XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 29 sierpnia 2018 r. (VIDEO)

29 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami i informacjami w sprawie: projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina czy zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie. Przypominamy, że każdy obywatel może przyjść na sesję i wysłuchać jej osobiście a także nagrywać sesję na video/audio.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ W BIP

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XLIV i XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”. – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Jerzy Sioma – Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie).
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura  – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153/7 o pow. 0,0030 ha, położonej w Zelczynie, na cele publiczne związane z poszerzeniem drogi gminnej –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura  – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Skawina, przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie decyzji nr 5/2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 sierpnia 2017r. znak: WI-IX.7820.1.25.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny – nowej drogi klasy GP (długości 2149,61 m), na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44  wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 44 (w jej km 101+295,26) wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura  – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia akceptacji dla zamiaru nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1758/2 o pow. 0,0628 ha, nr 1759 o pow. 0,2852 ha oraz nr 1760/1 o pow. 0,3786 ha, położonej w Skawinie, na cele związane z budową boiska do piłki nożnej wraz z trybunami, pawilonem szatniowym i parkingiem na samochody osobowe i autokary – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura  – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy najmu części budynku na okres dłuższy niż  3 lata. – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura  – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 12.  Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina. – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec  – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
 13.  Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przyspasabiającej do Pracy Nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie i z powrotem oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec  – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/535/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach działania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg –  Zastępca Burmistrza).
 15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXII/450/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina oraz Uchwały nr  XLV/601/18 Rady  Miejskiej w  Skawinie z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg –  Zastępca Burmistrza)
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Genowefa Morek – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej).
 17.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXIV/479/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg –  Zastępca Burmistrza).
 18. Uchwała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – drugie czytanie (projekt Radnych Komisji Spraw Obywatelskich, referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji).
 19. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych – drugie czytanie (projekt Radnych Komisji Spraw Obywatelskich, referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji).
 20. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Radnych Komisji Spraw Obywatelskich, referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji).
 21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 22. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Na sesję został zaproszony Pan Jerzy Sioma – Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie

1 response to "XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 29 sierpnia 2018 r. (VIDEO)"

 1. Przez: HB Zamieszczono: 21 września 2018

  A Radziszowska po Żwirki Wigury rozkopana od miesięcy… postęp robót tragiczny. Kto za to odpowiada?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *