Odpowiedzi kandydatów na burmistrza na pytania mieszkańców skierowane do portalu InfoSkawina

mgmw-logo-880x600Dnia 25 listopada 2014 r. w ramach udziału w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór” (działanie: “Głosuj świadomie”) prowadzonej przez Fundację Batorego, skierowaliśmy pytania do kandydatów na burmistrza, którzy przeszli do drugiej tury wyborów: Pana Pawła Kolasy i Pana Norberta Rzepisko. Pytania te zostały przesłane na naszą skrzynkę redakcyjną oraz pozostawione w komentarzach przez naszych czytelników i mieszkańców gminy Skawina (czytaj: Pytania od czytelników zostały przesłane kandydatom na burmistrza. Czekamy na odpowiedzi).

Sam pomysł zainicjowania akcji przesłania pytań kandydatom przed II turą wyborów zrodził się po tym, jak komitety jednego i drugiego kandydata odmówiły udziału w II debacie, którą im zaproponowaliśmy (czytaj: Zapraszamy do przesyłania pytań do kandydatów na burmistrza miasta i gminy Skawina).

Wśród nadesłanych pytań (ale także tych, które pojawiły się w komentarzach pod artykułami) zdecydowana większość skierowana była do obu kandydatów. Jedna z czytelniczek wystosowała osobne pytania do każdego z kandydatów (pytanie nr 13), a inny z czytelników zadał dodatkowe pytanie do Pana Pawła Kolasy. Poniżej przedstawiamy zebraną od mieszkańców pulę pytań.

Dziś zostały nam przesłane odpowiedzi od obu kandydatów.

Publikujemy je dla Państwa poniżej. Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu dokonać bardziej świadomego wyboru burmistrza miasta i gminy Skawina na następne cztery lata.

I. Odpowiedzi Pana Pawła Kolasy:

1. Czy wznowione zostaną zajęcia z informatyki IDEIN w bibliotece przy ul. Mickiewicza? Młodzież została poinformowana, że zostały zawieszone bezterminowo bez podania powodu. Młodzi ludzie czują się rozczarowani, ponieważ zaangażowali się w ten projekt.

Niestety nie znałem szczegółów tej sprawy, więc pozwoliłem sobie zasięgnąć opinii dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Otóż projekt, o który zapytano to inicjatywa Pana, który odbywał staż w bibliotece. W uzgodnieniu z jej dyrektorem prowadził zaawansowane zajęcia dla młodzieży z informatyki. Pomysł ten nawiązuje trochę do idei kółka informatycznego, ale dla osób szczególnie zainteresowanych informatyką. Muszę przyznać, że ta inicjatywa bardzo mi się spodobała, bowiem z jednej strony mamy aktywnego mieszkańca z ciekawym pomysłem, który chce podjąć działania, a z drugiej – instytucję publiczną, która pomaga i wspiera tą aktywność. Chciałbym i Panu, który zajęcia wymyślił i przeprowadził, a także dyrektorowi biblioteki szczerze podziękować, a wracając wprost do pytania co dalej z zajęciami: dyrektor biblioteki poinformował mnie, że planuje podjęcie rozmów z osobą, która prowadziła te zajęcia, by wznowić je z początkiem roku, o ile będzie zainteresowanie tą formą aktywności.

2. Wspieranie rodzin: czy zamierza Pan otworzyć szkoły w czasie ferii i wakacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w formie np. półkolonii? Mieszkańcy podkreślają, że taka forma zapewnia młodzieży możliwość sensownego spędzenia wolnego czasu i pomaga w odciążaniu budżetów domowych.

Tak, to jeden z elementów mojego programu w części “Mieszkańcy i Obywatele” (Dobra edukacja. Wspieranie zajęć pozalekcyjnych). Uważam jednak, że jest to zadanie, które powinny realizować szkoły we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ to nauczyciele i rodzice (a także same dzieci) wiedzą co będzie dla uczniów najbardziej interesujące, co będzie także niosło walory edukacyjne. Już dzisiaj są na terenie naszej gminy przykłady świetnej współpracy szkół z organizacjami lokalnymi, zatem należy tylko te działania solidnie wesprzeć. Rolą gminy powinno być zapewnienie odpowiedniego wsparcia rzeczowego, osobowego i przede wszystkim finansowego dla tego typu działań.

3. Jaki ma Pan pomysł na poprawę opieki medycznej dzieci i młodzieży w szkołach? Mieszkańcy zgłaszają, że często pielęgniarka szkolna dyżuruje tylko jeden dzień w tygodniu.

Idealnym rozwiązaniem byłoby, aby w każdej szkole codziennie dyżurowała pielęgniarka. Niestety w myśl obecnych przepisów w szkole nie przekraczającej 250 uczniów dyżur taki odbywa się 1 raz w tygodniu, w wymiarze 4 godzin, natomiast w szkole do 400 uczniów – 2 razy w tygodniu. Mamy pełną świadomość, że jest to niewystarczająca liczba godzin, dlatego też rekomendujemy naszym szkołom, by włączały się w realizację wszelkich dostępnych programów zdrowotnych nadzorowanych przez MEN i Kuratorium Oświaty, które odbywają się w ramach  projektu  “Szkoła Promująca Zdrowie”. Dodatkowo, dla uczniów klas od I-VI prowadzona jest grupowa profilaktyka  fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów.

4. Jak zamierza Pan dzielić przestrzeń publiczną pełniąc obowiązki burmistrza?

Przestrzeń publiczna to wspólny obszar dla nas wszystkich: pieszych, rowerzystów, osób korzystających z samochodów, transportu zbiorowego, a także osób niepełnosprawnych. Istotne jest, byśmy mogli odnaleźć swoje miejsce w tej przestrzeni i by każdy mieszkaniec – poruszający się pieszo, na rowerze czy samochodem – mógł poczuć, że przestrzeń jest faktycznie publiczna, wspólna, przyjazna wszystkim użytkownikom. Uważam, że wśród priorytetów każdego burmistrza powinno znaleźć się zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby wszystkich jej użytkowników, stąd ważne, aby kwestie zmian i rewitalizacji przestrzeni publicznej były koordynowane przez urbanistów.

5. Jak zamierza Pan chronić środowisko?

Pragnę skoncentrować swoje wysiłki na:

●     poprawie  bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (podwyższenie wałów, regulacja rzek, budowa stanowisk dla mobilnych pomp, przejęcie od CEZ stacji pomp);

●     kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Krzęcin, Grabie, Jaśkowice, Wielkie Drogi, Facimiech, Pozowice, Ochodza, Skawina – Korabniki)

●     opracowaniu i wdrożeniu gminnego programu gospodarowania wodami opadowymi

●     działaniach na rzecz rozbudowy sieci ciepłowniczej i ograniczaniu niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych, instalację pomp ciepła, paneli solarnych i fotowoltaicznych

●     promocji postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej.

Pragnę podkreślić, jak ważne według mnie jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców naszej gminy, tak by zmieniać nasze niekorzystne nawyki i przyzwyczajenia, które negatywnie wpływają na środowisko i czystość powietrza. Wiem, że często nie są to działania przemyślane, lecz brakuje nam wiedzy o ich szkodliwości. Szczególnie mocno odczuwamy to właśnie w okresie jesienno-zimowym, gdy uruchamiamy piece c.o. Podejmowane działania powinny spowodować, że każdy mieszkaniec będzie światom faktu, iż jakość najbliższego środowiska w dużej mierze zależy od jego własnych działań.

6. Kiedy miastem zajmą się urbaniści a nie inżynierzy drogownictwa?

Dostrzegam taką potrzebę i uważam, że plany inwestycyjne powinny być opiniowane i uzgadniane z urbanistami. Sposób i forma jest do przemyślenia. Szczerze zachęcam do kontaktu z nowo wybranym burmistrzem w tej sprawie. Nie można planować inwestycji nie biorąc pod uwagę przestrzeni publicznej i ludzi, którzy w tej przestrzeni funkcjonują, przecież wdrażane rozwiązania mają właśnie im służyć. W moim przekonaniu warto już dziś pomyśleć o instytucji plastyka miejskiego czy architekta miasta.

7. Jak często ma Pan zamiar prowadzić konsultacje społeczne, a także z jakim wyprzedzeniem i w jaki sposób informować mieszkańców o planach inwestycyjnych?

Moją ambicją, co z resztą znalazło swoje odzwierciedlenie w programie wyborczym, jest stworzenie spójnego, jednolitego mechanizmu konsultowania decyzji z mieszkańcami. Chciałbym, aby taki system został wypracowany wspólnie przez wszystkie środowiska lokalne – w tym przede wszystkim, by w procesie jego tworzenia wzięli udział zarówno przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i społecznego, a także lokalne media. Stworzony i uzgodniony system powinien funkcjonować bez względu na to kto będzie burmistrzem, kto będzie miał większość w radzie. Uważam, że najważniejsze cechy takiego systemu to:

–       wykorzystywanie różnorodnych narzędzi komunikacji – tak, by był dogodny dla większości mieszkańców (np. tych preferujących nowoczesne, jak i tradycyjne formy komunikacji)

–       przejrzystość i zrozumiałość przekazu dla mieszkańca

–       prosty (tzn. nie angażujący zbyt dużo czasu, wysiłku) system udzielania odpowiedzi

–       obowiązkowa informacja zwrotna ze strony konsultującego

Ponadto w bieżących kontaktach z mieszkańcami chcę stworzyć dwie platformy “Poinformuj nas” i “Naprawmy to”. Pierwsza – dedykowana różnym niepokojącym zjawiskom zaobserwowanym przez mieszkańców, druga zaś stworzona bezpośrednio na potrzeby awarii, remontów, uszkodzeń dróg itp. Zachęcam też do lektury mojego felietonu “Gmina Skawina = gmina obywatelska!” na mojej stronie internetowej, gdzie sporo miejsca poświęcam właśnie kwestii społecznej partycypacji w procesie decyzyjnym. (http://www.pawelkolasa.pl/wydarzenia/gmina-skawina-gmina-obywatelska/)

8. Jakie ma Pan plany na przyciągnięcie większej ilości przemysłu do Skawiny, jako elementów tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców Skawiny i okolic?

Rozwój gospodarczy to jeden z filarów mojego programu, bowiem zapewni on nie tylko miejsca pracy dla mieszkańców, ale także wymierne dochody dla budżetu. Kluczowe działania to dalsza rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej, modernizacja infrastruktury na terenie byłej Huty Aluminium, utworzenie zespołu (centrum wsparcia), który zajmowałby się kompleksową pomocą przedsiębiorcom i pozyskiwaniem nowych inwestorów do stref gospodarczych oraz stały dialog z przedsiębiorcami i reagowanie na ich potrzeby. Ponadto istotnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego systemu kształcenia zawodowego, tak by nasza młodzież posiadała kluczowe kompetencje, które pozwolą jej znaleźć pracę na skawińskim rynku, a jednocześnie ich kwalifikacje stały się jednym z argumentów przyciągających przedsiębiorców. Szczegółowo tematy te poruszam w moim felietonie “Skawina – miasto otwarte na BIZNES!” – zachęcam do lektury! (http://www.pawelkolasa.pl/wydarzenia/skawina_miasto_otwarte_na_biznes/)

9. W jaki sposób planuje Pan usprawnić komunikację podmiejską i połączenia z Krakowem?

Planując sprawny układ komunikacyjny na terenie naszej gminy, nie można koncentrować się tylko na drogach. Lekceważenie wagi kolei i niedostrzeganie przez lata znaczenia roweru to istotne błędy popełniane w skali całego kraju. Sprawny transport powinien uwzględniać wszystkie dostępne na naszym terenie środki transportu, które muszą stanowić jeden, wzajemnie uzupełniający się system. Jego kluczowym elementem jest Centrum Komunikacyjne, które z jednej strony zapewni szybki i sprawny dojazd do centrum Krakowa, a z drugiej będzie węzłem przesiadkowym dla komunikacji gminnej. Więcej na ten temat w artykule “Sprawny transport = dynamiczny rozwój!”, dostępnym na mojej stronie internetowej:

(http://www.pawelkolasa.pl/wydarzenia/sprawny-transport-dynamiczny-rozwoj/)

10. Czy wprowadzi Pan zapisy video z odbywanych Sesji?

Nie widzę przeciwwskazań, by wprowadzić takie rozwiązanie. Stanowczo opowiadam się za pełną transparentnością działania władz samorządowych, stąd każda propozycja mająca nas przybliżyć do tego stanu rzeczy znajdzie moje poparcie i uznanie.

11. Czy wprowadzi Pan i udostępni rejestry umów z wartościami zawarte przez Urząd Miasta i Gminy Skawina?

Rejestr umów jest prowadzony i został na prośbę portalu InfoSkawina.pl udostępniony. Sądzę jednak, że sposób publikowania, jak i sama forma rejestru powinna zostać lepiej przemyślana. Warto po wyborach podjąć szczegółowe rozmowy z mieszkańcami, tak by wspólnie wypracować najlepszą formę udostępniania tego typu informacji.

12. Czy wprowadzi Pan monitoring miasta?

Monitoring jest prowadzony na terenie miasta, a jego obsługą zajmuje się Straż Miejska. Osobiście uważam, że jest to skuteczne narzędzie przeciwdziałania zachowaniom aspołecznym i będę dążył do jego rozwijania – głównie w miejscach uznanych po konsultacjach z mieszkańcami za niebezpieczne.

13. W aktualnej sytuacji wydaje mi się, że tematy komunikacyjne wymagają szczegółowej analizy. Mamy obwodnicę ale nadal jednym z najbardziej dokuczliwych problemów dla  mieszkańców Skawiny są ciągłe korki i problemy komunikacyjne związane z dojazdem do Krakowa. Jakie działania zamierza podjąć kandydat Paweł Kolasa, by ten problem zlikwidować? Czy wybudowana obwodnica ma szansę rozwiązać problemy komunikacyjne Skawiny? Mam nadzieję, że wstrzelę się niniejszym pytaniem w wątpliwości dużej grupy mieszkańców Skawiny.

Należy pamiętać, że chcąc nie chcąc żyjemy w metropolii krakowskiej, dużym ośrodku przemysłowym, naukowym i gospodarczym. Dziś Kraków i okoliczne gminy to ponad 1 milion mieszkańców, codziennie do pracy w Krakowie dojeżdżają też tysiące osób. Wszystko to powoduje, że w godzinach szczytu poruszanie się w  tym terenie jest znacznie utrudnione. Biorąc pod uwagę dalszy dynamiczny rozwój obszaru metropolii możemy przypuszczać, że liczba osób zamieszkujących i przejeżdżających przez ten teren będzie ciągle rosła, dlatego trzeba otwarcie powiedzieć, że całkowita likwidacja korków niestety nie będzie możliwa.

Rozwój oferty transportu publicznego to krok w kierunku usprawnienia komunikacji na linii Skawina- Kraków. Pierwszym zadaniem jakie musimy zrealizować jest utworzenie w rejonie skawińskiego dworca kolejowego parkingu (około 500 miejsc postojowych) w systemie “parkuj-jedź” zintegrowanego z systemem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i komunikacji miejskiej. Dzięki temu rozwiązaniu odcinek Skawina – Kraków “Dworzec Główny” pokonamy w znacznie krótszym czasie, a w ramach jednego biletu będziemy też mogli poruszać się po Krakowie.  Dworzec kolejowy będzie pełnił funkcję centrum komunikacyjnego Skawiny, do którego planujemy doprowadzić różne środki transportu: ścieżki rowerowe, linie autobusowe, miejsca postojowe.

Czy obwodnica rozwiąże problemy komunikacyjne? Zdecydowanie poprawi sytuację, w szczególności w kwestii ruchu tranzytowego oraz dostępu do stref gospodarczych – tu pilnej interwencji wymaga sprawne połączenie obwodnicy z drogą krajową 44. Pamiętajmy jednak o tym że miasto Skawina to ponad 20 tysięcy mieszkańców, dla których obwodnica nie jest rozwiązaniem ich codziennych problemów komunikacyjnych. Dlatego uważam, że największe znaczenie ma dla nas obecnie budowa centrum komunikacyjnego. Nie bez znaczenia będzie też tworzenie planów komunikacyjnych oraz stosowanie usprawnień technicznych w układzie drogowym, które pozwolą na sprawne i bezpieczne poruszanie się po mieście.

Osoby zainteresowane moimi poglądami w kwestii znaczenia transportu dla rozwoju Skawiny odsyłam do artykułu na stronie: http://www.pawelkolasa.pl/wydarzenia/sprawny-transport-dynamiczny-rozwoj/

14. W najbliższych dniach PKP drastycznie obniży ilość połączeń kolejowych na trasie Skawina – Kraków. Oznacza to niemożność dotarcia do pracy w Krakowie wielu mieszkańców Skawiny i całej gminy. W kontekście planów szybkiej kolei ze Skawiny, takie działania zdają się irracjonalne.

Czy gmina naprawdę nie ma w tej kwestii żadnego zdania? Od dawna liczba połączeń przez Skawinę jest redukowana, ale teraz dotyczy to dojazdu do Krakowa. Władze gminy powinny dbać o dobro swoich mieszkańców. Podróż pociągiem jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które pracują w centrum Krakowa i na jego obrzeżach. Umożliwia uniknięcie korków i znacznie skraca czas dojazdu. Osoby podróżujące koleją, zostawiają swoje auta w garażach, co zmniejsza intensywność ruchu na drodze, co jest zmorą Skawiny. Dzięki podróży pociągiem, zachowujemy się ekologicznie, gdyż nie powstają spaliny, które obciążają i tak niekorzystne w naszej gminie powietrze. Ta forma transportu jest tańsza niż inne. Brak lub niska liczba połączeń na trasie Skawina – Kraków, co szykuje nam PKP, może spowodować u wielu mieszkańców potrzebę poszukiwań nowej pracy, bo wielogodzinny kosztowny dojazd do pracy nie będzie opłacalny. Uzyskanie jakichkolwiek informacji od PKP, a dokładnie licznych jej spółek i przewoźników, graniczy z cudem.(…) Myślę, że tak kwestia mogłaby zostać poruszona podczas ewentualnej debaty naszych kandydatów na burmistrza. (…)

Kolej to „kręgosłup” publicznego transportu metropolitalnego. Nie sądzę, aby ograniczenia w ilości kursów miały charakter postępujący. Z moich informacji wynika, że zarówno samorząd Województwa Małopolskiego jaki i władze Miasta Krakowa, planują znaczne wzmocnienie tego środka transportu. W kolejnych latach planowane są inwestycje w łącznicę na Zabłociu która jest bardzo istotna dla sprawnego połączenia Skawiny z Dworcem Głównym; Gmina Kraków przygotowuje też plany modernizacji przystanków kolejowych znajdujących się na trasie do Skawiny. Ponadto przy skawińskim dworcu planujemy budowę centrum komunikacyjnego.  Wszystkie wymienione okoliczności przemawiają za zwiększeniem częstotliwości kursów, dlatego mam nadzieję, że niekorzystne zmiany w rozkładzie wprowadzone przez PKP zostaną  wkrótce zmienione, o co zapewne będą zabiegać władze naszej gminy.

15. Czym się Pan porusza po mieście?

Po Skawinie najczęściej poruszam się pieszo, po gminie najczęściej samochodem. Jeżeli jestem w Krakowie, korzystam też z komunikacji miejskiej.

16. Czy prowadził Pan kiedyś firmę?

Nie miałem okazji sprawdzić się w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, niemniej jednak miałem wiele okazji, by poznać specyfikę działania sektora biznesu. Uważam, że dzięki temu jestem dziś właściwie przygotowany, by podjąć z przedsiębiorcami merytoryczną debatę opartą na zasadach partnerstwa, która pozwoli skutecznie wprowadzać zmiany na lepsze.

17. Jakie organizacje miejskie Pan zna i z którymi chciałbyś/chciałabyś współpracować?

Znam bardzo wiele organizacji zarówno z terenu naszego miasta, jak i gminy (obecnie w Skawinie działa ich łącznie około 60). Są to zarówno organizacje o charakterze sportowym (kluby piłkarskie i stowarzyszenia propagujące aktywne spędzanie wolnego czasu), organizacje, których celem jest działanie na rzecz danej miejscowości i społeczności lokalnej, organizacje skupiające głównie panie – jak koła gospodyń wiejskich, organizacje wspierające niepełnosprawnych, osoby starsze propagujące wolontariat, działające na rzecz wsparcia szkół w procesie wychowawczym i zapewnieniu dzieciom atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w czasie ferii i wakacji, a wreszcie bardzo ważne ochotnicze straże pożarne. Zawsze jestem pełen podziwu i głębokiego szacunku dla tych osób, które często poświęcają swój czas wolny rodzinę i z zapałem – często mimo wielu trudności – działają na rzecz naszego lokalnego środowiska. Wierzę, że dane mi będzie podjąć partnerską współpracę ze wszystkimi spośród nich.

18. Jak i gdzie spędza Pan czas wolny?

Niewiele jest takich chwil, w których mogę w pełni docenić swobodę wolnego czasu. Jeśli tylko jednak udaje mi się go wygospodarować, każdą chwilę spędzam z bliskimi – najchętniej w zaciszu domowym lub w ogrodzie. Lubię dobrą książkę, a także czas spędzony na wspólnym gotowaniu. Bardzo cenimy też piękno naszej gminy i jej malownicze zakątki. Lubimy wspólne spacery i podróże – zarówno w te bliższe, jak i dalsze okolice. Tu, w gminie Skawina, właściwie na “wyciągnięcie ręki” mamy z jednej strony Pogórze Wielickie, z drugiej zaś malowniczą dolinę Wisły – warto te piękne tereny poznać i zaprosić znajomych do wspólnej wędrówki. Z kolei jeśli tylko mam odrobinę więcej czasu, każdy dłuższy urlop spędzam nad polskim morzem.

19. W jakim wydarzeniu kulturalnym ostatnio Pan uczestniczył?

Staram się w miarę możliwości regularnie uczestniczyć w organizowanych na terenie naszej gminy wydarzeniach kulturalnych. Ostatnio były to koncerty w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, wieczór poezji Wiesława Czubaja w ramach Krakowskiego Salonu Poezji oraz koncerty uczniów i nauczycieli w Szkole Muzycznej I st. w Skawinie. Z dużą przyjemnością wziąłem również udział w Krakowskich Targach Książki.

20. Jaka infrastruktura jest najbardziej potrzebna w Pana mieście/regionie?

W moim przekonaniu prawdziwy rozwój może zagwarantować wyłącznie harmoniczna rozbudowa wszystkich elementów infrastruktury: drogowej i chodników, budowa centrum komunikacyjnego, inwestycje w strefy gospodarcze, a także w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i oświatową. Tylko przemyślane inwestycje w tym zakresie pozwolą nam mówić o spójnej i dobrze rozwiniętej infrastrukturze, zaspakajającej potrzeby mieszkańców.

21. Które zagraniczne miasta odwiedził Pan w ciągu ostatnich pięciu lat?

W ciągu ostatnich pięciu lat odwiedziłem m.in.: Pragę, Huerth, Dortmund, Kolonię, Lwów, Przemyślany oraz Turciańskie Teplice.

22. Jaką drogę edukacyjną przeszło albo przechodzi Pana dziecko? Jeśli to pytanie zbyt mocno wkraczające w Państwa prywatność, proszę powiedzieć, ilu miejsc brakuje w żłobkach i przedszkolach w Państwa mieście/regionie i ile maksymalnie uczniów powinno być w jednej szkolnej klasie?

Mój syn Marcin jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; wcześniej uczęszczał do skawińskich szkół (Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące w Skawinie). Odpowiadając na drugą część pytania: łącznie na terenie Gminy Skawina brakuje obecnie w żłobkach 80 miejsc, natomiast w przedszkolach – 50. Jeśli zaś idzie o kwestię maksymalnej ilości uczniów w jednej klasie, to obecne ustawodawstwo zmierza w dobrym kierunku – każda klasa ma liczyć nie więcej niż 25 dzieci. W moim przekonaniu jest to zmiana bardzo pozytywna i w pełni ją popieram.

23. Jacy są najwięksi pracodawcy Pana mieście/regionie?

Na terenie naszego miasta działa wiele firm, największa z nich, Valeo Autosystemy, zatrudnia ponad 2,5 tys pracowników, zaś w planach ma zatrudnienie kolejnych. Pozostałe duże firmy, takie jak Bahlsen, Lajkonik czy Grana zatrudniają kilkaset osób. Nie wolno nam także zapominać o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – to właśnie oni zatrudniają łącznie największą grupę mieszkańców gminy Skawina i okolic, oni są największym pracodawcą, a także jednym z najważniejszych partnerów władz samorządowych. Należy pamiętać, że Skawina to drugi na terenie powiatu krakowskiego pracodawca  – tuż po Krakowie.

24. Jakie książki o mieście ostatnio Pan przeczytał?

Z książek o Skawinie w ostatnich dniach miałem możliwość zapoznać się z wydaną ostatnio z monografią parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz Monografią Skawiny – obydwie te pozycje zostały wydane w roku jubileuszu 650-lecia. Intensywny czas kampanii wyborczej nie pozwolił mi jednak poświęcić odpowiedniej ilości czasu na lekturę – żałuję i postaram się te zaległości nadrobić w najbliższej przyszłości.

25. Co kandydaci na burmistrza zamierzają zrobić z wszech obecną korupcją która niszczy nasza gminę? Procedery zostały szczegółowo opisane w komentarzach na stronie http://www.wyboryskawina.pl/blog/109/21/Rada-Przedsiebiorczosci.html. Mam tu na myśli organizowanie systemu realizacji zleceń z wolnej ręki, oraz utrzymywanie stale kilku firm które świetnie żywią się na naszym garnuszku?

Wszyscy którzy mają kontakt z Urzędem w Skawinie wiedzą, że aby załatwić zlecenie na cokolwiek w Gminie Skawina to trzeba odprowadzić stosowne opłaty które nie płyną do skarbca naszej gminy.

Tutaj pytanie do burmistrza Kolasy, czy posiadał tą wiedzę podczas pełnienia funkcji burmistrza Skawiny, czy w czasie pełnienia funkcji burmistrza coś w tej sprawie zrobił? (…)

Szanowni Państwo, postawiony przez internautę zarzut o charterze korupcyjnym powinien być niezwłocznie wyjaśniony. Dlatego jeżeli posiada on dowody, na podstawie których formułował takie wnioski – powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do odpowiednich organów ścigania. Mam nadzieję, że to zrobi i nie okaże się, że była to wyłącznie przedwyborcza manipulacja.

Uprzejmie informuję, że zostałem powołany na stanowisko zastępcy z dniem 1 stycznia 2011 r., a w swoich kompetencjach miałem nadzór nad wydziałami: Edukacji, Zdrowia i Kultury oraz Spraw Obywatelskich. Zarówno zespół ds. zamówień publicznych, jak i wydział merytoryczny odpowiedzialny za inwestycje i gospodarkę komunalną nie podlegały mi bezpośrednio,  stąd też nie miałem wpływu na wybór wykonawców usług.

Odnosząc się do drugiej  części pytania pragnę zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Rok 2014 przyniósł kilka ważnych zmian w prawie zamówień publicznych. Jeszcze  w kwietniu 2014 r. ustawodawca dość znacznie podwyższył próg, od którego m.in. gminy mają obowiązek stosować przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (PZP). Obecnie obowiązek stosowania ustawy dotyczy zamówień, których wartość szacunkowa przekracza 30 tys. euro. W praktyce oznacza to, że jeśli planowany zakup np. roboty budowlanej czy dowolnej usługi nie jest droższy niż 30 tys. gmina nie ogłasza przetargu. Druga istotna zmiana została wprowadzona nowelizacją z października i dotyczy już samego sposobu wyboru wykonawców w przetargach. Zmiana ta ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, gdyż praktycznie narzuca konieczność stosowania oprócz kryterium ceny także kryteria jakościowe. Jak wiemy dotąd w naszym systemie głównym kryterium wyboru była cena, choć przepisy ustawy PZP nie zabraniały stosowania kryteriów jakościowych. Jednak powszechna praktyka oraz nastawienie instytucji kontrolujących powodowało, że mało kto odważył się na wprowadzanie innych kryteriów niż cena. Na szczęście to podejście dość radykalnie się zmieniło. Stosowanie jako jedynego kryterium ceny doprowadziło do znacznego obniżenia jakości usług wykonywanych na rzecz jednostek publicznych. Odwołując się do prostego przykładu, jeśli planujemy remont w domu to cena usługi nie jest jedynym kryterium wyboru, szukamy firm z polecenia, solidnych, terminowych, uczciwych, z doświadczeniem.

Poważnym wyzwaniem będzie jednak właściwe stosowanie kryteriów jakościowych, w tym przede wszystkim ich określenie (by były mierzalne i obiektywne) oraz sposób oceny. Z jednej strony ich stosowanie pozwoli na wybór jakościowo lepszej usługi za rozsądną, ale nie najtańszą cenę, z drugiej może być obszarem potencjalnych nadużyć. Dlatego należy dołożyć szczególnych starań, by zastosowane procedury były przejrzyste. Bardzo interesującym przykładem jest formuła wprowadzona przez naszą gminę przy wyborze wykonawcy w ramach projektu „Razem Blisko Krakowa”. Przetarg ten został ogłoszony jeszcze przed nowelizacją i traktowaliśmy go jako swoistą naukę. W przetargu oprócz kryterium ceny zastosowano kryteria jakościowe, które dla zachowania przejrzystości procedury oceniali eksperci zewnętrzni. Sam przetarg dotyczył opracowania dokumentów o charakterze strategicznym, więc uznaliśmy, że najlepiej zwrócić się o pomoc do ekspertów – krakowskich uczelni z prośbą o pomoc w ocenie. Zastosowane przez nas rozwiązania dziś są uznawane za modelowe i szeroko propagowane przez m.in. Związek Miast Polskich i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że dzięki takiemu podejściu można z jednej strony zachować transparentność i uczciwą konkurencję oraz skutecznie przeciwdziałać praktykom o charakterze korupcyjnym, z drugiej zaś – zapewnić gminie wybór dobrych jakościowo usług.

Druga obserwacja z pilotażowego przetargu jakościowego to rozważenie możliwości stosowania wspólnych zamówień przez kilka gmin. Przetarg ten był realizowany w ramach projektu partnerskiego 5 gmin i powiatu. Wspólnych projektów nie da się realizować bez wzajemnego zaufania, a tego nie można zbudować bez uczciwości i transparentności procedur i działań. Wspólne przetargi to także efektywniejsze wykorzystanie zespołu osobowego przygotowującego postępowania przetargowe. Plusem jest również możliwość dzielenia się doświadczeniami pomiędzy zamawiającymi, co może pomóc w opracowaniu optymalnego wzoru dokumentacji przetargowej w sposób najpełniej zabezpieczający interesy wszystkich partnerów.

Drugim istotnym obszarem jest dokonywanie zakupów dla towarów i usług poniżej 30 tys. euro, a więc tych, do których nie stosuje się ustawy PZP. Każda jednostka reguluje swoje własne wewnętrzne przepisy dotyczące sposobu wyboru dostawców. Także w naszej gminie obowiązuje zarządzenie i regulamin postępowania w takich przypadkach. Sądzę, że po wyborach trzeba będzie usiąść i  przeanalizować obowiązujące procedury czy w istocie spełniają one zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na procedurę ustalenia wartości zamówienia i kwestie związane z dzieleniem zamówienia,  a więc ustaleniem, czy planowane zakupy spełniają łącznie kryteria tożsamości przedmiotowej (usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), czasowej (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie), podmiotowej (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). Sama zaś procedura wyboru wykonawcy powinna odbywać się w oparciu o zasadę konkurencyjności, której najważniejsze cechy to:

●     wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców

●     upublicznienie powyższego zapytania ofertowego na stronie internetowej i w BIP

●     Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, termin składania ofert,

●     wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny;

●     udokumentowania wyboru protokołem.

●     prowadzenie publicznego rejestru umów

 (KONIEC WYPOWIEDZI)

========

II. Odpowiedzi Pana Norberta Rzepisko:

1. Czy wznowione zostaną zajęcia z informatyki IDEIN w bibliotece ul. Mickiewicza? Młodzież została poinformowana, że zostały zawieszone bezterminowo bez podania powodu. Młodzi ludzie czują się rozczarowani, ponieważ zaangażowali się w ten projekt.

Oczywiście trudno w tym momencie udzielić w tej kwestii wiążącej odpowiedzi. Pragnę jednak zaznaczyć, że niezwłocznie po wybraniu na stanowisko burmistrza i po zapoznaniu się z problemem podejmę działania w kwestii wyjaśnienia przyczyn zawieszenia zajęć. Jeśli rzeczywiście istniej potrzeba ich przywrócenia podejmę stosowne działania, by tak się stało. Pragnę również zaznaczyć, że podjęcie decyzji o bezterminowym zawieszeniu zajęć bez podania powodu jest moim zdaniem działaniem sprzecznym z ideą samorządności, a taka formuła postępowania nie jest przeze mnie ani akceptowana, ani praktykowana.

2. Wspieranie rodzin: czy zamierza Pan otworzyć szkoły w czasie ferii i wakacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w formie np. półkolonii? Mieszkańcy podkreślają, że taka forma zapewnia młodzieży możliwość sensownego spędzenia wolnego czasu i pomaga w odciążaniu budżetów domowych.

Wbrew temu, co się powszechnie sądzi taka formuła organizowania wypoczynku dzieci nie jest łatwa do zorganizowania. Należy w pierwszej kolejności dokonać analizy zainteresowania tego typu działaniem. Jeśli okaże się, że jest ono duże, podejmę w tej kwestii kroki. Natomiast już mogę poinformować, że planuję zapewnić dzieciom i młodzieży szereg zajęć sportowych i rekreacyjnych w okresie ferii i wakacji zwłaszcza poprzez poszerzenie oferty CKiS. Celem moich działań będzie również zwiększenie dostępności do obiektów sportowych funkcjonujących na terenie gminy.

3. Jaki ma Pan pomysł na poprawę opieki medycznej dzieci i młodzieży w szkołach? Mieszkańcy zgłaszają, że często pielęgniarka szkolna dyżuruje tylko jeden dzień w tygodniu.

Należy pamiętać, że na jakość i poziom opieki medycznej gmina ma niewielki wpływ, chociażby z racji tego, że zakłady opieki zdrowotnej nie są w żadnym stopniu finansowane ze środków gminnych. Nie oznacza to jednak, że nie podejmę działań w tym zakresie. Zamierzam przede wszystkim wprowadzić szereg akcji profilaktycznych zwłaszcza w zakresie pomocy przedmedycznej. Myślę tu na przykład o bezpłatnych szczepieniach profilaktycznych. Istnieją również programy realizowane poprzez firmy farmaceutyczne na terenach szkół (np. fluoryzacja zębów) i takie działania będą prowadzone.

4. Jak zamierza Pan dzielić przestrzeń publiczną pełniąc obowiązki burmistrza?

Celem moich działań będzie takie postępowanie, by była ona jak najbardziej przyjazna mieszkańcom. Przede wszystkim nie może być ona brudna i szara. Powinna umożliwiać spotkania większych grup społecznych i umożliwiać atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Powinna mieć charakter zróżnicowany odpowiednio do wieku i zainteresowań. Zależy mi, by tętniła życiem. Nie chciałbym również w sposób administracyjny dokonywać jakiegokolwiek ograniczenia dostępu do niej. Bliska mi jest definicja przestrzeni publicznej, jako miejsca, które „należy do wszystkich” i nie chciałbym w tej kwestii wprowadzać ograniczeń i kar. Oczywiście należy w tym miejscu przypomnieć, że istnieją prawne ograniczenia w korzystaniu z tej przestrzeni. Dlatego przejawy dewastacji i zachowań przejawiających się łamaniem prawa nie mogą być tolerowane. Szczególnym zjawiskiem jest graffiti, dlatego chciałbym stworzyć miejsce, gdzie mogłaby być realizowana ta forma wyrażania siebie.

5. Jak zamierza Pan chronić środowisko?

Jest to temat bardzo obszerny, a z drugiej niesłychanie istotny. Działania, jakie zamierzam podjąć w tek kwestii znalazły swoje miejsce w moim programie, do lektury którego zapraszam zainteresowanych. W telegraficznym skrócie pragnę poinformować, że zamierzam podjąć działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji (m.in. w ramach współpracy z MPEC), a także przeprowadzić akcje edukacyjne dla mieszkańców (programy ekologiczne w szkołach i przedszkolach) dotyczące segregacji odpadów i problemów z tym związanych.

6. Kiedy miastem zajmą się urbaniści, a nie inżynierzy drogownictwa?

Odpowiedź jest bardzo krótka: Niezwłocznie po tym, jak zostanę wybrany na stanowisko burmistrza.

7. Jak często ma Pan zamiar prowadzić konsultacje społeczne, a także z jakim wyprzedzeniem i w jaki sposób informować mieszkańców o planach inwestycyjnych?

Pragnę zaznaczyć, że jestem jedynym kandydatem na burmistrza, który konsultacje społeczne uczynił podstawą swoich działań. W związku z tym, że będą one miały różny temat i charakter trudno w jednym zdaniu zawrzeć odpowiedź. Przede wszystkim, aby dotrzeć do szerokiej grupy mieszkańców, nie może to być jedna forma konsultacji, ani jedna forma informowania o nich. Od wagi problemu zależeć będzie nie tylko czas wyprzedzenia z jakim informacja o konsultacjach zostanie przekazana, ale i termin zgłaszania uwag. Oczywiście konsultacje będą odbywać się z osobami, których zagadnienie bezpośrednio czy pośrednio dotyczy. Podstawową moją propozycją zawartą w programie jest wprowadzenie budżetu partycypacyjnego, który bez konsultacji społecznych traci rację bytu. W trakcie spotkań z mieszkańcami mówiłem o konsultacjach społecznych przez Internet, otwarte debaty tematyczne, spotkania z sołtysami i zarządami osiedli oraz udział w zebraniach wiejskich.

8. Jakie ma Pan plany na przyciągnięcie większej ilości przemysłu do Skawiny, jako elementów tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców Skawiny i okolic?

Zagadnienie to jest szczegółowo omówione w moim programie. Dlatego zainteresowanych tematem zapraszam do jego lektury. Znajdują się w nim zapisy o powołanie Rady Przedsiębiorczości oraz pełnomocnika burmistrza do współpracy z przedsiębiorcami. Pragnę także prowadzić jasną i przewidywalna politykę podatkową. Z drugiej strony moje działania ukierunkowane będą na usprawnienie komunikacji. Podejmę działania zmierzające do tworzenia stref umożliwiających powstanie nowych zakładów. Pragnę także realizować inwestycje w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

9. W jaki sposób planuje Pan usprawnić komunikację podmiejską i połączenia z Krakowem?

Ten system został już opracowany i należy go zrealizować. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. szybką kolej aglomeracyjną. W jej skład wchodzi parking na ok. 500 miejsc w pobliżu dworca oraz sam budynek. Dla samochodów osobowych byłaby to koncepcja park & drive umożliwiająca bezpłatne parkowanie w ramach karty. W skład tego systemu wchodziłaby również sieć połączeń autobusowych umożliwiających dotarcie na miejsce z terenu sołectw gminy i oddalonych osiedli Skawiny.

10. Czy wprowadzi Pan zapisy video z odbywanych Sesji?

Tak.

11. Czy wprowadzi Pan i udostępni rejestry umów z wartościami zawarte przez Urząd Miasta i Gminy Skawina?

Tak. Oczywiście w zakresie zgodnym z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Czy wprowadzi Pan monitoring miasta?

Monitoring miasta funkcjonuje już od lat. Oczywiście w oparciu o konsultacje społeczne należy go systematycznie rozbudowywać. Należy nim objąć także obszary wiejskie. System ten jednak musi spełniać podstawowy warunek: musi działać sprawnie i spełniać funkcje, jakie zostały przed nim postawione.

13. Dzień dobry,
chciałabym za pośrednictwem Państwa portalu zapytać Pana Norberta Rzepisko dlaczego podczas debaty kandydatów za jedną z najgorszych decyzji burmistrza Adama Najdera uznał niewykorzystanie ani złotówki z programu obszarów wiejskich. Argumentacja tej tezy była następująca: “na każdą wioskę w ramach tego programu mogliśmy dostać milion złotych. Milion złotych przy siedemnastu wioskach to jest 17 mln złotych”. Przecież Gmina Skawina składa się z 16 sołectw! To po pierwsze – kandydat ma z tym problem? Podążając tym tokiem myślenia można przypuszczać, że Gmina Skawina mogła “dostać” 16 mln złotych. Skąd ta teza? Wg danych dostępnych na stronie skawińskiego Urzędu (analizowałam je przygotowując pracę z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych) przecież w ostatnich latach (kiedy burmistrzem był Adam Najder) pozyskano na obszary wiejskiej pieniądze, tu są linki:

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=385&menu_id=39
3&page=25
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=315&menu_id=28
9&page=25
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=258&menu_id=21
5&page=25
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=386&menu_id=39
5&page=25

czyli po raz drugi w debacie kandydat wykazał się podstawową znajomością tematyki o której mówił!
Proszę o poruszenie wspomnianych kwestii. To przecież nie jest tak, że każdy mieszkaniec Skawiny jest laikiem i bezkrytycznie przyjmie wszystko co mówią kandydaci.

W odpowiedzi na zadane pytanie stwierdzam, iż rzeczywiście pomyliłem się wymieniając 17 sołectw, kiedy w rzeczywistości jest ich 16. Natomiast nie uważam żebym pomylił się, jeśli chodzi o kwestie związane z dofinansowaniem. Podczas debaty wymieniłem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 gdzie gmina mogła aplikować o środki w wielu zakresach m.in. Odnowa i Rozwój Wsi w ramach osi III i IV (Leader). Przytoczone przykłady odnoszą się do innych działań, a mianowicie działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach osi III i wdrażane przez LGD Blisko Krakowa działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, dla operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. „małe projekty”.

Głównym celem mojej odpowiedzi było zwrócenie uwagi na fakt, że w ramach wyżej przytoczonego działania gmina jako beneficjent mogła złożyć projekty, gdzie celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Dzięki tym środkom można było odnowić zabytkową zabudowę charakterystyczną dla tradycyjnego budownictwa wiejskiego, zmodernizować przestrzeń publiczną (chodniki, place zabaw, parki, rynki itp.) lub unowocześniać i wyposażać obiekty kultury, placówki sportowe i rekreacyjne, jak również wspierać projekty związane z infrastrukturą turystyczna i promocją regionu.

Pomoc przyznawana była w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 75% jednak nie więcej niż 500 000, 00 zł na każdą miejscowość.

Sumując. Pomoc, jaką można było uzyskać dzięki wsparciu z działania Odnowa i Rozwój Wsi w ramach osi III i IV (Leader) z każdego działania wynosiła po 500 tys. zł. Wynika stąd, że maksymalny poziom dofinansowania dla jednej miejscowości wynosił milion złotych.

14. W najbliższych dniach PKP drastycznie obniży ilość połączeń kolejowych na trasie Skawina – Kraków. Oznacza to niemożność dotarcia do pracy w Krakowie wielu mieszkańców Skawiny i całej gminy. W kontekście planów szybkiej kolei ze Skawiny, takie działania zdają się irracjonalne.

Czy gmina naprawdę nie ma w tej kwestii żadnego zdania? Od dawna liczba połączeń przez Skawinę jest redukowana, ale teraz dotyczy to dojazdu do Krakowa. Władze gminy powinny dbać o dobro swoich mieszkańców. Podróż pociągiem jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które pracują w centrum Krakowa i na jego obrzeżach. Umożliwia uniknięcie korków i znacznie skraca czas dojazdu. Osoby podróżujące koleją, zostawiają swoje auta w garażach, co zmniejsza intensywność ruchu na drodze, co jest zmorą Skawiny. Dzięki podróży pociągiem, zachowujemy się ekologicznie, gdyż nie powstają spaliny, które obciążają i tak niekorzystne w naszej gminie powietrze. Ta forma transportu jest tańsza niż inne. Brak lub niska liczba połączeń na trasie Skawina – Kraków, co szykuje nam PKP, może spowodować u wielu mieszkańców potrzebę poszukiwań nowej pracy, bo wielogodzinny kosztowny dojazd do pracy nie będzie opłacalny. Uzyskanie jakichkolwiek informacji od PKP, a dokładnie licznych jej spółek i przewoźników, graniczy z cudem.(…) Myślę, że tak kwestia mogłaby zostać poruszona podczas ewentualnej debaty naszych kandydatów na burmistrza. (…)

Poruszana przez autora w tym punkcie kwestia świadczy o jego doskonałym rozumieniu tematu i całkowicie ja podzielam. Propozycja rozwiązania problemu została zawarta w mojej odpowiedzi na pytanie 9.

15. Czym się Pan porusza po mieście?

Wszystko zależy od pogody. Dużo chodzę, bardzo dużo jeżdżę na rowerze ale także samochodem.

16. Czy prowadził Pan kiedyś firmę?

Przez okres sześciu lat prowadziłem specjalistyczna firmę budowlaną zajmującą się montowaniem konstrukcji aluminiowych. W najlepszych okresach zatrudniałem kilkanaście osób.

17. Jakie organizacje miejskie Pan zna i z którymi chciałbyś/chciałabyś współpracować?

Proszę się nie gniewać, ale organizacje miejskie są mi całkowicie obce. W naszej gminie funkcjonuje około 70-ciu organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń. Sam jestem członkiem kilku z nich a także szefuje dwóm.

18. Jak i gdzie spędza Pan czas wolny?

Najchętniej odpoczywam w domu czytając książki, lubię dobre kino i fotografię.

19. W jakim wydarzeniu kulturalnym ostatnio Pan uczestniczył?

Ostatnio mam bardzo mało czasu na wydarzenia kulturalne, ale z dużą przyjemnością chodzę na spektakle Teatru „Maska”.

20. Jaka infrastruktura jest najbardziej potrzebna w Pana mieście/regionie?

W bardzo wielu miejscach widać braki: w drogach, parkingach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach zabaw, brakuje boisk, musimy rozbudować kilka szkół. Najciekawsze jest to, że wszystko jest potrzebne i pilne.

21. Które zagraniczne miasta odwiedził Pan w ciągu ostatnich pięciu lat?

Pragę, Wiedeń, Wenecję i Rzym, Kolonie i Dortmund.

22. Jaką drogę edukacyjną przeszło albo przechodzi Pana dziecko? Jeśli to pytanie zbyt mocno wkraczające w Państwa prywatność, proszę powiedzieć, ilu miejsc brakuje w żłobkach i przedszkolach w Państwa mieście/regionie i ile maksymalnie uczniów powinno być w jednej szkolnej klasie?

Moi synowie obecnie studiują, jeden na Wydziale prawa UJ, a drugi na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Obydwaj kończyli ZPO w Kopance, Gimnazjum Katolickie w Skawinie i IV LO w Krakowie. Córka ukończyła ZPO w Kopance a obecnie chodzi do Gimnazjum Katolickiego w Skawinie. W Skawinie brakuje miejsc w żłobku a klasy są w wielu przypadkach zbyt  liczne.

23. Jacy są najwięksi pracodawcy Pana mieście/regionie?

Najwięksi to Valeo Autosystemy, Bahlsen, Lajkonik. W gminie jest niemal 4,5 tyś podmiotów gospodarczych.

24. Jakie książki o mieście ostatnio Pan przeczytał?

Ostatnio czytałem dwie monografie napisane na 650tą rocznicę założenia Skawiny i Parafii Szymona i Judy Tadeusza. W tej pierwszej napisałem nawet jeden z rozdziałów.

25. Co kandydaci na burmistrza zamierzają zrobić z wszech obecną korupcją która niszczy nasza gminę? Procedery zostały szczegółowo opisane w komentarzach na stronie http://www.wyboryskawina.pl/blog/109/21/Rada-Przedsiebiorczosci.html. Mam tu na myśli organizowanie systemu realizacji zleceń z wolnej ręki, oraz utrzymywanie stale kilku firm które świetnie żywią się na naszym garnuszku? Wszyscy którzy mają kontakt z Urzędem w Skawinie wiedzą, że aby załatwić zlecenie na cokolwiek w Gminie Skawina to trzeba odprowadzić stosowne opłaty które nie płyną do skarbca naszej gminy.

Zamierzam zbadać sprawę, aczkolwiek należy pamiętać, że aby udowodnić winę musi się znaleźć ktoś kto zezna w prokuraturze, że takowa sprawa miała miejsce. Jednocześnie wprowadzę pełną transparentność i jawność procedur przetargowych.

(KONIEC WYPOWIEDZI)

 =====

maszglos

II tura wyborów na burmistrza miasta i gminy Skawina odbędą się 30 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00, w tych samych lokalach wyborczych, co w pierwszej turze. Zapraszamy do wyborów!

5 response to "Odpowiedzi kandydatów na burmistrza na pytania mieszkańców skierowane do portalu InfoSkawina"

 1. Przez: Czester Zamieszczono: 28 listopada 2014

  Parafrazując zdanie “masz głos, masz wybór”, można stwierdzić, że nasz system partyjny, charakteryzuje się tym, iż wyborca mając możliwość oddania głosu, jednak nie ma całkowicie możliwości wyboru swojego kandydata.
  Przykładowo w 43 osobowej RM Krakowa, dwie organizacje, które przekroczyły próg wyborczy (KPI ponad 6% i KNP ponad 5%) nie otrzymały ani jednego mandatu. Chociaż dzieląc 100% przez 43 mandaty, wypada średnio 2,3% głosów na mandat. Ot demokratyczny system przyznawania mandatów.

 2. Przez: pytający Zamieszczono: 28 listopada 2014

  Dziękuję kandydatom za udzieleni odpowiedzi na moje pytanie. Portalowi również.

 3. Przez: Wally Zamieszczono: 28 listopada 2014

  Odpowiedzi na pytanie w ogóle mnie nie zaskoczył. Jest to samo co zwykle jak słucham (czytam) Pana Kolasę to tak czuje jakby cały czas mi ktoś wciskał kit i mnie oszukiwał, nie m znaczenie o czym pisze ale zawsze jest tak samo, coś w stylu zobaczymy, sprawdzimy a tak w ogóle to fajnie by było aby było tak fajnie. Czuje, że coś jest nie tak, nie podoba mi się to wszystko. Po za tym nie ufam gościowi bo patrząc na niego cały czas widzę Adama Najdera i wiem, że jak on dojdzie do władzy to wszędzie będzie pełno byłego burmistrza. Jeżeli chodzi o Pana Rzepisko to też nie jest klient w mojej bajki. Jednak jak porównuje te dwie kandydatury to Pan Rzepisko pisze i mówi to co myśli i jest dla mnie bardziej realny.

  • Przez: Jerzy Zamieszczono: 1 grudnia 2014

   Masz Wally dobre przeczucie-to jest pan,który nie lubi problemów, bezpłciowy, najlepszy jest w zamiataniu spraw trudnych pod dywan umywając jednocześnie rączki od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 4. Przez: skawinianin Zamieszczono: 28 listopada 2014

  jestem po lekturze odpowiedzi obu Panow… i jeszcze bardziej umocnilem sie w przekonaniu ze p.Kolasa mowi to, co wyborca chcialby uslyszec…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *