Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestru umów: Burmistrz Skawiny ma udostępnić wartości umów

infoskawina_WSA_KrakówDnia 26 czerwca 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa sądowa, której przedmiotem była złożona przez portal infoskawina.pl skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera w sprawie udzielenia informacji publicznej. W związku z tym, że burmistrz przesłał nam rejestry umów ale tylko w plikach pdf (zeskanowane, nieprzeszukiwalne maszynowo pomimo, że urząd prowadzi ten rejestr w formie EXCEL) oraz bez wartości, zawnioskowaliśmy do urzędu o udostępnienie rejestrów umów w formie pliku Excel oraz udostępnienie informacji publicznej jaką jest wartość tych umów. Udostępnienie rejestrów w formie plików pdf (nieprzeszukiwalnych maszynowo) nie było zgodne z wnioskiem dziennika infoskawina.pl a zatem stoi w sprzeczności z art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który nakazuje podmiotom zobowiązanym udostępnić informacje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem. Skarga na bezczynność stała się więc konieczna.

Chronologię sprawy opisaliśmy w artykule z dnia 2 kwietnia 2014 r. – Skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

infoskawina_WSA_Kraków

Przebieg rozprawy:

1. Sąd wyraził zgodę na zarejestrowanie rozprawy (audio) przez dziennik infoskawina.pl

2. Dnia 10 czerwca 2014 r. wniosek o udział w postępowaniu zgłosiła Sieć Obywatelska Watchdog Polska (największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się działaniem na rzecz jawności życia publicznego i dostępu obywateli do informacji publicznej – http://siecobywatelska.pl/). Wniosek został przedstawiony na rozprawie.

3. Sąd przychyla się do wniosku SOWP o udział w postępowaniu.

4. Jedna z sędzi zaczyna sprawozdanie (przedstawia pokrótce całą sprawę).

5. Następnie na rozprawie wypowiada się skarżący (redaktor naczelny dziennika infoskawina.pl), a w drugiej kolejności strona przeciwna (reprezentowana przez adw. Elżbietę Mazur).

6. Po wypowiedziach stron sąd zamyka rozprawę; odbywa się narada sędziów (część niejawna, strony wychodzą z sali).

7. W dalszej części (już jawnej) następuje wydanie wyroku, a sąd przedstawia krótkie uzasadnienie. Pełne uzasadnienie zostanie doręczone stronom z urzędu po jego sporządzeniu (w praktyce kilka tygodni).

Jaki wyrok wydał sąd?

– sąd zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do wydania w ciągu 14 dni aktu lub dokonania czynności w zakresie punktu drugiego wniosku skarżącego z dnia 19 lutego 2014 r. (udostępnienie wartości umów)

– w pozostałym zakresie sąd skargę oddala (udostępnienie rejestru w plikach .xls – EXCEL)

– stwierdza, że bezczynność burmistrza nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa

– zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

8. Sąd po wydaniu wyroku pouczył strony, że wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego nie jest prawomocny i stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jeśli tylko otrzymamy z sądu pisemne uzasadnienie wyroku, przedstawimy je Państwu na portalu.

Komentarz:

Redakcja nie podziela zdania sądu, że przesłane przez urząd pliki rejestrów umów w pdf (grafika) są przeszukiwalne maszynowo za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+F. Skoro redakcja prosiła o udostępnienie rejestrów zgodnie z treścią artykułu 14. ustawy w formie plików EXCEL (a w takich rejestry w urzędzie są prowadzone), to urząd powinien takie rejestry w tej formie udostępnić. Niestety sąd (jak i urząd) uznał przy tym, że informacja w formie Excel dla mieszkańców gminy jest czymś “wygodnym”, a redakcja – jeśli zamierza te rejestry opublikować w formie przeszukiwalnej, musi poczynić starania i dokonać wysiłku – na przykład przepisania danych tysięcy umów z plików pdf do plików .xls (Excel). Redakcja nie zgadza się z tym stwierdzeniem i nie wyklucza złożenia skargi do NSA w Warszawie na tę część wyroku.

Udostępnienie pliku w formie Excel (który przecież urząd posiada) to kwestia kilka sekund i urzędu to nic nie kosztuje (czyli podatnika). Ale Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uznał inaczej, stąd:

dziesiątki godzin poświęcone przez redakcję na tę sprawę

wiele godzin poświęconych tej sprawie przez gminnych urzędników

– setki wydrukowanych stron (wymiana pism między urzędem a redakcją, ze strony redakcji: skarga na bezczynność ze wszystkimi załącznikami sporządzona w dwóch egzemplarzach, itd.)

– wiele przesłanych pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zwiększone koszty znaczków pocztowych)

– zaangażowanie kancelarii prawnej ze strony urzędu do prowadzenia sprawy (poświęcony czas na zajęcie się sprawą, dojazd do sądu, rozprawa, itp.)

– zaangażowanie prawników ze strony redakcji

– zaangażowanie sędziów WSA w Krakowie, protokolanta, sekretariatu i pracowników sądu

– zasądzenie zwrotu przez urząd kosztów postępowania (podatnicy stracili 100 zł)

– obniżenie prestiżu Urzędu Miasta i Gminy Skawina na tle innych projawnościowych i przyjaznych obywatelom (w tym osobom niepełnosprawnym) urzędów w Małopolsce

– w przypadku złożenia skargi do NSA w Warszawie nastąpi zwielokrotnienie zaangażowania sił i środków (kosztów) w pozytywne dla mieszkańców i obywateli zakończenie sprawy.

A co o przeszukiwaniu maszynowym (dostępność tekstowa) mówią wytyczne dla dostępności stron internetowych (osoby niepełnosprawne)?

„Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” to szeroki wachlarz rekomendacji dotyczących tworzenia treści internetowych bardziej dostępnymi. Wdrożenie niniejszych wytycznych sprawi, iż treść stron WWW stanie się dostępna dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi. Wprowadzenie wytycznych w życie, sprawi również, że treści internetowe będą bardziej przyjazne dla każdego innego użytkownika.” / http://fdc.org.pl/wcag2/#text-equiv

Jedna z wytycznych jasno stwierdza, że:

Wytyczna 1.1 Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).

1.1.1 Treść nietekstowa: Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej (Poziom A):

(…)

Szkoda, że urząd nie zamierza w ten sposób pomóc choćby osobom niepełnosprawnym w przeglądaniu rejestrów umów.

Nagranie audio z jawnej części rozprawy dostępne jest pod adresem:

soundcloudRozprawa przed WSA w Krakowie, 26.06.2014 r. w przedmiocie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

 

 

AKTUALIZACJA z dnia 23 lipca 2014 r.:

Na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych ukazało się właśnie pisemne uzasadnienie wyroku w tej sprawie:

II SAB/Kr 113/14 – Wyrok WSA w Krakowie

 

2 response to "Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestru umów: Burmistrz Skawiny ma udostępnić wartości umów"

  1. Przez: Przemysław Żak Zamieszczono: 5 maja 2015

    Wielka szkoda tylko, że ten wyrok tak naprawdę jest po myśli Gminy. Paradoksalnie pozwolenie na jego uprawomocnienie to pozostawienie w obiegu poglądów o informacji przetworzonej w kontekście tego zestawienia umów, pozostawienie uprawomocnionego kolejnego poglądu kolejnego składu o “nowatorskim” pojmowaniu pojęcia informacji przetworzonej jako też prostej ale wymagającej nadmiernego wysiłku itd …

    Czy ktoś już złożył kasacyjną?

  2. Przez: dasie Zamieszczono: 29 czerwca 2014

    Dasie publikować wykaz zawieranych umów z kwotami, inni nie mają takich problemów jak nasz włodarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *