Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 stycznia 2016 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

_SkawinaSesja27 stycznia 2016 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał. Na sesji procedowane będą m.in. takie uchwały jak: uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu komisji ds. stypendiów sportowych, w sprawie przedłużenia terminu załatwienia dwóch skarg z dnia 14 grudnia 2015 r. i 28 grudnia 2015 r. oraz nasza petycja w sprawie wprowadzenia nagrań video z komisji radnych. W projekcie uchwały jest odmowa rejestracji na video komisji radnych. 

Porządek obrad XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 stycznia 2016 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XIV zwyczajnej sesji.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w ostatnim kwartale 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Tomasz Bugajski – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej).
 5. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 8. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Anna Łabuda – Radca Prawny).
 9. Uchwała w sprawie petycji o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Skawinie przez odpowiednich pracowników oraz udostępniania na stronie BIP i/lub na stronie internetowej gminaskawina.pl – jedno czytanie. ( referujący Przewodniczący Rady Miejskiej).
 10. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu komisji ds. stypendiów sportowych – jedno czytanie.(referujący Przewodniczący Rady).
 11. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 14 grudnia 2015 r. – jedno czytanie. ( referujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 12. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 28 grudnia 2015 r. – jedno czytanie. ( referujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

_SkawinaSesja

Od redakcji:

Liczymy na projawnościowe podejście radnych Rady Miejskiej w Skawinie i nie podejmowanie uchwały w sprawie naszej petycji w takim kształcie w jakim zaproponowano to w porządku obrad, czyli polegającej na odmowie nagrywania komisji radnych na video i odmowy publikowania ich w BIP / na stronie internetowej Gminy Skawina.

Jak wskazano w projekcie uchwały (fragment):

Po rozpatrzeniu petycji Pana M.H. z dnia 11 grudnia 2015 r. ( data wpływu 14 grudnia 2015 r.) postanawia się odmówić wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu posiedzeń komisji Rady miejskiej w Skawinie przez odpowiednich pracowników oraz udostępniania zapisu na stronie BIPi/lub na stronie internetowej www.gminaskawina.pl

Chcieliśmy sami poznać i Państwu zaprezentować uzasadnienie tego projektu uchwały, ale w jego uzasadnieniu (na dzień dzisiejszy – błędnym – AKTUALIZACJA poniżej) czytamy z kolei, że:

UZASADNIENIE.

W związku ze skargą Pana Leszka Nowaka na odmowę udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina informacji publicznej w przedmiocie „ kto otrzymał odszkodowanie, lub rekompensatę w związku z budową obwodnicy Skawiny ( z wyłączeniem wywłaszczeń)? Precyzując chodzi o mieszkańców ul.Tynieckiej i Skawińskiej”.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą, spotkaniu z Burmistrzem Panem Pawłem Kolasą, prawnikami reprezentującymi Gminę, oraz decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 7 października 2015 r. wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały o uznaniu tej skargi za bezzasadną.

Za wnioskiem głosowało 6 członków Komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

__

O co chodzi ???

Na wszelki wypadek podajemy źródło pliku: TUTAJ

Gdy Urząd opublikuje prawidłowe uzasadnienie do tej uchwały, podlinkujemy go tutaj.

AKTUALIZACJA (22.01.2016 r.): Projekt podmieniono, w tym usunięto całkowicie uzasadnienie uchwały…

Na razie musimy się w tej kwestii opierać na piśmie radcy prawnego Anny Łabuda, które dostępne jest w dokumentach na sesję (można je pobrać TUTAJ), a z niego konkluzja jest taka:

Opinia_Petycja

Odnosząc się tylko do powyższego fragmentu pisma radcy prawnego, pragniemy zaznaczyć, że:

 1. wiemy, że nie ma obowiązku nagrywania na video sesji czy komisji, ale jednak na nagrywanie sesji się zdecydowano i od roku jest to praktykowane w Gminie Skawina (z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców). Tak samo nie ma obowiązku prowadzenia profilu Facebook Gminy Skawina przez urzędników gminy (kto potrafi wskazać faktyczną podstawę prawną do jego prowadzenia?), a jednak jest prowadzony. Podobnie z Budżetem Obywatelskim. Wprowadzono go w naszej gminie, a nie ma przecież wcale takiego obowiązku. Tak samo powstanie TV Skawiny, która nie wydaje się zadaniem własnym gminy / biblioteki, a jednak powstała i prężnie zaczęła działać. I tak z wieloma rzeczami.
 2. skoro można nagrywać różnego rodzaju uroczystości, wydarzenia, spotkania, itp. przez powstałą za ok. pięć tysięcy złotych gminną TV Skawina, to dlaczego nie można nagrywać również komisji radnych?
 3. nie zgadzamy się z argumentem jakoby nagrania nie odzwierciedlały w sposób bardziej precyzyjny posiedzeń komisji niż protokoły, bo jak można zobaczyć w protokołach, tam wielu informacji po prostu nie ma. Chociażby takich, w jaki sposób dany radny głosował na komisji (są tylko sumowane liczy głosów, bez podziału na konkretne nazwiska radnych), nie ma w protokołach informacji czy radny był obecny na całej komisji, czy się spóźnił, czy wyszedł wcześniej. Ponadto wypowiedzi radnych często są protokołowane są jednym, dwoma zdaniami, a gdzie całość i kontekst?
 4. w naszej opinii nie podlega dyskusji, że najbardziej miarodajnym przedstawieniem przebiegu posiedzenia komisji, czy jakiegokolwiek innego spotkania, jest właśnie nagranie video prezentujące całość. Nie będzie najbardziej miarodajne nagranie audio (bo nie wiadomo np. kto podnosi rękę) ani tym bardziej nie protokół, zwłaszcza gdy jest napisany w sposób ogólny i często zdawkowy. Ustawa o samorządzie gminnym faktycznie nie wprowadza takiego obowiązku jak nagrywanie na video, ale w 1990 roku (gdy ta ustawa powstała) kamery były po prostu czymś nieosiągalnym i po prostu myślano innymi kategoriami. Dziś praktycznie każdy telefon komórkowy ma możliwość nagrywania video. Trzeba iść z duchem czasu. Za niedługo wszystkie przetargi będą realizowane tylko w wersji elektronicznej, nie papierowej. Według nas za jakiś czas standardem będzie w gminach w Polsce nie tylko nagrywanie na video sesji, ale również i komisji. W naszej opinii warto by w Gminie Skawina już teraz o tym pomyślano.

___

Z kolei nasze główne argumenty za nagrywaniem na VIDEO komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie to:

 • warto aby komisje były nagrywane przez urząd, a nie wymuszały na każdym zainteresowanym obecności na każdej komisji w celu audiowizualnej rejestracji ich przebiegu
 • mieszkańcy (wyborcy) będą mogli weryfikować jak głosują w danej kwestii ich przedstawiciele w radzie
 • zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad, będą mogli zapoznać się z pełnym zapisem obrazu w czasie dla nich dogodnym (np. na domowym komputerze), bez obowiązku przyjścia na posiedzenie komisji
 • zbuduje to wzajemne zaufanie. Mieszkańcy także zyskują przeświadczenie, że władze są skłonne wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom
 • urząd jest w posiadaniu kamery. Zaś samo udostępnianie materiałów filmowych jest i będzie darmowe ze względu na istnienie wielu serwisów internetowych umożliwiających darmowy hosting filmów
 • nagrywanie posiedzeń komisji Rady będzie z korzyścią dla budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, o czym się mówi nie tylko w trakcie sesji rady miejskiej. Każdy taki materiał to także wspaniała lekcja samorządności, mogąca pobudzić zaangażowanie mieszkańców w sprawach gminy dla dobra społeczności lokalnej
 • mieszkańcy mieliby okazję zobaczyć „z bliska” na czym polega praca radnych i całego samorządu oraz stanowiłoby to swoiste sprawozdanie z zaangażowania pracy radnych. Pozwoli też na ocenę tego, jak rzetelnie radni podchodzą do swoich obowiązków, czy nie opuszczają komisji bez szczególnego uzasadnienia w trakcie jej trwania, albo czy się na nie notorycznie nie spóźniają. Zwłaszcza, że za każdy udział w komisji radny otrzymuje wynagrodzenie (diety) od mieszkańców (podatki)
 • publikowanie wideorelacji z komisji w BIP/na stronie www.gminaskawina.pl poprawiłoby znacząco przejrzystość i jakość prac radnych
 • umożliwienie wglądu w proces legislacyjny dla mieszkańców byłoby też świetnym przykładem pozytywnej polityki informacyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, a w dłuższym okresie wpłynęłoby na wizerunek otwartości i jawności całej Rady
 • często się słyszy, że „radni nic nie robią”, co nie jest prawdą, a wideorelacje z komisji pomogłyby pokazać to, jak radni oddani są swojej gminie i jej mieszkańcom.

Od Was dostaliśmy również ten argument:

 • W Skawinie działa Młodzieżowa Rada Miejska. Nagrywanie posiedzeń komisji RM stanie się wspaniałą lekcją dla młodzieżowych samorządowców.

Zatem ogromna szansa w Was, mieszkańcach, świadomych obywatelach, którzy będą się kontaktować z radnymi i wnioskować do nich, by jednak przyjęto petycję i zdecydowano się nagrywać komisje na video, dla dobra wszystkich mieszkańców gminy. Gorąco zachęcamy!

Dane do radnych macie TUTAJ lub poniżej:

Adresy mailowe radnych oraz nr. telefonów:

Lp.

Imię i nazwisko Radnego

Adres e-mail

 

Nr tel.

 

Dyżur w Biurze Rady

Skawina

Rynek 2, pok.4

1.

Zdzisława Bała

 

z.bala@gminaskawina.pl

502 604 285

Każda ostatnia środa miesiaca:

godz: 17.20 – 18.20 – Radziszówul.Kościelna 1, Dom Strażaka

godz: 18.30 – 19.30 – Jurczyce, Dom Ludowy (Hallerówka)

Daty dyżurów w 2016 r. 27.01., 24.02, 30.03, 27.04, 25.05, 29.06, 31.08, 28.09, 26.10, 30.11, 28.12.

 

2.

Antoni Bylica

a.bylica@gminaskawina.pl

605 362 891

piątki

godz.9:00 – 10.00

3.

Marek Fugiel

 

m.fugiel@gminaskawina.pl

 510 214 828

        dyżur w okręgu wyborczym          każda pierwsza środa miesiąca godz.18:00 – 19:00, ul. Bukowska 1, (budynek PGM)

4.

Witold Grabiec

w.grabiec@gminaskawina.pl

 

poniedziałki  godz.15:00 -17:00,

środy: 9:00 -10:00

5.

Grzegorz Klimas

g.klimas@gminaskawina.pl

695 995 322

 

 

6.

 

Grażyna Koń

g.kon@gminaskawina.pl

 733 170 560

dyżur: udział w zebraniach osiedla “Przemysłowego” i “Samborek”

7.

 Karol Kościelny

 

k.koscielny@gminaskawina.pl

698 659 783

pierwsza środa miesiąca godz.16:15 – 17:15

8.

Ryszard Majdzik

r.majdzik@gminaskawina.pl

502 197 961

czwartki

godz.15:00 – 16:30

9.

Ewa Masłowska

e.maslowska@gminaskawina.pl

880 176 833

wtorki

godz.16:00-17:00

10

Marcin Mocha

m.mocha@gminaskawina.pl

602 179 034

 

 

11.

Adam Najder

   

dyżur w okręgu wyborczym

12.

 Józef Niechaj

j.niechaj@gminaskawina.pl

732 666 453

dyżury: każda ostatnia środa miesiąca,

godz.17:20 – 18:20 Radziszów, ul.Kościelna 1, Dom Strażaka

godz.18:30 – 19:30 Jurczyce,       Dom Ludowy (Hallerówka)

daty dyżurów w 2016 roku:27.01., 24.02, 30.03, 27.04, 25.05, 29.06, 31.08, 28.09, 26.10, 28.12.

13.

Stanisław Pac

 

stanislaw.pac@interia.pl

668 102 589

 

14.

 

Łukasz Raczkowski

l.raczkowski@gminaskawina.pl

792 052 085

dyżury: pierwsza i druga środa każdego miesiąca

od. godz.16.00 do 17.00

 

15.

Janina Rączka

 

j.raczka@gminaskawina.pl

 794 033 018

dyżury w Borku Szlacheckim: ostatnia środa miesiąca, godz.17:00 – 18:00 w Szkole Podstawowej,

dyżury w Zelczynie: ostatni czwartek    miesiąca, godz.17:00 – 18:00            w Bibliotece.

16.

Antoni Sapała

a.sapala@gminaskawina.pl

602 589 962

dyzur przy ul.Ogrody 7a w Skawinie

w każdą pierwszą (jesli nie przypada świeto) i trzecią środę miesiąca

od godz.18.30 – 19.30

 

17.

Stanisław Skuta

s.skuta@gminaskawina.pl

   

18.

Mirosław Śliwa

m.sliwa@gminaskawina.pl

 

507 146 904

dyżury w Wielkich Drogach: druga  środa miesiąca, godz.18:00-20:00     w budynku OSP, tel: 507 146 904

dyżury w Facimiechu: drugi czwartek miesiąca, godz. 18:00 – 20:00          w budynku Przedszkola Samorządowego, tel:507 146 904

 

19.

 

Anna Wąsowicz

awmaxima@wp.pl

   

20.

Artur Wątor

 

a.wator@gminaskawina.pl

695 184 074

 

21.

Eugeniusz Zając

 

e.zajac@gminaskawina.pl

508 296 144

 

Prosimy o Wasze wsparcie!

Treść petycji

3 response to "Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 stycznia 2016 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: miód i mleko Zamieszczono: 22 stycznia 2016

  Telewizja Skawina kolejna tuba decydentów obok Biuletynu. No to jest i będzie kasa bo gdzie by się promowali oni i cała ta niby kultura masowa. Przy okazji dawny miejski fotograf ma zajęcie. Miód i mleko w przekazie.

 2. Przez: jawność Zamieszczono: 22 stycznia 2016

  Rozum i uczciwość podpowiadają, że opinii prawnika powinno się zaciągać w celu skonsultowania czy prawo pozwala na zapis video a nie czy prawo jej wymaga. W wielu miastach są tablice do prowadzania głosowań podczas sesji to też, dobry zwyczaj którego nie wprowadzono w naszej gminie. Dzielenie się dokumentacją z obywatelami z audytów oraz dokumentacją zlecaną przez urząd a opłacaną z pieniędzy podatników, poprzez publikację w BIP też stanowi jakiś problem. Jakoś nie po drodze jest urzędującej władzy z jawnością.

 3. Przez: paweł Zamieszczono: 22 stycznia 2016

  Zapewne nie względy finansowe zaważyły o takiej decyzji. Jednak radni nie mają ochoty upubliczniać swojej pracy, być może jest tak jak sugerowali niektórzy, że nie przykładają się zbytnio do pracy, ślizgają po tematach i opuszczają posiedzenia lub się z nich urywają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *