnym wypadku zmiany dotyczące statutów nie mogą dojść do skutku.

Ponadto wskazuję również na art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż rada gminy określa organizację i zakres działania jednostki pomocniczej odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Przepis ten według mnie wyraźnie stwierdza, że przeprowadzenie konsultacji projektu statutu sołectwa (albo innej jednostki pomocniczej gminy) jest obowiązkowe.

Na powyższe zwracają uwagę również prawnicy: „Statut jednostki podlega konsultacjom z mieszkańcami, a brak przedmiotowych konsultacji skutkuje nieważnością tak podjętej uchwały rady gminy (autor: Monika Augustyniak w: Dolnicki B. (red.), Augustyniak M., Cybulska R., Glumińska-Pawlic J., Jagoda J., Marchaj R., Martysz C., Matan A., Moll T., Wierzbica A. „Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym”, 2016 r.).

Podobnie Monika Augustyniak w publikacji „Jednostki pomocnicze gminy” z 2010 r. (Wydawnictwo Wolters Kluwer): „Wynik konsultacji w sprawie statutu jednostki pomocniczej nie ma charakteru wiążącego dla rady, jednak brak przedmiotowej konsultacji jest naruszeniem prawa, które skutkuje nieważnością uchwały rady gminy” (za: E. Olejniczak-Szałowska, „Konsultacje we wspólnocie samorządowej”, Samorząd Terytorialny 1997, nr 1-2, str. 116-117).

Mając na uwadze powyższe, proszę o udostępnienie przedmiotowych informacji bez zbędnej zwłoki.

=====

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=0FTwRv3Mzn8″]

Porządek obrad XXII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 października 2016 roku.:

 PROJEKTY UCHWAŁ dostępne w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ przed sesją

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XXII zwyczajnej sesji.
 3. Sprawy poruszane przez mieszkańców Woli Radziszowskiej.
 4. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w III kwartale br.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Jerzy Sioma – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie),
 7. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Paweł Kolasa – Burmistrz),
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XVII/236/16
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji),
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 2914 o pow. 0,0708 ha, położonej w Skawinie, na cele publiczne pod budowę parkingu ogólnodostępnego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału ds. Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury).
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Janusz Bysina Dyrektor CKiS w Skawinie.)
 12. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – pierwsze czytanie
  (projekt Radnych Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie i Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie; referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady),
 13. Uchwała w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina – pierwsze  czytanie (projekt Radnych Komisji doraźnej ds. Statutów referujący Antoni Bylica Przewodniczący Komisji).
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26.09.2016 r – jedno czytanie (projekt Radnych Komisji Rewizyjnej; referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14.09.2016 r. ( data wpływu do UMiG 26.09.2016 r) – jedno czytanie (projekt Radnych Komisji Rewizyjnej; referujący: Józef Niechaj –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
 16. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Anna Maślanka –
  z-ca Kierownika Wydziału Finansowego)
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.

_schowek01

Źródło:
BIP Gminy Skawina

 

13 response to "XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 26 października 2016 r. (VIDEO)"

 1. Przez: oglądacz Zamieszczono: 30 października 2016

  20 tysięcy za jedno miejsce parkingowe dla samochodu, kilka tysięcy za wybetonowanie. Wzrosną ceny działek w mieście z czego niewątpliwie cieszą się ich posiadacze. Dokąd to zmierza łatwo zgadnąć. Zamiast zniechęcać do wjazdu samochodów do centrum wydaje się setki tysięcy by je zaprosić. Zrównoważony transport 🙂

  • Przez: parkingowy Zamieszczono: 2 listopada 2016

   20000 za miejsce parkingowe to pikuś, gmina na słonecznej poddała konsultacjom projekt gdzie 1 miejsce parkingowe kosztowało ponad 130000 zł. Przecież gdyby suweren powiedział tak, to trzeba by było to zrobić. Tylko w Skawinie to możliwe. Tylko suweren jeszcze nie zgłupiał.

   • Przez: wiem Zamieszczono: 2 listopada 2016

    Wiesz Parkingowy, masz wiele racji, ale nie tym razem. Gmina konsultowała nie budowę parkingów na ulicy Słonecznej tylko jej przebudowę, gruntowną, z poszerzeniem jezdni tak by karetka mogła przejechać jak wszyscy zjadą do domów i nie można przejechać. Przy okazji chciała wybudować trochę miejsc parkingowych ale ludzie tak płytcy jak ty zablokowali tą inwestycję – a szkoda. Ta działa dzisiaj ma być kupiona za 600 tyś ale nikt nie przelicza, że przy najbliższej okazji można je przekwalifikować i lunąć za 1,5 mln. Pomyśl nim coś napiszesz i się nie podpiszesz.

    • Przez: józef Zamieszczono: 3 listopada 2016

     Opłaty za parkowanie w centrum są już w Polsce normą. W Skawinie dalej nie wprowadzono płatnego parkowania, najpierw zrobią to prywatni właściciele placów i sieci handlowe. Jedno miejsce parkingowe na parkingu podziemnym – 100 000 złotych, radni i decydenci żyją w matriksie, podtrzymują mit o zapewnieniu darmowych miejsc do parkowania dla wszystkich.
     wiem chyba sam nie wierzysz w to co piszesz, pokaż mi choć jedną taką operację gdzie lunęli za więcej niż kupili 🙂

     • Przez: Wiem Zamieszczono: 4 listopada 2016

      Wszystkie w strefach gospodarczych 🙂

      • Przez: no nie wiem Zamieszczono: 4 listopada 2016

       Jeśli nie liczy, uzbrojenia terenu w media, obwodnicy i pozostałych dróg dojazdowych.

 2. Przez: czytelnik Zamieszczono: 29 października 2016

  Ciekaw jestem czy równie chętnie radni zagłosowaliby za wykupem siedmiu arów ziemi pod Park Miejskie, za kwotę 600 tysięcy. Tak jak zrobili to w przypadku darmowych miejsca parkingowego dla samochodów. Warto dokładnie przysłuchać się wypowiedziom wszystkich zabierających głos w dyskusji, to dopiero początek tego co nastąpi w najbliższych latach.
  https://youtu.be/0FTwRv3Mzn8?t=1h37m16s

  • Przez: głos 1 Zamieszczono: 30 października 2016

   ci którzy zabierali głos mieli chociaż odwagę wyrazić swoje zdanie w tym zgłosili swoje obiekcje w tej jak to określił P. Rzepisko kuriozalnej cenowo ofercie. Zdecydowanie bardziej znacząca i zastanawiająca jest jak zwykle postawa milczących koalicyjnych zasiadaczy w radzie obozu rządzącego.

   • Przez: dżungla Zamieszczono: 30 października 2016

    Milczenie jest złotem. KTOŚ szczęśliwie wzbogaci się o kilkaset tysięcy za 7 arów, ktoś inny będzie miał parking dla klientów sklepu. Setki takich lokali powstało w mieście, gdzie nie ma możliwości prowadzenia normalnej działalności. Brakło miejsc parkingowych na chodnikach, podczas rozładunku towaru wstrzymywany jest ruch 🙂
    Można co nieco zburzyć, zabetonować park robiąc miejsce dla samochodów.

    • Przez: jasnowidz Zamieszczono: 31 października 2016

     ,a może wzbogaci się również jeszcze inny ktoś od tego KTOSIA. Przecież za dwa lata są …

 3. Przez: bartolini b. Zamieszczono: 29 października 2016

  … na pytanie radnego F -jak zrozumieć rozdwojenie jaźni w wyniku stwierdzenia na sali podczas sesji, przez Panią Mecenas, że jest jednak za nieprocedowaniem na obecnej sesji punktów dot. dwu spornych uchwał – z jednej strony i parafowaniem bez uwag przez tą samą Panią Mecenas tych samych projektów uchwał w materiałach przesłanych radnym Pani Mecenas stwierdza, że „parafowała” tylko treść uchwały bez załączników. Gdzie gmina znalazła takiego prawnika który opiniuje okładkę, nie dokonując wglądu w zawartość i sedno uchwały.Czyli jest jednocześnie za, a nawet przeciw! Jaka jest jej odpowiedzialność? Powinna pisać recenzję do książek dla dzieci bo tam czasem i tylko czasem wystarczy, że okładka ładnie wygląda. Karamba !!!

  • Przez: głos Zamieszczono: 30 października 2016

   Słyszałem że to Pan Ryszard M. podrzucił ją gminie, co potwierdza jak często w nagrodę w czasie żenujących spektakli na sesjach „konsultuje” z nią jak jego adwersarzom może jeszcze dołożyć.

   • Przez: rentgen Zamieszczono: 8 listopada 2016

    Na pana R.M. zawsze można liczyć. Dziwne ale jako niezawodny koalicjant jak jest pomysł na sprowadzenie prokuratora do gminy to nie ma sprawy jest prokurator. Po co?. Żeby mieszać. Oczywiste że pierwszemu szkodzi ale drugiemu robi przysługę. Po co? Zgadnijcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *