Konkurs na Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w UMiG w Skawinie

BIP-LOGOBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.2014. 1202 j. t.), ogłosił w dniu dzisiejszym nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w Urzędzie  Miasta i Gminy w Skawinie. Informacja o naborze ukazała się w BIP. Szczegóły dotyczące naboru możecie Państwo poznać poniżej.

Data ogłoszenia   2014-11-26
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   Ogłoszony
I. Stanowisko urzędnicze:Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

II. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe kierunek: marketing i zarządzanie, public relations, dziennikarstwo i minimum 1 rok pracy w marketingu lub wykształcenie średnie i minimum 5 lat pracy w marketingu,

2)      umiejętność obsługi komputera ( pakiet Open Office),

3)      wiedza ogólna z zakresu marketingu terytorialnego i promocji a także współpracy z organizacjami pożytku publicznego,

4)      umiejętność redagowania tekstów promocyjnych i okolicznościowych,

5)      znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

6)      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7)     kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      nieposzlakowana opinia,

9)      obywatelstwo polskie.

 

III.  Inne umiejętności:

1)      znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym

2)      znajomość programów graficznych

3)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

4)      umiejętność pracy w zespole,

5)      umiejętność sprawnej organizacji pracy,

6)      odporność na stres.

 

IV.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:

 1. W zakresie polityki informacyjnej m.in.: utrzymywanie bieżących kontaktów
  z przedstawicielami mediów, opracowywanie komunikatów prasowych oraz serwisów fotograficznych, prowadzenie portalu Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, opracowywanie newsletter’a Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych.
 2. W zakresie promocji Gminy m.in.: prowadzenie działań promocyjnych Gminy, kreowanie marki Gminy Skawina wraz z dedykowanym serwisem internetowym, przygotowanie multimedialnych materiałów oraz serii gadżetów promocyjnych, prowadzenie spraw związanych z wydarzeniami promocyjnymi innych podmiotów, aktywna obecność i promocja Gminy w sieci Internet.
 3. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in.: opracowywanie Programów współpracy… zgodnie z obowiązującymi przepisami, koordynowanie współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi, organizowanie współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym, doradztwo w zakresie regulacji prawnych dot. współpracy z sektorem pozarządowym, obsługa otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
 4. W zakresie działalności wydawniczej m.in.: przygotowywanie materiałów do publikacji,
  opracowywanie projektów szat graficznych dla publikacji, opracowywanie informacji pod względem redakcyjnym, prowadzenie dokumentacji wydawnictw, kolportaż publikacji w obszarach stanowiących promocję Gminy Skawina.

 

V. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy” w terminie do dnia 10 grudnia 2014 r. w Zespole Kadrowo-Płacowym pokój nr 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j. t. ).

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej  (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1,  2, 3, 14.

.                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                   Adam NAJDER (-)

Źródło:
BIP

1 response to "Konkurs na Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w UMiG w Skawinie"

 1. Przez: inne Zamieszczono: 26 listopada 2014

  Spełniam kryteria ale
  6)odporność na stres.
  po wyborach zobaczę jak duża to musi być odporność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *