XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 20 czerwca 2018 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

20 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w remizie OSP w Krzęcinie, ul. Słoneczna 11 odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylać się będą m.in. nad uchwałami w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, pozbawienia kategorii drogi gminnej I,II,III odcinka obwodnicy Skawiny, określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Skawina publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, wyrażenia akceptacji dla zamiaru przejęcia i utrzymania drogi na terenie Skawiny i Kopanki, czy Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Przypominamy, że każdy obywatel może przyjść na sesję i wysłuchać jej osobiście. 

PROJEKTY UCHWAŁ W BIP

Porządek obrad XLIV zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 20 czerwca 2018 roku.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Sprawy poruszane przez Mieszkańców Krzęcina.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 10.  Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej I,II,III odcinka obwodnicy Skawiny –  jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej ).
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/200/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej ).
 12. Uchwała w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Skawina publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Rudek – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Skawina na lata 2018-2022” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Rudek – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 15. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Rudek – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia akceptacji dla zamiaru przejęcia i utrzymania drogi na terenie Skawiny i Kopanki – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza ).
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr XXXVIII/534/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Skawina dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 18. Uchwała w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 19. Uchwała w sprawie przekazania pisma do załatwienia zgodnie z właściwością – jedno czytanie, (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *