Uchwały Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. (podatki, opłaty, dodatki funkcyjne…)

_IMG_2066Prezentujemy Państwu opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały podjęte przez radnych na ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie dnia 27 listopada 2013 r. Uchwały dotyczyły m.in. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina oraz zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli (stawki dodatku funkcyjnego).

Treść (fragmenty) poszczególnych uchwał:

I. U C H W A Ł A   NR   XXXVII/445/13 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia  27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

(…)

§  1.  Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1)       Od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  –  0,88 zł od 1 m2 powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni, 

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni.

2)       Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3)      Od budowli  – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

(…)

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

Pełna treść uchwały

***
II. UCHWAŁA NR XXXVII/446/13 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

(…)

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skawina w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały – POBIERZ

Pełna treść uchwały

***
III. UCHWAŁA NR   XXXVII/448/13 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 27 listopada 2013 r.  w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina.

(…)

Ustala się dopłaty z budżetu Gminy Skawina na 2014 rok do I taryfowej grupy odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach “Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Wysokość dopłat do ceny 1 m3 ścieków do I grupy taryfowej odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi  0,54 zł. netto.

Do wysokości dopłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

(…)

Pełna treść uchwały

***
IV. U C H W A Ł A    NR XXXVII/449/2013 RADY  MIEJSKIEJ W  SKAWINIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI N/380/09 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 22 grudnia  2009 r.

(…)

W Regulaminie wynagradzania nauczycieli  określającym wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego i za warunki pracy oraz  niektórych innych  składników  wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego  dla nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach i w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem  prowadzącym jest  Gmina Skawina, stanowiącym  załącznik  do      uchwały  Nr XI N/380/09   Rady Miejskiej w Skawinie z dnia  22 grudnia 2009r. w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki  pracy oraz niektórych  innych składników  wynagradzania, a także  nagród  oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina,  wprowadza się następujące zmiany:

1.   w § 5  ust. 2    pkt  1  otrzymuje  brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Miesięczna stawka dodatku funkcyjnego w zł.

1.

a)  dyrektor przedszkola,dyrektor przedszkola z oddziałem żłobkowym- liczącego  do  2 oddziałów

– liczącego  od  3  do  5 oddziałów

– liczącego  od  6  do  8 oddziałów

– liczącego  powyżej  8  oddziałów

b)  wicedyrektor przedszkola

350 – 650

500 – 800

700 – 1000

800 – 1100

b) 50%  dodatku  dyrektora

2.  w  § 8  ust  6  otrzymuje brzmienie:

” W razie  zbiegu  do dodatków  za trudne  warunki i za uciążliwe warunki pracy w tym  samym  oddziale  – przysługuje  nauczycielowi  prawo  do  obu dodatków”.

(…)

Pełna treść uchwały

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *