Program wyborczy burmistrza Pawła Kolasy w wyborach samorządowych 2014 r.

Pragniemy Państwu przypomnieć i zaprezentować program wyborczy wówczas kandydata, a obecnie burmistrza miasta i gminy Skawina Pawła Kolasy, który to program został udostępniony przed wyborami samorządowymi 2014 roku na stronie komitetu, z którego kandydował (“Nasze Miasto, Nasza Gmina” – nmng.pl / pawelkolasa.pl). Kadencja burmistrza powoli dobiega końca (ale wciąż trwa!) i wiemy już, że nie będzie kandydował na burmistrza Skawiny. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że będzie kandydować do Rady Powiatu Krakowskiego z listy Porozumienia Podkrakowskiego, którego jest członkiem. Zobaczmy zatem co było w programie na jesień 2014 roku i spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie: co z tego udało się zrealizować?

Prawdopodobnie każdy z nas oceniany jest w swojej pracy za wyniki, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, itd. Tak samo Wy obywatele i wyborcy macie prawo zweryfikować program wyborczy burmistrza po tych prawie 4 latach. To, co udało mu się dokonać, zrealizować, a czego nie; stwierdzić czy słusznie wybraliście tego kandydata na burmistrza, czy faktycznie zrealizował w całości swój program, który parę lat temu Wam przedstawiał? Sprawdźcie, bo to m.in. z Waszych podatków pobiera(ł) wynagrodzenie i to dla Was m.in. pracuje/pracował (de facto byliście i jesteście jego pracodawcą!).

Do rzeczy (cyt.):

PAWEŁ KOLASA – O mnie

Szanowni Państwo,

Jestem absolwentem studiów magisterskich Akademii Rolniczej oraz studiów licencjackich Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe w zakresie: przyrody oraz nowoczesnego kierowania i zarządzania szkołą. Był to mój świadomy wybór, gdyż dalszą drogę zawodową wiązałem z pracą w skawińskiej oświacie. Zaczynałem jako nauczyciel geografii i przyrody w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, a następnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie. Praca ta nauczyła mnie, że niezależnie od tego ile kto ma lat, trzeba być otwartym na drugiego człowieka i umieć z nim rozmawiać.

Pracę w samorządzie lokalnym rozpocząłem w latach 1994-1998 jako radny Rady Miejskiej w Skawinie, a następnie, w latach 2006-2010, kontynuowałem działalność jako radny Rady Powiatu Krakowskiego. W tym okresie dzięki dobrej współpracy z pozostałymi radnymi ze Skawiny oraz władzami gminy zrealizowaliśmy wiele projektów w ramach inicjatyw samorządowych. Lata pracy w samorządzie pozwoliły mi zdobyć bogate doświadczenie jak współpracować, by pomimo różnicy zdań, interesów i poglądów działać wspólnie na rzecz dobra naszej Małej Ojczyzny i lokalnej społeczności. W 2007 r. podjąłem pracę na stanowisku kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury, a od 1 stycznia 2011 r. pełnię również funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dorosłego syna, od urodzenia mieszkam we wsi Grabie. Dotychczasowa praca zawodowa, a zwłaszcza pełnione funkcje kierownicze: dyrektora, kierownika i zastępcy burmistrza dała mi nowe doświadczenia w kierowaniu i zarządzaniu zespołem ludzi. Nauczyła mnie pracy z ludźmi, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, dokonywania oceny zdarzeń i sposobu ich realizacji, rozpoznawania zagadnień i problemów na jakie napotykają mieszkańcy naszej Gminy. Lata doświadczeń w pracy społecznej i samorządowej sprawiają, że wiem, jakie działania trzeba podjąć, by nasza Gmina mogła się dalej dynamicznie rozwijać, a rodzinom żyło się lepiej, spokojniej i bezpieczniej. W tym miejscu zachęcam Państwa do zapoznania się z moim programem wyborczym, w którym szczegółowo określiłem swoje priorytety.

Jestem głęboko przekonany, że proponowane przeze mnie zadania są niezbędne dla długofalowego rozwoju naszej gminy, ale wiem też, że będą one możliwe do zrealizowania tylko przy wsparciu i współpracy nas wszystkich, całej społeczności lokalnej. Samorząd to nie przywilej, lecz służba, służba ludziom, lokalnej społeczności, naszej Małej Ojczyźnie. To wyzwanie, trud i odpowiedzialność, które jestem gotów podjąć dla nas i przyszłości naszych dzieci.

[Źródło]

ULOTKA:

Program

Przyjazne środowisko

Rozwój gospodarczy

Mieszkańcy i obywatele

___

Ochrona środowiska

 • Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (podwyższenie wałów, regulacja rzek, budowa stanowisk dla mobilnych pomp, przejęcie od CEZ stacji pomp)

Poważnym wyzwaniem dla sporych obszarów naszej gminy jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Ostatnie lata pokazały jak niebezpieczne mogą być Cedron, Skawinka, czy Wisła – jak wielkie zagrożenie mogą stanowić dla naszych mieszkańców. Istotnym zadaniem będzie więc dbanie o ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – w tym przede wszystkim podwyższenie wałów, regulacja rzek, budowa stanowisk dla mobilnych pomp, odpowiednia gospodarka wodami opadowymi na terenie miasta i gminy (rozdzielenie kanalizacji ogólnospołecznej, wymiana starej infrastruktury, ewidencja urządzeń melioracji wodnej oraz ich renowacja, budowa, przebudowa). Istotnym czynnikiem jest także odpowiedni system ostrzegania (m.in. monitoring poziomu wód zlewni rz. Skawinki), a także zaopatrzenie placówek użyteczności publicznej w zestawy przyłączeniowe pod agregat prądotwórczy. Konieczne jest też zapewnienie trwałego wsparcia dla OSP, dotyczącego zarówno doposażenia w sprzęt, remontów budynków, jak i programów edukacyjnych.

 • Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy (Krzęcin, Grabie, Jaśkowice, Wielkie Drogi, Facimiech, Pozowice, Ochodza, Skawina – Korabniki)

Obecnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji kończy projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Skawina”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Spójności ponad 98% mieszkańców Gminy Skawina będzie posiadało możliwość podłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej, natomiast 85% do sieci kanalizacyjno-sanitarnej. Budowa tak dużej sieci możliwa była tylko dzięki wsparciu ze środków europejskich, jednakże nie cały obszar gminy mógł być objęty projektem. Obecnie największym wyzwaniem jest dokończenie budowy kanalizacji na terenie naszej gminy i skanalizowanie miejscowości: Krzęcin, Grabie, Jaśkowice, Wielkie Drogi, Facimiech, Pozowice, Ochodza, Skawina-Korabniki. Są to w większości obszary wiejskie, położone wzdłuż dwóch znaczących cieków wodnych: rzeki Wisły i kanału Łączany-Skawina. Skanalizowanie tych terenów ma więc niebagatelne znaczenie dla ochrony tych wód przed przedostawaniem się do nich ścieków i zanieczyszczeń komunalnych pochodzących z zabudowań jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Budowa kolejnych odcinków możliwa będzie dzięki zapewnianiu wsparcia ze środków zewnętrznych.

 • Opracowanie i wdrożenie gminnego programu gospodarowania wodami opadowymi

Skutki powodzi oraz obfitych opadów deszczu wskazały na potrzebę opracowania programu gospodarowania wodami opadowymi. Program ten powinien obejmować inwentaryzację szczegółowych urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy wraz ze wskazaniem koniecznych prac remontowo-budowlanych, podział na etapy realizacji oraz plan finansowy uwzględniający dofinansowanie ze środków europejskich. Realizacja programu w perspektywie kilkuletniej pozwoli na utrzymanie urządzeń w odpowiednim stanie technicznym, a tym samym wpłynie na zmniejszenie szkód powodziowych. Należy także podkreślić, że Małopolski Urząd Wojewódzki pracuje nad programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, wobec czego gminny program będzie w stosunku do niego komplementarny, ponieważ wody w większości odprowadzane są do cieków, które są dopływami Skawinki, a w konsekwencji Wisły.

Odnawialne źródła energii

 • Przywrócenie funkcji użytkowych terenów zdegradowanych i poprzemysłowych (wysypisko, popielniki Kopanka)

Na terenie gminy jest kilka obszarów obecnie zaniedbanych, zdegradowanych i zniszczonych.Skutkuje to wyłączeniem znacznej części gminy spod jakiejkolwiek działalności, zaś nieruchomości położone w sąsiedztwie są nieatrakcyjne dla osiedlania się. Tymczasem tereny te można poddać rekultywacji i nadać im nowe funkcje. Planujemy utworzenie wodnego ośrodka rekreacyjno-edukacyjnego „Samborek” na terenach byłej żwirowni w Samborku, a także podjęcie działań na rzecz rekultywacji byłego wysypiska śmieci zlokalizowanego przy granicy Skawiny i Borku Szlacheckiego. Będę podejmował również wspólne działania z CEZ Polska w celu zagospodarowania składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Skawina w Kopance. Należy również kontynuować program odnowy centrów wsi.

 • Działania na rzecz rozbudowy sieci ciepłowniczej i ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych, instalację pomp ciepła, paneli solarnych i fotowoltaicznych

Gmina nie może się rozwijać bez zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę środowiska. Wiele problemów zdrowotnych, z którymi boryka się nasze społeczeństwo jest efektem zaniedbań w tej dziedzinie. Mieszkańcy gminy nie tylko potrzebują pracy i oferty czasu wolnego – równie istotną kwestią jest czyste powietrze. Gmina Skawina ma jedne z najwyższych przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłów zawieszonych. Podejmiemy zdecydowane działania na rzecz zmiany tego stanu rzeczy. Na terenie miasta należy dążyć we współpracy z MPEC do rozbudowy sieci ciepłowniczej – tak, by możliwe było podłączanie nie tylko budynków wielorodzinnych, ale i domów prywatnych. Opierając się na doświadczeniach projektu solarnego, wdrożymy program instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła) na budynkach prywatnych oraz podejmiemy działania na rzecz uruchomienia programu wymiany pieców w gospodarstwach domowych.

 • Promocja postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej

Realizacja zadań inwestycyjnych, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego będzie niewystarczająca bez działań „miękkich”, mających na celu wzrost świadomości ludzi na temat wagi problematyki ochrony środowiska i konieczności zmiany ewentualnych niekorzystnych nawyków i przyzwyczajeń, które mogą powodować jego zanieczyszczenie. O skuteczności takich działań świadczy przykład związany z tematyką segregacji odpadów. W związku z wejściem w życie nowej ustawy śmieciowej, zintensyfikowano działania informacyjne i edukacyjne, kierowane do mieszkańców (ulotki, strony internetowe, plakaty, działania edukacyjne kierowane do uczniów). Efektem tego jest systematyczna zmiana proporcji pomiędzy odpadami zmieszanymi, a odpadami segregowanymi w Gminie Skawina. Należy ten przykład rozszerzyć na pozostałe obszary środowiska: powietrze (szczególnie istotne jest tutaj zwrócenie uwagi na powszechnie występujący problem palenia w domowych piecach materiałów zatruwających powietrze), wody gruntowe i powierzchniowe, glebę. Wszystkie te działania powinny spowodować, że każdy mieszkaniec będzie światom faktu, iż jakość najbliższego środowiska w dużej mierze zależy od jego własnych działań.

Gospodarka

 • Wspieranie dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

Firmy lokujące swoje inwestycje w Skawinie często zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników,którzy posiadają odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i kompetencje, które są kluczowe w danym zakładzie. Z drugiej strony wiemy, że w skawińskich zakładach pracuje wielu specjalistów z innych gmin, gdyż nasi pracownicy nie posiadali takich umiejętności, jakich pracodawcy poszukiwali. Podejmiemy więc działania, które spowodują, że młodzież wkraczająca na rynek pracy będzie miała przyswojone takie kompetencje i umiejętności, które pozwolą jej znaleźć satysfakcjonującą i ciekawą pracę w Skawinie, bez konieczności szukania jej w innych częściach Polski, czy za granicą. Podobnie ważne jest skoncentrowanie się na osobach już będących na rynku pracy – tak, by pomóc im zdobyć takie kwalifikacje i umiejętności, jakie są poszukiwane w nowo powstających, czy rozbudowujących się zakładach. Mam świadomość, że nie za wszystkie zadania odpowiada bezpośrednio samorząd gminny, stąd wiem, że dobra współpraca, partnerskie relacje i wzajemne zaufanie są niezbędne, by podjąć i zrealizować takie działania, które w kilkuletniej perspektywie pozwolą znacznie poprawić sytuację na skawińskim rynku pracy.

 • Stworzenie Centrum Obsługi Inwestora. Wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i tworzących nowe miejsca pracy

Inwestycje w strefy gospodarcze to nie tylko miejsca pracy dla mieszkańców, ale także dochody dla budżetu miasta. By gmina mogła dalej rozwijać się w takim tempie jak dotychczas i zapewniać usługi publiczne w obszarze infrastruktury społecznej i rekreacyjnej, musi mieć zapewnione stałe i trwałe źródło dochodów. Dotacje unijne skończą się w 2020 r. – wówczas gmina sama będzie musiała znaleźć środki na dalszy rozwój, ale przede wszystkim na utrzymanie infrastruktury, która już powstała. Stąd tak istotne jest rozwijanie w gminie działalności gospodarczej i wspieranie przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości w sposób ciągły i systemowy. Wymaga to koniecznych zmian w administracji i utworzenia zespołu (centrum wsparcia), który zajmowałby się kompleksową pomocą przedsiębiorcom w otwarciu i prowadzeniu działalności, poradnictwem w prowadzeniu księgowości, zapewniałby szkolenia i doradztwo, porady prawne, wspomagałby przedsiębiorców w pozyskiwaniu i prawidłowym rozliczaniu dotacji i pożyczek. W jego kompetencjach byłoby też pozyskiwanie nowych inwestorów do stref gospodarczych oraz stały dialog z przedsiębiorcami i reagowanie na ich potrzeby. Osoby pracujące w takiej komórce będą profesjonalnie przygotowane do pracy z przedsiębiorcami i z całą pewnością będą czuły „ducha przedsiębiorczości”.

 • Rewitalizacja infrastruktury technicznej i drogowej na obszarze byłej Huty Aluminium

Planuję podjąć działania zmierzające do utworzenia trzeciego obszaru inwestycyjnego na terenie byłej Huty Aluminium (Strefa gospodarcza „HUTA”), gdzie obecnie zlokalizowanych jest kilkadziesiąt przedsiębiorstw, a w najbliższym otoczeniu są wciąż wolne tereny zarezerwowane w miejscowym planie pod przemysł i usługi. Infrastruktura na tym obszarze wymaga niezbędnej modernizacji – tak, by istniejące tam zakłady mogły bez przeszkód się rozwijać. Zdajemy sobie sprawę jak ważne w procesie produkcyjnym jest zapewnienie stabilnych dostaw mediów i jakie konsekwencje dla zakładu może mieć przerwa spowodowana awarią. Stabilny wzrost istniejących zakładów oraz powstanie nowych jest więc uzależniane od przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej. Realizacja tak dużego zadania inwestycyjnego będzie możliwa dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków unijnych. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wesprze stabilny rozwój istniejących zakładów, a także pozytywnie wpłynie na pozyskanie nowych inwestorów, co w konsekwencji będzie prowadziło do utworzenia kolejnych miejsc pracy dla mieszkańców naszej Gminy.

 • Rozbudowa infrastruktury istniejących Stref Aktywności Gospodarczej i otwarcie nowych terenów dla inwestorów

Obecnie w Skawinie istnieją trzy obszary gospodarcze. Pierwszy z nich, Skawiński Obszar Gospodarczy (SOG), położony w zachodniej części miasta na terenie dawnych popielników, dzięki pozyskaniu dotacji ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 13,5 mln zł został uzbrojony w podstawową infrastrukturę: drogową, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, ciepłowniczą i elektryczną. Dzisiaj SOG to ponad 50 ha uzbrojonego terenu, na którym zainwestowało kilkanaście firm, w tym m.in. SKANSKA, SPECODLEW, TPMS. Wkrótce powstanie tu ponad 400 nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Drugi z nich, Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) – ponad 160 ha terenów przeznaczanych w miejscowym planie pod przemysł, rozciąga się w północnej części miasta, aż do granicy z Tyńcem. Dzięki staraniom samorządu w latach 2007-2012 znaczny obszar strefy został wyposażony w infrastrukturę techniczną. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z samorządem wojewódzkim oraz pozyskanym na ten cel znacznym środkom finansowym, pochodzącym z dotacji unijnych (ponad 13,5 mln zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). Obecnie w SAG funkcjonuje 28 przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 3 tys. osób. Tylko w latach 2012-2014 w SAG-u powstało ponad 500 nowych miejsc pracy. Infrastruktura w SAG budowana jest etapami, obecnie przygotowywany jest III etap rozbudowy SAG, który obejmuje zadania związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łąkowej, budowę nowej drogi „Boczeniec”, która połączy ul. Hałacińskiego z Tyniecką, przebudowę ul. Torowej Bocznej, rozbudowę sieci teletechnicznej. Planowane inwestycje w ramach III etapu pozwolą na otwarcie dla nowych inwestorów obszaru ponad 50 ha i przyczynią się do powstania kolejnych miejsc pracy w Skawinie.

Komunikacja

 • Modernizacja obiektów mostowych i budowa nowego mostu na kanale Łączany-Skawina w miejscowości Facimiech

Na terenie Gminy Skawina znajduje się 35 mostów i kładek, które wymagają regularnych prac remontowo-konserwacyjnych wykonywanych przy udziale odpowiednich środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Oprócz bieżącego utrzymania istniejących obiektów planuję także budowę nowego mostu na kanale Łączany w Facimiechu. Zakres tej inwestycji obejmuje budowę nowego mostu o nośności 40 ton, budowę kładki dla pieszych z wykorzystaniem obecnie istniejącego mostu, konieczną przebudowę infrastruktury technicznej oraz dojazdów. Budowa mostu jest konieczną inwestycją, która znacznie zwiększy przepustowość przeprawy, ułatwi komunikację mieszkańców, a przede wszystkim ułatwi transport przedsiębiorcom, których firmy zlokalizowane są po obu stronach kanału.

 • Budowa chodników i ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym oraz uporządkowanie polityki parkingowej w mieście

Przed nami stoją także istotne zadania związane głównie z budową chodników i systemu ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym oraz wprowadzenie na terenie całej gminy ułatwień w poruszaniu się rowerem. Nie wszędzie konieczne jest budowanie ścieżek rowerowych – czasami wystarczą drobne ułatwienia: odpowiednie oznakowanie, obniżone krawężniki, ograniczenie prędkości poruszania się samochodów do 30 km/h czy budowa kontrapasów.

 • Poprawa stanu dróg

Realizacja dużych prorozwojowych inwestycji nie może jednak odbywać się kosztem mieszkańców, dlatego też istotnym działaniem w najbliższym czasie są także kwestie związane z ciągłym podnoszeniem jakości i standardu dróg przebiegających przez teren naszej gminy – w tym przede wszystkim realizacja wspólnych inicjatyw z samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Infrastruktura drogowa na terenie naszej gminy uległa w ostatnich latach znacznej poprawie, a w ostatnich czterech latach na poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych przeznaczyliśmy ponad 3,3 mln złotych. Wspólnie z samorządem powiatowym i wojewódzkim zrealizowaliśmy kilka istotnych inwestycji, które znacznie podniosły komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach inicjatyw samorządowych będziemy nadal podejmowali działania zmierzające do dalszej poprawy stanu nawierzchni dróg.

 • Budowa Centrum Komunikacyjnego w Skawinie, integrującego różne rodzaje transportu w ramach systemu Park & Ride

Budowa II i III odcinka obwodnicy to inwestycja niezwykle istotna dla rozwoju gospodarczego, ale i dla mieszkańców. Nie rozwiąże ona jednak wszystkich problemów komunikacyjnych Skawiny. Dużym wyzwaniem są korki, które tworzą się na drodze krajowej nr 44, brak powiązania pomiędzy poszczególnymi środkami komunikacji (autobusy, busy, kolej, transport prywatny), niewykorzystany potencjał kolei, brak miejsc parkingowych i komunikacyjnych ścieżek rowerowych. Dlatego tak istotnym zadaniem jest stworzenie w Skawinie Centrum Komunikacyjnego i systemu „parkuj i jedź”, w ramach którego planowane są następujące zadania: – budowa parkingu na ok. 500 miejsc, – przebudowa i budowa ul. Kolejowej i połączenie jej z ul. Krakowską (zjazd z wiaduktu nad torami) – przebudowa budynku dworca PKP i utworzenie z niego centrum obsługi pasażerów – przebudowa kładki nad torami w kierunku ul. Torowej, – budowa zatoczki dla autobusów i busów, – zapewnienie miejsc do parkowania i wypożyczania rowerów, – wyznaczenie miejsc do chwilowego zatrzymania się samochodem Centrum ma być zintegrowanym węzłem przesiadkowym, co oznacza, że w tym miejscu będzie można zostawić swój samochód, bądź rower i przesiąść się na inny publiczny środek transportu – w tym przede wszystkim na pociąg (tzw. Szybką Kolej Aglomeracyjną), który będzie kursował na linii Skawina-Kraków (Dworzec Główny). Istotnym elementem systemu jest także wspólny bilet aglomeracyjny (opłata za parking jest jednocześnie biletem na wszystkie środki transportu publicznego).

 • Działania na rzecz dokończenia budowy obwodnicy Skawiny (odcinki I-VI)

Do końca 2014 r. zostaną oddane do użytku II i III odcinek obwodnicy, które połączą istniejący już I odcinek z ul. Tyniecką i ul. Energetyków za pomocą dwóch bezkolizyjnych, dwupoziomowych skrzyżowań (rond) i pozwoli na ominięcie starego mostu na rzece Skawinka w ciągu DK44. Inwestycja ta przyniesie spore ułatwienia w ruchu samochodowym zarówno dla mieszkańców, jak i firm działających w Skawinie. Bardzo ważnym wyzwaniem w kolejnych latach jest podjęcie działań na rzecz budowy dalszych odcinków i połączenie obwodnicy z Drogą Wojewódzką nr 953 do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przebudowy zjazdu z obwodnicy w Sidzinie – tak, by w zdecydowany sposób usprawnić płynność ruchu w mieście. Obwodnica Skawiny to także główna arteria komunikacyjna pomiędzy skawińskimi obszarami gospodarczymi oraz bezpośrednie połączenie z drogami krajowymi oraz autostradą A4, stąd odpowiednia przepustowość skrzyżowań i właściwa organizacja ruchu będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynności ruchu i likwidacji korków w Skawinie.

Dobra edukacja

 • Zapewnienie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych

Obecny rozwój systemu gospodarczego i ogromna konkurencja na rynku pracy powoduje, że jesteśmy zmuszeni pracować coraz dłużej. Sytuacja ta powoduje, że istnieje duża potrzeba organizacji czasu dla dzieci i młodzieży poza godzinami lekcyjnymi. Nie możemy pozostawić dzieci samym sobie, aby godzinami tkwiły przed komputerem czy telewizorem lub spędzały czas na ulicy. Planuję kontynuowanie i rozwój programu „Szkoła po godzinach” polegającego na organizacji szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Moim celem jest zapewnienie warunków, aby każda szkoła oferowała bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, pogłębiania wiedzy czy lepszego przygotowywania się do udziału w różnych konkursach przedmiotowych, zawodach, olimpiadach. Zajęcia pozalekcyjne powinny być też nakierowane na doskonalenie umiejętności i kompetencji (np. kreatywność, dążenie do osiągania celów, umiejętność pracy w grupie), dzięki którym uczniowie w jeszcze lepszym stopniu będą przygotowani do przyszłego funkcjonowania na rynku pracy. Będę również wspierał inicjatywy społeczne, których celem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (np. w oparciu o istniejącą sieć świetlic wiejskich).

 • Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej, w tym przede wszystkim boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw

W Gminie Skawina występują braki w ogólnodostępnej infrastrukturze sportowej. Wprawdzie na terenie większości miejscowości znajdują się boiska sportowe, ale korzystają z nich głównie zawodnicy miejscowych klubów. Odpowiedzią na te braki będą działania zmierzające do rozbudowy przyszkolnych, ogólnodostępnych obiektów sportowych, które byłyby wykorzystywane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i po godzinach pracy szkoły – przez wszystkich chętnych mieszkańców. Szczególny nacisk będzie położony na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, na których można będzie uprawiać kilka dyscyplin sportu (m.in. siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną). Budowa boisk wielofunkcyjnych stworzy jeszcze lepsze warunki do rozwoju stowarzyszeń sportowych, organizujących różnorakie zajęcia w wymienionych powyżej dyscyplinach sportu. Mając na uwadze ostatnie, wspaniałe osiągnięcie naszych siatkarzy, kilkuletnie dobre wyniki piłkarzy ręcznych czy odradzającą się reprezentację koszykarzy, można mieć nadzieję, że popyt na tego rodzaju zajęcia będzie wysoki, a boiska zapełnią się również poza godzinami lekcyjnymi. Dużym problemem jest również brak obiektów rekreacyjnych dla najmłodszych dzieci. Pomimo faktu, iż w tej dziedzinie w ostatnich latach można zaobserwować dużą poprawę, wciąż są w naszej gminie miejscowości, w których nie ma ogólnodostępnych placów zabaw. Będę podejmował działania zmierzające do ostatecznej likwidacji tych braków.

 • Rozbudowa bazy szkolnej – poprawa warunków nauki i pracy (w szczególności ZPO Borek Szlachecki, SP2 w Skawinie, SP Rzozów)

Skuteczność procesu dydaktycznego w dużej mierze zależy od warunków, w jakich jest on prowadzony. W ostatnich latach Gmina Skawina poniosła ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny związany z zapewnieniem wszystkim uczniom możliwie najlepszych warunków do nauki, a nauczycielom i personelowi pomocniczemu – dobrych warunków do pracy. Niestety wciąż pozostały miejsca wymagające pilnej interwencji. Szczególnie istotna jest realizacja trzech inwestycji oświatowych, tj. rozbudowa SP w Borku Szlacheckim, rozbudowa SP 2 w Skawinie oraz budowa sali gimnastycznej przy SP w Rzozowie. Zadania te są o tyle trudniejsze do realizacji, że prawdopodobnie w nowej perspektywie finansowej nie będzie środków unijnych na rozbudowę podstawowej infrastruktury edukacyjnej. Gmina będzie więc musiała zmierzyć się z tymi problemami samodzielnie. Waga problemu jest na tyle istotna, że nie można pozostawiać go bez rozwiązania. Musimy zrobić wszystko, aby nasze dzieci miały na starcie równe szanse.

 • Zwiększenie dostępności opieki dla dzieci od 0 do 5 lat poprzez utworzenie nowych miejsc w żłobku i zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach

Organizacja opieki nad najmłodszymi dziećmi to jeden z największych problemów, przed jakimi stają współczesne młode rodziny. Z prognoz demograficznych wynika, że w Polsce (w tym również w Gminie Skawina) rodzi się coraz mniej dzieci. Jedną z często wymienianych barier jest brak możliwości pogodzenia pracy zawodowej rodziców z opieką nad dziećmi. Na terenie gminy Skawina funkcjonuje 7 publicznych przedszkoli, które oferują 1100 miejsc. Funkcjonuje też jeden oddział żłobkowy dla najmłodszych dzieci. Wciąż jednak nie wystarcza miejsca dla wszystkich chętnych dzieci. Zwiększenie dostępności opieki dla dzieci od 0 do 5 lat poprzez utworzenie nowych miejsc w żłobku i zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach publicznych to jedno z kluczowych zadań, które gmina powinna podjąć, aby ułatwić życie naszym rodzinom. Zadanie to jest możliwe do realizacji nie przez budowę dodatkowych placówek, gdyż jest to ekonomicznie nieuzasadnione, ale przez odpowiednie działania organizacyjne i ściślejszą współpracę z podmiotami prywatnymi czy organizacjami społecznymi.

Atrakcyjna oferta sportowa i rekreacyjna

 • Utworzenie programu małych inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia infrastruktury społecznej przez stowarzyszenia lub grupy mieszkańców

Rozwój gminy i poziom jakości życia mieszkańców w dużej mierze zależą od aktywności obywatelskiej. Nie wszystko może zrobić gmina, czy to ze względu na bariery finansowe, prawne czy organizacyjne. Wiele rzeczy sprawniej, szybciej i lepiej zrobią sami mieszkańcy. To właśnie oni najlepiej znają lokalne problemy i wiedzą jakie działania są najpilniejsze do zrealizowania. Przez ostatnie lata w naszej gminie można było zaobserwować szereg zadań, które udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu mieszkańców. W naszym sąsiedztwie powstały i wciąż powstają nowe place zabaw, miejsca rekreacyjne, pięknieją świetlice wiejskie i inne przestrzenie publiczne. Nie można zmarnować tego potencjału – należy go wzmacniać i wspierać. Dlatego chciałbym uruchomić program małych inicjatyw lokalnych, który usprawniłby realizację przez stowarzyszenia, czy grupy mieszkańców małych, ale często najbardziej oczekiwanych inwestycji. W ramach tego programu organizacje mogłyby zgłaszać proponowane do realizacji przez siebie inwestycje, a najciekawsze z nich mogłyby liczyć na finansowe wsparcie, pozwalające np. na pokrycie wkładu własnego przy realizacji projektów dofinansowanych z innych źródeł zewnętrznych.

 • Budowa i rozbudowa ogólnodostępnych obiektów sportowych i rekreacyjnych

Dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna jest magnesem, który przyciągnie na teren naszej gminy osoby mieszkające poza Skawiną. Dobrym przykładem może być nasz Park Miejski, w którym często można spotkać mieszkańców okolicznych gmin, w tym nierzadko południowych osiedli Krakowa. Na terenie naszej gminy wciąż znajdują się tereny o dużym, lecz do tej pory jednak niewykorzystanym potencjale. Do takich miejsc można zaliczyć teren Starorzecza, czy kompleks Gubałówka. Każde z tych miejsc wymaga podjęcia określonych zadań inwestycyjnych. Obiektem, który wymaga pilnych zmian jest Stadion Miejski w Skawinie. Chciałbym w najbliższych latach wykonać prace związane z jego przebudową i modernizacją, aby stał się obiektem wielofunkcyjnym z prawdziwego zdarzenia – z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i odpowiednią ilością trybun – tak, by mogły się tam obywać imprezy wyższej rangi.

 • Utworzenie wielofunkcyjnych szlaków rekreacyjnych i edukacyjnych oraz tras biegowych

Rosnąca moda na zdrowy tryb życia powoduje, że coraz większy odsetek naszych mieszkańców aktywnie spędza wolny czas na świeżym powietrzu: jeździ na rowerze, biega, spaceruje z kijkami, itp. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom Gmina Skawina we współpracy z 3 sąsiednimi gminami (Czernichów, Mogilany, Świątniki Górne) rozpoczęła realizację projektu „Skarby Blisko Krakowa” polegającego na budowie pieszo-rowerowych szlaków rekreacyjnych wykorzystujących walory kulturowe i przyrodnicze naszego obszaru. W swoich założeniach projekt obejmuje utworzenie spójnej sieci szlaków w kształcie mniejszych lub większych pętli, powiązanych z punktami wypoczynkowymi, jak i parkingami i komunikacją zbiorową – tak, by łatwo było dotrzeć na szlak i z niego powrócić. Budowa samej infrastruktury to jednak za mało. Konieczne będzie podjęcie szeregu działań, dzięki którym informacja o szlakach zostanie rozpowszechniona, a korzystanie z nich będzie maksymalnie przyjazne. Dlatego też planuję stworzenie mobilnej aplikacji, która pozwoli na wyznaczenie określonej trasy, utworzenie własnej, (dostosowanej np. do swoich możliwości fizycznych czy posiadanego czasu), a dodatkowo przekaże informacje o zabytkach i wydarzeniach na szlaku. Planowana sieć szlaków połączy nie tylko obszar 4 gmin, ale również pozwoli włączyć je w już istniejące szlaki na terenach ościennych (np. Tyniec, Brzeźnica).

Bezpieczeństwo mieszkańców

 • Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

Czy w nowoczesnej przestrzeni miejskiej przeszkody ograniczające dostęp osób niepełnosprawnych do możliwości pełnego korzystania z miejsc, obiektów lub ciągów komunikacyjnych – w celach użytkowych, ale także rekreacyjnych – musi stanowić poważny i jednocześnie niedostrzegany problem? Odpowiedź jest oczywista i jednoznaczna – „zdecydowanie nie!”. Likwidacja barier architektonicznych powinna być jednym z zasadniczych kierunków działań podejmowanych przez władze samorządowe. W swojej pracy dołożę wszelkich starań, by w możliwie jak najpełniejszym zakresie dostosować obiekty użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a tym samym umożliwić ich integrację społeczną.

 • Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego

Zjawisko braku dachu nad głową jest jednym z najdotkliwszych problemów jakie mogą spotkać człowieka. Niestety jest on również obecny na terenie naszej gminy: spotykamy rodziny, które nierzadko nie z własnej winy nie mogą udźwignąć ciężaru finansowego pozwalającego na zapewnienie sobie miejsca do zamieszkania. Nie możemy takich osób pozostawić bez pomocy. Planuję podjąć kroki zmierzające do rozwoju budownictwa socjalnego i komunalnego na terenie naszej gminy. Planuję również kontynuować współpracę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego, pozwalającą na powstawanie nowych budynków wielorodzinnych, a także działania mające na celu utworzenie na terenie Gminy Skawina zasobu tymczasowych pomieszczeń (np. mobilnych całorocznych kontenerów mieszkalnych), z przeznaczeniem na wynajem na czas oznaczony (1-6 miesięcy), dla osób posiadających wyroki eksmisyjne bez wskazania lokalu socjalnego.

 • Tworzenie i realizacja programów wspierających najuboższych mieszkańców

Brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia podstawowych potrzeb to niestety wciąż zjawisko stanowiące poważne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny. Właśnie dlatego opracowanie systemowych rozwiązań, które pozwolą niwelować negatywne skutki biedy winno być jednym z priorytetowych zadań władz samorządowych. W swoich działaniach skupię się na stworzeniu mechanizmów pomocy rodzinom wielodzietnym, niepełnym i osobom starszym z zastosowaniem szeroko pojętych ulg i uprawnień. Podejmę również kroki zmierzające do opracowania kompleksowego programu, pozwalającego minimalizować zadłużenie czynszowe lokatorów mieszkań socjalnych czy komunalnych, którzy nie są w stanie spłacić wszystkich swoich zaległości. Zamierzam ponadto rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przedsięwzięć wspierających osoby najuboższe – w szczególności poprzez: zapewnienie dostaw żywności; aktywizację społeczną, zawodową oraz integrację środowisk osób ubogich, niepełnosprawnych i starszych; prowadzenie świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, a także wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność.

 • Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień

Władze samorządowe powinny nie tylko niwelować negatywne skutki problemu uzależnień, ale przede wszystkim podejmować szeroko pojęte działania profilaktyczne – w tym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – które pozwolą w przyszłości skutecznie unikać tego zjawiska. W swojej pracy będę kontynuował działania prowadzące do zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych oraz ich ograniczania, a także osiągnięcia zmiany w zachowaniach i w postawie wobec problemów alkoholowych mieszkańców. Będę również trwale inicjował i wspierał działania wychowawcze, informacyjne, profilaktyczne i edukacyjne na rzecz promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień skierowane do całej gminnej społeczności, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Postawię na kontynuację i rozwój różnych form poradnictwa rodzinnego, prawnego i psychologicznego zmierzające do rozwiązywania wyżej wymienionych problemów.

 • Działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa komunikacyjnego (budowa chodników i oświetlenia ulicznego)

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego będę podejmował działania na rzecz stałej współpracy z zarządcami dróg zmierzającej do systematycznej poprawy stanu, jakości jezdni i oznakowania dróg, Zamierzam kontynuować współpracę w ramach inicjatyw samorządowych w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich, a także podjąć działania zmierzające do budowy chodników przy drodze krajowej nr 44. Dołożę wszelkich starań, by systematycznie poprawiać stan oświetlenia ulicznego, szczególnie w najbardziej niebezpiecznych rejonach miasta i gminy. Uważam ponadto, że Straż Miejska, jako opiekun Miasteczka Komunikacyjnego powinna nadal prowadzić zajęcia edukacyjne w celu przygotowania młodzieży do właściwego i bezpiecznego poruszania się na drogach.

Aktywny obywatel

 • Wspieranie dziennych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Problem starzejącego się społeczeństwa to wyzwanie całej Europy, dane statystyczne pokazują, że i naszej gminy nie ominie to zjawisko. Wspieranie dziennej opieki nad osobami starszymi będzie jednym z działań finansowanych ze środków UE w najbliższych latach. Właśnie dlatego współpraca z organizacjami i instytucjami opieki społecznej będzie niezbędna do zapewnienia mieszkańcom naszej gminy dostępu do usług dziennej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Nie mniej ważne jest udzielanie wsparcia osobom aktywnym zawodowo, które ze względu na stan zdrowia swoich bliskich, muszą poświęcać większość czasu na opiekę nad nimi, a w skrajnych przypadkach rezygnować z aktywności zawodowej.

 • Aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych

Młodzież i seniorzy to dwie ważne grupy, których nie można pominąć planując zrównoważoną politykę społeczną. Twórcze zagospodarowanie czasu wolnego oraz wykorzystanie potencjałów młodzieńczej kreatywności i doświadczenia życiowego seniorów, powinno stanowić warunek realizacji projektów skierowanych do tych grup. Nie mniej ważne jest udostępnienie przestrzeni do spotkań oraz aktywności sportowej i kulturalnej młodzieży i seniorów. Należy podkreślić, że każda forma samoorganizacji tych grup powinna być wspierana przez gminę.

 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty poprzez kultywowanie tradycji i zwyczajów „Małej Ojczyzny”

Przekazanie kolejnym pokoleniom wiedzy o dziedzictwie historii i tradycji naszej gminy jest wielkim zobowiązaniem. Dziś, kiedy globalna kultura otacza nas z każdej strony, w sposób szczególny powinniśmy dbać o tożsamość lokalną najmłodszych pokoleń. Zadania edukacji regionalnej realizowane dotychczas przez stowarzyszenia i instytucje gminne powinny być nadal wspierane i rozwijane. Budowanie oferty regionalnej może także stanowić dla naszej gminy atrakcję, która pozwoli ciekawie spędzić wolny czas dzieciom i rodzicom, ale także może być magnesem przyciągającym do nas mieszkańców Krakowa szukających ciekawych propozycji na sobotnie lub niedzielne popołudnie.

 • Utworzenie Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych

Dotychczasowa współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi wymaga dalszego rozwoju. Wiele razy spotykałem się z opiniami przedstawicieli władz lokalnych stowarzyszeń, którzy skarżyli się na zbyt dużą ilość formalności, które trzeba spełnić, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować, nie mówiąc już o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co w większości przypadków „papierologicznie” przerasta możliwości osób działających w organizacjach. Trzeba pamiętać o tym, że formalności muszą być dopełnione, ale istnieją narzędzia, dzięki którym można pomagać organizacjom – tak, aby mogły skupić się na działaniu a nie na „wypełnianiu papierów”. W tak dużej gminie jak nasza, należy dołożyć wszelkich starań, aby powstało Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, świadczące doradztwo i udzielające wsparcia organizacjom pozarządowym w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. Zadaniem centrum byłaby też pomoc w pozyskaniu wkładu własnego do projektów oraz pożyczek niezbędnych do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 • Wspieranie inicjatyw obywatelskich (zwiększenie budżetów sołeckich i stworzenie funduszów osiedlowych; stworzenie spójnego, jednolitego mechanizmu konsultowania decyzji z mieszkańcami)

Kolejnym ważnym narzędziem służącym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego jest wyposażenie mieszkańców w instrumenty finansowe pozwalające realizować inwestycje i przedsięwzięcia służące lokalnej społeczność. Już dziś rokrocznie gmina przeznacza ponad 1 mln zł (w 2014 r. – 1,4 mln zł) na tzw. budżety sołeckie, w ramach których mieszkańcy sami decydują co jest dla nich najważniejsze w danym roku. W kolejnych latach należy rozszerzać możliwości wykorzystania budżetów sołeckich oraz uruchomić podobny mechanizm finansowy dla mieszkańców osiedli. W najbliższych wyborach samorządowych po raz pierwszy wybierzemy radnych w wyborach bezpośrednich – uważam, że budżety sołeckie i osiedlowe, powinny być narzędziem, dzięki któremu radni będą mogli skutecznie działać na rzecz swoich wyborców.

=====

Skrót Programu dostępny w PDF -> KLIKNIJ TUTAJ

Przy okazji postaramy się zapytać burmistrza o to, co się udało, a co nie udało się mu zrealizować z przedstawionego 4 lata temu programu wyborczego.

Odpowiedź opublikujemy na łamach portalu.

PS.

Niestety, ale jakiś czas po wyborach strona internetowa, na której opublikowano program wyborczy Pawła Kolasy, przestała istnieć… Nie wiemy dlaczego. Co prawda zachowały nam się zapisy archiwalne podstron www, jednakże w razie zauważonych ewentualnych braków/nieścisłości prosimy o kontakt z redakcją.

Jednocześnie zwracamy uwagę niezorientowanym, że aktualizowany na krótko przed wyborami 2014 r. profil facebookowy burmistrza Pawła Kolasy przez 4 lata (2014-2018) był praktycznie martwy. Dopiero od paru tygodni zaczęły się na nim znowu pojawiać wpisy.

1 response to "Program wyborczy burmistrza Pawła Kolasy w wyborach samorządowych 2014 r."

 1. Przez: M. Zamieszczono: 19 września 2018

  Czteroletnie wakacje Pawła Kolasy się kończą. Wszystko, co tylko mógł zcedował na swoich zastępców a sprawy kadrowe przekazał Pani Sekretarz ( współczuję pracownikom Ratusza współpracy z tak niekulturalną osobą ). Niestety okazało się, że na takim stanowisku nie da sie schować i nic nie robić, Dlatego P.Kolasa wykombinował, że poprze swojego zastępcę N.Rzepisko w tegoroczynych wyborach a w zamian oczekuje posady wicestarosty. To przecież takie odpowiednie stanowisko dla niego. Nie tak eksponowane jak burmistrz, a kasa się zgadza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *