Konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

_SkawinaSesjaBurmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej kolejny nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina. Tym razem na Inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Termin nadsyłania aplikacji to 12 grudnia 2016 r. Poniżej wskazujemy szczegóły dotyczące tego konkursu.  

Ogłoszenie o pracę umieszczone w BIP:

Nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

I. Stanowisko urzędnicze:  Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.   

 II. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ochrona środowiska lub wyższe magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi z zakresu gospodarki odpadami;

2)      minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe;

3)      minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe nabyte w jednostkach sektora publicznego, a w jednostkach budżetowych w zakresie gospodarki odpadami będzie dodatkowym atutem;

4)      znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku;

5)      znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;

6)      znajomość ustawy o odpadach;

7)      znajomość funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Skawina z tym zasad określonych aktami prawa miejscowego;

8)      umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);

9)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

10)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11)  nieposzlakowana opinia.

III. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:

  1. Obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie składanych deklaracji, przyjmowania interwencji dotyczących odbioru odpadów z nieruchomości, interwencji w sprawie przyjęcia odpadów w PSZOK w Skawinie, zgłoszeń odbioru odpadów.
  2. Weryfikacja deklaracji pod kątem ilości osób oraz ilości pojemników oraz weryfikacja w terenie w celu wyegzekwowania obowiązku złożenia deklaracji.
  3. Prowadzenie strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami wraz z informacją
    z zakresu  segregacji odpadów.
  4. Prowadzenie postępowań w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach.
  5. Prowadzenie elektronicznego wykazu dostępu do informacji o środowisku.

   IV. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny;

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy);

8)      wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 V.Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia 12 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Wydział Organizacyjny – Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

_____

Informacja o naborze ukazała się w BIP. Nie ukazała się jeszcze natomiast na stronie gminaskawina.pl ani na Facebooku (obok innych aktualności z gminy).

Dzięki rozpowszechnieniu tej informacji, dotarła by ona do większej ilości osób, i może zgłosiłoby się więcej osób, a co za tym idzie, zwiększyłaby się szansa na dokonanie wyboru najlepszego z kandydatów?

Gdy pracodawca szuka odpowiednich pracowników, to stara się dotrzeć do jak największego grona odbiorców (liczne ogłoszenia na stronach internetowych, w prasie, na portalach specjalizujących się w wyszukiwaniu pracowników), co rozumie się zresztą samo przez się.

Inne samorządy np. korzystają z różnych środków komunikacji w celu znalezienia odpowiedniego pracownika na dane stanowisko (Ministerstwo Cyfryzacji, UG Kęty, UM Wadowice, i inne).

Być może tak będzie kiedyś w gminie Skawina.

W każdym razie jako portal chcemy pomóc osobom szukającym pracy (również w tym Urzędzie) i m.in. dlatego umieszczamy tę informację na naszym portalu.

_SkawinaSesja

1 response to "Konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *