XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 31 maja 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

31 maja 2017 r. o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2016 rok, przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego  z zakresu właściwości administracji rządowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2017 r., zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie…

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 31 maja 2017 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXIX zwyczajnej i IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Zdzisław Procki – Dyrektor),
 5. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie za 2016 rok – referujący: Andrzej Maksymiuk,
 6. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2016 rok – referujący: Łukasz Samborski,
 7. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok oraz informacji z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny – referująca: Maria Alechnowicz,
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2016 rok –  jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji),
 9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2016 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji),
 10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 12. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skawina z dnia 29.III.1977 w sprawie: nazewnictwa ulic na terenie miasta Skawiny – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 15. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia informacji i wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Skawina programu „Mieszkanie +” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza),
 16. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego  z zakresu właściwości administracji rządowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza),
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – drugie czytanie, (projekt Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie i Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie),
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”- drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina),
 19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2017 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie sesji.

Osoby zaproszone na obrady:

/nie zostali wymienieni w oficjalnym komunikacie, ale mieszkańcy gminy Skawina w pierwszej kolejności – przypis redakcji/

 1. Zdzisław Procki – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie,
 2. Andrzej Maksymiuk – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie,
 3. Łukasz Samborski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie,
 4. Maria Alechnowicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

1 response to "XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 31 maja 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: rudi Zamieszczono: 5 czerwca 2017

  Jest już 5 czerwca- nie ma video z XXX?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *