Co wynika z zatwierdzonych sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2015 rok?

pytanie_questionRadni Rady Miejskiej w Skawinie Uchwałą NR XIV/190/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. zatwierdzili sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2015 rok. Sprawozdania jako załączniki do niniejszej uchwały zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a my przekazujemy je Państwu poniżej. Co (i czy) z nich konkretnego wynika, możecie się Państwo sami dowiedzieć. Komentarz redakcyjny znajduje się pod artykułem.

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Budżetowej za rok 2015

Komisja Budżetowa pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Miejską w Skawinie na 2015 rok w następującym składzie osobowym:

 1. Marek FUGIEL
 2. Karol KOŚCIELNY
 3. Ryszard MAJDZIK
 4. Ewa MASŁOWSKA – zastępca przewodniczącego
 5. Janina RĄCZKA
 6. Mirosław ŚLIWA – przewodniczący Komisji
 7. Anna WĄSOWICZ

W 2015 roku Komisja Budżetowa odbyła 13 posiedzeń (w tym jedno wyjazdowe), na których:

 1. Przeprowadzono dyskusje i opiniowano wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego. Komisja aktywnie uczestniczyła w pracach komisji doraźnej.
 2. Dokonano analizy i wydano opinię w temacie wykonania budżetu gminy Skawina za rok 2014.
 3. Zapoznano się z funkcjonowaniem systemu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Skawina.
 4. Zapoznano się i opiniowano sprawozdania finansowe za rok 2014 Centrum Kultury i Sportu, Pogotowania Ratunkowego, Muzeum, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Zakładu Usługowego ( w tym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ).
 5. Przeprowadzono dyskusję nad wysokością opłat za wodę i ścieki w gminie Skawina na podstawie danych przedstawionych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Działania te były prowadzone wespół z Komisją Infrastruktury Wsi i Rolnictwa.
 6. Przeprowadzono analizę i dyskusję nad środkami przeznaczonymi do dyspozycji sołectw. Prace były prowadzone wespół z Komisją Infrastruktury Wsi i Rolnictwa.
 7. Przeprowadzono dyskusję nad wprowadzeniem środków wydzielonych z budżetu gminy Skawina dla zarządów osiedli. Komisja aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu podziału środków na poszczególne osiedla.
 8. Zapoznano się z funkcjonowaniem systemu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami na terenie miasta i gminy Skawina.
 9. Zapoznano się i opiniowano wykonanie budżetu miasta i gminy Skawina za I półrocze 2015 roku.
 10. Przeprowadzono dyskusję i opiniowano plan budżetu miasta i gminy Skawina na rok 2016.
 11. Opiniowano pisma, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Skawina od osób fizycznych i organizacji, które dotyczyły finansów miasta i gminy Skawina.

Ponadto Komisja Budżetowa na każdym posiedzeniu opiniowała projekt uchwał w sprawach dotyczących finansów miasta i gminy  Skawina (m.in. zmian do budżetu na rok 2015, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej ). Komisja na bieżąco zapoznawała się z informacjami Burmistrza o stanie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Skawina.

___

SPRAWOZDANIE  z działalności Komisji Edukacji za rok 2015.

Komisja Edukacji w 2015 roku odbyła łącznie 24 spotkania.

W toku prac Komisja Edukacji opiniowała uchwały dotyczące bezpośrednio oświaty, a także była autorem trzech projektów uchwał (intencyjnej dotyczącej priorytetów inwestycyjnych w oświacie, zmiany uchwały własnej nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina w zakresie wprowadzenia dodatku motywacyjnego dla v-ce dyrektorów szkół w okresie wakacyjnym, a także całkowitą zmianę tej uchwały – obecnie w II czytaniu).

W dniach 4, 11 lutego i 4 marca 2015 r. członkowie Komisji odbyli wizyty we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Skawina. Po ich szczegółowym omówieniu najważniejsze spostrzeżenia i rekomendacje zostały przekazane w formie pisemnej Burmistrzowi i Wydziałowi EZiK. Panu Burmistrzowi przekazano również pismo dotyczące konieczności poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych w okolicach placówek oświatowych. W dniu 11 marca 2015 r. z inicjatywy Komisji Edukacji odbyła się debata na temat oświaty w Gminie Skawina. W debacie oprócz władz gminy udział wzięły delegacje składające się z dyrektora i przedstawiciela rady pedagogicznej lub rady rodziców, a także dyrektorzy placówek współpracujących i wspierających edukację (poradnia, biblioteki, muzeum). W pierwszej części debaty omówiono realizację zadań oświatowych na bazie Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Skawina na lata 2013 – 2018. W  drugiej części spotkania dyskutowano na tematy związane z inwestycjami w oświacie.

W marcu dokonano oceny organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii z punktu widzenia wykorzystanie istniejącej bazy (w tym sportowej) oraz oferty CKiS oraz szkół.

W kwietniu i maju rozmawiano na temat planowanych arkuszy organizacyjnych oraz rekrutacji do przedszkoli.

W czerwcu omówiono wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych.

W lipcu dokonano analizy przebiegu roku szkolnego 2014/2015. Poza tym zasięgnięto informacji na temat planowanych remontów i prac konserwatorskich w placówkach oświatowych w czasie wakacji.

W sierpniu oceniono stan przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Przedmiotem analizy była również organizacja dowozu uczniów do szkół, zakres przeprowadzonych remontów i inwestycji w placówkach.

We wrześniu omawiano kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz w drodze do nich, a także dokonano analizy najnowszego audytu oświaty w Gminie Skawina.

W październiku i listopadzie opracowywano szczegóły propozycji nowej uchwały w sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina, a także przeprowadzano konsultacje w tej sprawie z dyrektorami oraz związkami zawodowymi.

Na początku grudnia członkowie Komisji Edukacji przeprowadzili wizytację przedszkoli gminnych. Ponadto Komisja spotkała się z Dyrektorem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Krzysztofem Gercem  oraz Pełnomocnikiem Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie Małgorzatą Kopeć w celu wspólnej oceny funkcjonowania w szkołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  oraz Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

W ciągu całego roku Komisja monitorowała wydatki na cele oświatowe w Gminie, w tym wykonywanie remontów i inwestycji. Komisja Edukacji na bieżąco omawiała kwestie związane z funkcjonowaniem dowozów, świetlic, zajęć pozalekcyjnych, zajęć na basenie i w multicentrum, także nagród, stypendiów i zasiłków na wyprawki dla uczniów. W obszarze bieżących zainteresowań Komisji znalazły się także kwestie związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną w placówkach oświatowych, klasami integracyjnymi i specjalnymi, dyżurami dla rodziców, a także realizacją „godzin karcianych” i „godzin burmistrzowskich”. Ponadto Komisja wykazywała zainteresowanie problematyką płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Skawina i wskazywała potrzebę podwyżek dla nich. Opinii Komisji podlegały także zmiany do budżetu dotyczące tego działu i projekt budżetu na 2016 rok.

W sprawach tego wymagających Komisja Edukacji systematycznie współpracowała z  Oddziałem ZNP w Skawinie.

___

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji  za rok 2015

 

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2015 odbyła piętnaście spotkań do dnia 14.12.2015 r.

Komisja pracowała zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej i planem pracy na rok 2015.

W toku prac Komisja:

– opiniowała projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące bezpośrednio kultury, sportu i rekreacji,

– monitorowała i oceniała realizację budżetu i uchwał w zakresie właściwości komisji.

Głównym tematem prac Komisji Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2015 było opracowanie Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji na lata 2016-2020.

W toku prac członkowie zawnioskowali o powołanie doraźnej komisji ds. opracowania Programu Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020.

Komisja opiniowała również w sprawach:

– wniosku LKS „Radziszowianka” o wstąpienie Gminy Skawina jako członka wspierającego,

– wniosku PKS „Milenium” o wstąpienie Gminy Skawina jako członka wspierającego,

– wniosku Kółka Rolniczego dotyczącego świetlicy środowiskowej w Krzęcinie,

– Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”.

Komisja odbyła posiedzenia wyjazdowe:

– w Multicentrum,

–  w Dworze Dzieduszyckich.

Komisja zapoznała się:

–  z działalnością Centrum Kultury i Sportu,

– ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej,

– z działalnością Kina „Piast” w Skawinie,

– z raportem diagnostycznym Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa”,

– z realizacją zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych.

Komisja objęła honorowym patronatem „VI Pływackie Mistrzostwa Skawiny”, a jej członkowie udzielili wsparcia uczestnikom.

___

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Obywatelskich za rok 2015.

Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej w Skawinie stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały nr  XV/189/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 stycznia 2012 r. przedmiotem działania Komisji Spraw Obywatelskich jest:

 1. interweniowanie w przypadkach nieprzestrzegania prawa przez organy samorządowe oraz gminne jednostki organizacyjne,
 2. porządek i bezpieczeństwo publiczne w gminie, w tym inicjowanie współdziałania samorządu z właściwymi organami państwa ( sądami, prokuraturą i policją ) oraz z zarządami osiedli i radami sołeckimi i obywatelami w celu utrzymania spokoju, porządku i bezpieczeństwa,
 3. ocenianie i ukierunkowywanie działalności Straży Miejskiej,
 4. inicjowanie współdziałania samorządu z instytucjami oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zwalczaniu patologii społecznych,
 5. inicjowanie współdziałania samorządu z organami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową,
 6. opiniowanie projektów rezolucji Rady,
 7. współdziałanie Rady z administracją rządową, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami i ruchami społecznymi oraz partnerami zagranicznymi,
 8. monitorowanie współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego.

 

W roku 2015 Komisja Spraw Obywatelskich podczas posiedzeń odbyła spotkania:

– z Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– z Pełnomocnikiem Burmistrza d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i organizacjami działającymi na rzecz zwalczania patologii społecznych,

– z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedla,

– z Kierownikiem Skawińskiej Filii Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w sprawach związanych z  bezrobociem w Mieście i Gminie Skawina,

– Komendantami Policji i Straży Miejskiej z debatą w sprawie bezpieczeństwa i porządku na terenach miejskich i wiejskich z udziałem Burmistrzów, sołtysów i zarządów osiedli,

– z przedstawicielami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Skawina.

Komisja zajmowała się również opiniowaniem projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej w Skawinie, a szczególnie w sprawach mieszkaniowych oraz rozpatrywała sprawy i skargi mieszkańców i organizacji społecznych właściwe ze względu na zakres działalności komisji, a także odbywała wspólne posiedzenia z innymi Komisjami Rady

W roku bieżącym odbywał się również stały dyżur Komisji Spraw Obywatelskich, w ostatni poniedziałek miesiąca, w godzinach od 16.30 – 17.30 lub dłużej, w przypadku obecności obywateli.

W 2015 r. Komisja Spraw Obywatelskich VII kadencji Rady Miejskiej odbyła 20 posiedzeń.

Wszystkie posiedzenia Komisji były protokołowane. Protokoły z posiedzeń znajdują się w Biurze Rady.

___

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Zdrowia  i Pomocy Społecznej za rok 2015.

Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej w Skawinie stanowiącym załącznik  nr 2 do uchwały nr XV/189/12  Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.  przedmiotem działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej jest:

 1. opiniowanie organizacji i profilaktyki zdrowotnej w gminie,
 2. współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 3. opiniowanie działalności gminy w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej,
 4. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się zdrowiem i opieką społeczną,
 5. inicjowanie współdziałania samorządu z instytucjami i organizacjami w zwalczaniu patologii społecznych,
 6. organizacja systemu żłobków w gminie,
 7. zagadnienia rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 8. inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki społecznej.

Mając na uwadze powyższe zagadnienia w roku 2015 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w trakcie posiedzeń podejmowała prace związane z:

 1. Opiniowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zdrowia i pomocy społecznej.
 2. Opiniowaniem zmian w Budżecie Miasta i Gminy Skawina, monitorowaniem i oceną realizacji budżetu w zakresie właściwości komisji w roku 2015.
 3. Monitorowaniem realizacji wszystkich obwiązujących uchwał dotyczący zdrowia i pomocy społecznej.
 4. Spotkaniami z przedstawicielami odpowiednich do zakresu działań komisji instytucji działających na terenie gminy Skawina.

W ciągu roku 2015 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyła 16 protokołowanych posiedzeń.

Główne zagadnienia pracy komisji w poszczególnych miesiącach obejmowały następujące zagadnienia:

styczeń 2015 r. – zagadnienia związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

luty 2015 r. – zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom ,,Kruszynki”, oraz kwestia problemu braku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych,

marzec 2015 r. – funkcjonowanie oraz problemy Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie,

kwiecień 2015 r. – zmiany w prezydium komisji, dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie,

maj 2015r. – sprawy bieżące, praca nad spotkaniem komisji z kierownikami placówek NZOZ z gminy Skawina,

czerwiec 2015 r. – spotkanie z kierownikami placówek NZOZ z terenu Gminy Skawina (debata na temat jakości poziomu świadczenia usług medycznych przez te placówki na terenie Gminy oraz problemy  i funkcjonowanie Przychodni Zdrowia w Skawinie),

lipiec 2015 r. – podsumowanie spotkania z kierownikami placówek NZOZ z terenu gminy Skawina, dyskusja nad możliwością wprowadzenia kursów pierwszej pomocy dla członków OSP z gminy Skawina,

sierpień 2015 r. – spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ,,Kruszynki”, ponowna analiza nad możliwością powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w gminie Skawina,

wrzesień 2015 r. – dalsza dyskusja nad ZOZ-ami, spotkanie z Burmistrzami oraz kierownikiem Wydziału Geodezji,

październik 2015 r. (2 komisje) – kwestia zmian reguł dystrybucji produktów żywnościowych z Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy Skawina oraz dyskusja nad ewentualnym powstaniem magazynu  lub punktu informacyjnego w sprawie przekazywania oraz odbierania używanych mebli lub sprzętu AGD,

listopad 2015 r. ( 2 komisje) – dalsza dyskusja nad tematami z miesiąca października wraz ze spotkaniem z przedstawicielem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, spotkanie z przedstawicielami Szpitala im. Stanley Dudrick’a – kwestia powstania oddziału onkologicznego wraz z chemioterapią,

grudzień 2015 r. – podsumowanie zagadnień i głównych problemów z pracy komisji, sprawozdanie

z bieżącego roku, plan pracy komisji na rok 2016.

___

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

Zgodnie z § 40 pkt.17 Regulaminu Rady Miejskiej, Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swej działalności za w/w okres.

Komisja Rewizyjna w/w okresie działała w następującym składzie osobowym:

 1. Józef Niechaj – przewodniczący
 2. Eugeniusz Zając – zastępca przewodniczącego
 3. Zdzisława Bała – członek
 4. Marek Fugiel – członek
 5. Stanisław Pac – członek
 6. Stanisław Skuta – członek
 7. Marcin Mocha – członek (od 25 marca 2015 r.)

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy  z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Skawina z dnia 25 stycznia 2012 r., Regulaminu Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2012 r., Regulaminu Komisji Rewizyjnej z dnia 25 stycznia 2012 r oraz Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 stanowiącego załącznik do uchwały nr II/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Skawinie.

Tematami planowanych zadań i kontroli w/w okresie były:

– badanie skarg na działalność Burmistrza oraz skarg ewidencjonowanych w sekretariacie Burmistrza na działalność UMIG, przygotowanie wniosków i opinii w tych sprawach na sesje Rady Miejskiej

– badanie wykonania budżetu gminy po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sporządzenie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za rok 2014 oraz przesłanie wniosku celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

kontrola rozliczeń dotacji gminnych w wybranych klubach sportowych i stowarzyszeniach,

– kontrola zasad wyceny nieruchomości i obiektów stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,

– kontrola gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina w świetle obowiązujących przepisów prawa,

– kontrola Burmistrza w zakresie udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminów płatności z tytułu podatkowych zobowiązań podmiotów wobec  Gminy Skawina w 2014 r,

– kontrola rozliczeń budżetów wybranych sołectw za 2014 r.: Jaśkowice, Jurczyce, Wola Radziszowska.

– zapoznanie się ze stanem prawnym umowy Gminy Skawina z firmą „CEMKOR” i jej realizacją,

– kontrola rozliczeń gminy względem wspólnot mieszkaniowych.

– sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r. oraz planu pracy na rok 2016.

Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 39 posiedzeń zaprotokołowanych w protokołach od nr 1/2015 do nr 39/2015, w tym 34 posiedzenia kontrolne oraz jedno posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Obywatelskich. Protokoły z posiedzenie dostępne są w Biurze Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W okresie od 01.01. 2015 r. do 14.12.2015 r.  Komisja zbadała trzy skargi na działalność Burmistrza, które wpłynęły do Komisji. W jednym przypadku wnioskowano do Rady Miejskiej o uznanie skargi za zasadną, a w dwóch za bezzasadną. Komisja przedstawiła Radzie Miejskiej szczegółowe uzasadnienie wniosków. Rada Miejska przychyliła się do wniosków Komisji Rewizyjnej.

Komisja przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu za rok 2014 oraz sprawozdań finansowych jednostek gminy za 2014 rok.  Sporządziła do Rady Miejskiej wniosek o udzielnie Burmistrzowi absolutorium za rok 2014. Wniosek został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Krakowie.

Podczas prowadzonych kontroli, Komisja zgodnie ze swoimi uprawnieniami określonymi w Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie oraz Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie zajmowała się badaniem na podstawie kryteriów: legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i terminowości, poszczególnych kontrolowanych sfer działalności Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz jednostek podległych. Kontrole były prowadzone na podstawie otrzymanych pisemnych materiałów oraz spotkań osobami odpowiedzialnymi za poszczególne kontrolowane sfery. Członkowie Komisji uznali, iż w badanych sprawach przestrzegane są kryteria określone powyżej. Protokoły z poszczególnych kontroli od nr 1/2015 do nr 8/2015 dostępne są w Biurze Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczył w szkoleniu pt. „ Ocena wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego”. Szkolenie odbyło się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Frekwencja członków Komisji na posiedzeniach była wysoka, członkowie wykazywali się dużą wiedzą w zagadnieniach podejmowanych przez Komisję podczas rozpatrywania skarg i przeprowadzania kontroli. Członkowie Komisji dziękują wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skawina współpracujących z Komisją Rewizyjną oraz pracownikom Biura Rady Miejskiej za merytoryczną pomoc podczas prac Komisji w roku 2015.

___

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska za rok 2015.

Do dnia 16.12.2015 r. odbyły się 22 posiedzenia komisji. Planowane jest jeszcze 23 posiedzenie w dniu 29.12.2015 r. cztery posiedzenia były wyjazdowe.

W czasie posiedzeń Komisja zajmowała się między innymi:

 1. Problemami ochrony środowiska w zakładach funkcjonujących na terenach byłej Huty Aluminium. W czasie posiedzenia wyjazdowego stwierdzono w jednym z zakładów spalanie różnych odpadów na otwartej przestrzeni. Podjęto interwencje w tej sprawie w Wydziale Ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy (ROŚ). Wynikiem tego było wystąpienie ROŚ do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 2. Gospodarką wodno-ściekową. W czasie dwóch posiedzeń wyjazdowych zapoznano się z funkcjonowaniem Zakładu Uzdatniania Wody i Oczyszczalni ścieków.
 3. Funkcjonowaniem firmy Valeo ( posiedzenie wyjazdowe) ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę środowiska.
 4. Zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi i planami w tym zakresie na terenie Gminy Skawina. Szczegółowych informacji udzielali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.
 5. Działalnością niektórych spółek gminnych.
 6. Funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej na terenie Miasta i Gminy Skawina. Szczegółowych informacji udzielali pracownicy Urzędu Miasta.
 7. Analizą stanu powietrza na terenie Miasta i Gminy Skawina. Szczegółowych informacji udzielali pracownicy Urzędu Miasta.
 8. Pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych. Szczegółowych informacji udzielał przedstawiciel Urzędu Miasta.
 9. Stanem infrastruktury drogowej i parkingów na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 10. Stanem zieleni, zadrzewień i lasów na terenie gminy. Wyczerpujących informacji na ten temat udzielił przedstawiciel Urzędu Miasta.
 11. Sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.
 12. Opiniowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej w Skawinie.
 13. Opiniowaniem projektu budżetu gminy na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej związanej z budżetem.
 14. Wydawaniem opinii do pism, które w różnych sprawach wpływały do biura Rady miejskiej.
 15. Zapoznawaniem się z problemami jakie zgłaszali mieszkańcy gminy, a dotyczyły one spraw, które leżą w kompetencji Komisji.
 16. Przygotowaniem planu pracy na 2016 r.
 17. Przygotowaniem sprawozdania z pracy Komisji za 2015 r.

Z każdego posiedzenia Komisji został sporządzony protokół. Na większości posiedzeń Komisji obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy lub jego zastępcy oraz przewodniczący Rady Miejskiej.

___

SPRAWOZDANIE  z działalności  Komisji Infrastruktury Wsi i Rolnictwa za rok 2015.

Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa odbyła w roku 2015 – 12  posiedzeń.

Komisja pracowała zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej i w oparciu o plan pracy na rok 2015.

W trakcie swojej pracy komisja:

– wydawała opinie w sprawie uchwał bezpośrednio dotyczących wsi i rolnictwa,

– monitorowała realizację uchwał i budżetu dotyczących zakresu działalności komisji,

– głównym celem działań komisji w tym roku była analiza środków do dyspozycji sołectw.

Po gruntownym rozpatrzeniu współczynników przyjętych do obliczeń środków na  poszczególne sołectwa, komisja wskazała Burmistrzowi niedowartościowanie czterech sołectw w minionych latach. Środki finansowe mają być wyrównane w 2016 roku.

Komisja podejmowała również takie tematy jak:

– wysoka cena za wodę i ścieki w gminie,

– transport publiczny ( MPK) na terenie gminy,

– odbiór odpadów komunalnych,

– infrastruktura drogowa na wsiach,

– zaplecze do spędzania czasu wolnego na terenie sołectw.

Wszystkie pozostałe kwestie poruszane w czasie obrad Komisji, zawarte są w protokołach z posiedzeń.

Wszystkie posiedzenia komisji były protokołowane.

_____

Od redakcji:

Opinię na temat powyższych sprawozdań wyartykułował jeden z mieszkańców w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Skawinie (zobacz fragment):

[youtube_sc url=”https://youtu.be/TLAO9mbpCBk?t=1h18m42s”]

Obywatel zauważył, że sprawozdania te są zbyt ogólnikowe, nie wskazują frekwencji poszczególnych radnych w komisjach, no i niewiele konkretów się w nich znajduje.

W większością tej opinii się zgadzamy. Ale być może po prostu taką przyjęto w tym przypadku metodykę.

Dlatego w uzupełnieniu odsyłamy również Państwa do poszczególnych protokołów z każdej z komisji, które dzięki działaniom podjętym przez naszą redakcję, są już umieszczane w BIP Gminy Skawina (TUTAJ) i każdy może do nich sięgnąć.

Chcieliśmy również zwrócić uwagę na inny fakt, a mianowicie na wypłacanie diet radnym za udział w poszczególnych komisjach. Wedle jednej z uchwał Rady Miejskiej w Skawinie przyjętej (TUTAJ), dieta należy się radnemu za udział w komisji. Jednak w uchwale nie doprecyzowano co w przypadku, gdy radny na komisji będzie np. tylko 3 minuty, podpisze się na liście obecności i z niej wyjdzie?

Z zapisów uchwały wynika, że radny, który był obecny tylko kilka minut na komisji i tak otrzyma pełną dietę, tak samo jak ten, który jest obecny na całej komisji.

Według nas to bardzo niesprawiedliwe.

Czy jeśli ktoś z Państwa przyjdzie tylko na pół dnia do pracy, zamiast pełnego wymiaru godzin, również otrzyma pełne wynagrodzenie za ten dzień? Który pracodawca by się na to się zgodził?

Zwracaliśmy na ten problem uwagę Przewodniczącemu Rady Miejskiej kilka miesięcy temu, ale nie wiemy czy ten przepis zostanie uszczegółowiony, czy trwają jakieś prace nad uszczegółowieniem tej uchwały, czy też każde wyjście, albo spóźnienie będzie protokołowane w protokole z komisji. Co i w zasadzie i tak nic nie zmienia, poza tym, że może mieszkańcy będą mieli świadomość, który radny np. przedwcześnie opuszcza komisję, właściwie bez konsekwencji, czyli pobierając całą dietę za “udział” w komisji.

Liczymy zatem na przyjęcie naszej petycji w sprawie nagrywania na video każdej z komisji, dzięki czemu wyborcy będą mogli całkowicie nie wychodząc z domu sprawdzać co jest procedowane na komisjach, jak pracują wybrani w wyborach przez nich radni, jak często w nich uczestniczą, jak się wypowiadają, jak głosują, jak często się spóźniają, jak często wychodzą z nich wcześniej, otrzymując i tak pełną dietę z pieniędzy publicznych , czyli wyborców.

Zobacz PETYCJĘ.

pytanie_question

Źródło:
BIP Gmina Skawina

4 response to "Co wynika z zatwierdzonych sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2015 rok?"

 1. Przez: rejestr Zamieszczono: 16 stycznia 2016

  Kiedy zostanie uaktualniony Rejestr Umów ostatnia zmiana 24.11.2015.

  • Przez: archiwum Zamieszczono: 13 stycznia 2016

   Przedsięwzięcia ważne dla Gminy – hasło w Biuletynie. Skawina, listopad 2010, nr 25
   Adaptacja dawnego budynku Cemkor na Ośrodek Migracyjny Nowych Ksiąg Wieczystych.

 2. Przez: jarosław Zamieszczono: 10 stycznia 2016

  Chciałbym zobaczyć, czy radni którzy tak niewiele mają do powiedzenia na sesji również tak się zachowują podczas prac komisji. Czy się nie spóźniają na obrady i wcześniej nie wychodzą. To jest praca za którą biorą pieniądze. Nikt ich nie zmuszał do pracy w komisjach, mogli się nie deklarować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *