Wniosek z art. 241 KPA o zakup pyłomierzy dla Skawiny oraz wszystkich sołectw gminy Skawina

W związku z bardzo złą jakością powietrza na terenie Gminy Skawina potwierdzoną odczytami stacji monitorującej stan powietrza WIOŚ od listopada br.  zainstalowanej na terenie naszej gminy, zwróciliśmy się z wnioskiem w trybie art. 214 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o pilne podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie gminy, w szczególności zakup, zamontowanie oraz uruchomienie kilkunastu-kilkudziesięciu mobilnych urządzeń do monitorowania jakości powietrza i mierzenia poziomu zanieczyszczeń, w tym pyłów (tzw. pyłomierzy) dla wszystkich sołectw i miasta Skawina, weryfikujących na bieżąco stan powietrza w tym PM2.5 i PM10.

Art. 241. Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi, iż “Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Treść wniosku skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy oraz do wiadomości wszystkich radnych Rady Miejskiej w Skawinie brzmiała tak:

 

Wniosek z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(dot. zakupu, zamontowania i uruchomienia pyłomierzy w mieście Skawina oraz we wszystkich sołectwach w gminie Skawina)

 

W związku z bardzo złą jakością powietrza na terenie Gminy Skawina potwierdzoną odczytami stacji monitorującej stan powietrza WIOŚ od listopada br.  zainstalowanej na terenie naszej gminy, zwracam się z wnioskiem o pilne podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie gminy, w szczególności:

  • zakup kilkunastu-kilkudziesięciu mobilnych urządzeń do monitorowania jakości powietrza i mierzenia poziomu zanieczyszczeń, w tym pyłów (tzw. pyłomierzy) dla wszystkich sołectw i miasta Skawina, weryfikujących na bieżąco stan powietrza w tym PM2.5 i PM10,
  • Ustawienie tych urządzeń w pobliżu szkół i przedszkoli oraz miejsc publicznych,
  • Nieustające, cykliczne i rzetelne informowanie oraz uświadamianie mieszkańców przez akcje edukacyjne oraz promocyjne o możliwości wymiany starych palenisk na sprawniejsze i pro ekologiczne oraz o szkodliwości spalania w piecach odpadów oraz paliw złej jakości,
  • Informowanie na bieżąco dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o stanie jakości powietrza, a także zobowiązanie wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli gminnych do podejmowania działań ograniczających szkodliwy wpływ jakości powietrza na zdrowie dzieci np. przez ograniczenie wyjść na spacery lub zaniechanie organizowania zajęć z wychowania fizycznego na zewnątrz w dniach, kiedy zapylenie powietrza przekracza dopuszczalne normy.
  • Informowanie na stronie internetowej gminy o wynikach pomiarów z zakupionych pyłomierzy wskazujących na przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska w celu ograniczenia przez mieszkańców do minimum wszelkiej aktywności fizycznej wymagającej długotrwałego lub wzmożonego wysiłku (prócz ikonki w prawym górnym rogu).

 

UZASADNIENIE

Przeprowadzane w ostatnim czasie na terenie Gminy Skawina badania jakości powietrza oraz dane pomiarów z urządzeń kontrolnych WIOŚ zainstalowanych na terenie gminy Skawina wskazują na znaczne przekroczenia zanieczyszczeń powietrza, w szczególności wielokrotnie przekraczające normy zapylenie powietrza.

Taki stan rzeczy wywołany jest m.in. spalaniem w kotłach c.o. złej jakości węgla i drewna, a także spalaniem odpadów.

15 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową.

W Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania mieszkań i domów w Krakowie. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września 2019 roku. Teraz mieszkańcy Krakowa mają czas na wymianę pieców węglowych na nowe ekologiczne ogrzewanie.

Warto zapoznać się z uzasadnieniem uchwały, a zwłaszcza z długotrwałymi skutkami narażenia na pyły zawieszone, wśród których wymienione są m.in.: przedwczesne zgony zawały serca udary mózgu astma u dzieci zwiększona umieralność noworodków / niska masa urodzeniowa noworodków. Dla Krakowa oszacowano, że z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym rocznie umiera kilkaset osób.

Ponadto Zarząd województwa przyjął w grudniu 2016 r. uchwałę antysmogową, która m.in. zakazuje od lipca przyszłego roku palenia mułem węglowych oraz drewnem o dużej wilgotności. Teraz uchwała będzie konsultowana, a Sejmik województwa zajmie się nią w styczniu.

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/zarzad-wojewodztwa-przyjal-uchwale-antysmogowa,11546190/

Problem smogu nie dotyczy tylko Krakowa albowiem pozostałe miasta miały także wielki problem z jakością powietrza. W ostatnim roku – np. 23 stycznia 2016 r. na czoło wybijały niechlubnie się tutaj bi Zakopane, w których w szczycie zanieczyszczenie osiągnęło aż 458 µg/m3. 
(Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9322895,rekordowy-smog-cala-malopolska-dusila-sie-pylem,id,t.html). Podobnie było niespełna miesiąc temu (czytaj: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-fatalny-stan-powietrza-w-krakowie-prezydent-apeluje-o-korzys,nId,2312157 oraz http://krakow.pl/aktualnosci/205811,29,komunikat,smog__fatalne_dane_z_gmin_osciennych.html )

Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia na niechlubnym 12. miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajdziemy właśnie Skawinę.
Raport WHO jest miażdżący dla Polski. 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE leży w naszym kraju. Co więcej pierwsze, niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, a tuż za nim uplasowała się Pszczyna.

Czy mieszkańcy Skawiny i sołectw mogą mieć wrażenie, że władza za Wasze pieniądze z podatków robi wszystko, by coś w tej kwestii powietrza się poprawiło, że monitoruje sytuacje, że stara się zapobiec chorobom i przedwczesnym śmierciom osób tu mieszkających, że ich odpowiednio wcześniej informuje, by nie wychodzili na „zatrute powietrze”?

Jak w “Nature” wyliczają naukowcy, w 2010 r. blisko 3,3 mln ludzi umarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza.

W tej statystyce przoduje Azja. Najwięcej ofiar smog pochłania w Chinach – blisko 1,36 mln rocznie. To jedna z głównych przyczyn śmierci w tym kraju. Drugie miejsce zajmują Indie, w których morowe powietrze zabija rocznie 645 tys. ludzi. Potem są Pakistan – 111 tys. ofiar – i Bangladesz – 92 tys. http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7569/full/nature15371.html.

Należy wskazać, że niedawno w jednym z miast Małopolski zanotowano poziom zanieczyszczeń wyrównany do tego, który występuje w bardzo zanieczyszczonym Pekinie…

W celu zapobiegania w przyszłości podobnym sytuacjom, w których mieszkańcy (i podatnicy), pozbawieni są według mnie dokładnej wiedzy o zbliżających się i istniejących zagrożeniach, zwłaszcza w tak zanieczyszczonej gminie jaką jest Gmina Skawina, składam wniosek o to, by zakupić pyłomierze mierzące stan powietrza w każdej z miejscowości gminy Skawina oraz samym mieście (prócz stacji Skawina – Ogrody, które należy do WIOŚ). Powinny to być urządzenia dokładne, mierzące poziom pyłu PM2,5 i PM10 oraz inne*.

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

(źródło: WIOŚ Warszawa)

Liczę na szybką realizację treści mojego wniosku dla dobra mieszkańców miasta i gminy Skawina a także przyszłych pokoleń, które tu będą chciały (za)mieszkać.

Wnoszę by wniosek był rozpatrzony bez zbędnej zwłoki z uwagi na doniosłość czasu, w jakim się znajdujemy (już połowa grudnia br. poza tym uchwalany jest budżet gminy).

W tej sytuacji zakup przenośnych urządzeń do monitorowania jakości powietrza i dokonywania stałych pomiarów poziomu zanieczyszczenia w każdym sołectwie i mieście Skawina wydaje się uzasadniony, zaś podjęcie działań mających na celu informowanie mieszkańców o stanie zanieczyszczenia, jego skutkach dla zdrowia oraz szkodliwości palenia w piecach centralnego ogrzewania odpadów lub opału o złej jakości, a także podjęcie możliwych działań zaradczych mających na celu ograniczenie szkodliwego wpływu na zdrowie i życie człowieka, w szczególności dzieci, osób w podeszłym wieku i kobiet w ciąży wydaje się konieczne i nieodzowne.

Otrzymują:

  1. Adresat,
  2. Radni Rady Miejskiej w Skawinie – do wiadomości
  3. a/a.

Z poważaniem

{…}

=====

Nie ukrywamy, że liczymy na przychylność Burmistrza oraz radnych. Dla wspólnego dobra nas i naszych rodzin. 

O skutkach smogu, przeczytacie więcej tutaj: Skutki: zawały serca, udary mózgu, dzieci urodzone z wadami serca, niską wagą urodzeniową…

Skan wniosku wysłanego drogą e-PUAP oraz mailem do Biura Rady Miejskiej/Radnych:

Zobacz także:

W Krakowie powstaną dwie nowe stacje monitoringu powietrza

Skawina chce wiedzieć, czym oddycha

Smog w małopolskich miasteczkach bywa gorszy niż w Krakowie

Coraz więcej małopolskich gmin chce badać jakość powietrza. Gmina Zabierzów chce kupić własny pyłomierz

Gmina Zabierzów zakupi pyłomierze do badania jakości powietrza w każdym sołectwie. Zapraszamy do przeczytania artykułu w Dzienniku Polskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *