VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 29 kwietnia 2015 r. (VIDEO)

Sesja_Rada_SkawinaDnia 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  W porządku obrad znalazły się m.in. (zgodnie z tym, co pisaliśmy tutaj: VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 kwietnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)): uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, Muzeum Regionalnego w Skawinie, w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji i inne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina prezentujemy Państwu poniżej:

Sesja_Rada_Skawina

/KLIKNIJ w powyższe zdjęcie aby włączyć materiał VIDEO/

Ogólne streszczenie sesji (wykonanie własne):

00:00:18 – rozpoczęcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, powitanie gości

00:00:57 – przyjęcie porządku obrad (zmiana kolejności procedowania, wniosek wiceprzewodniczącego Ryszarda Majdzika w sprawie wprowadzenia punktu dotyczącego informacji o nagrodach dla pracowników UMiG Skawina w ostatnich 12 latach – punkt 25.): 16 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się. Przyjecie całego porządku obrad: 18 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się.

00:06:00 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: jednogłośnie.

00:06:50 – Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w ostatnim kwartale.

00:18:00 – 00:49:35 – Wystąpienie Marszałka Jacka Krupy (środki UE – nowy okres programowania, plan budowy dalszej części obwodnicy Skawiny, Szybka Kolej Aglomeracyjna, usuwanie szkód powodziowych).

00:51:2701:38:50dyskusja na temat wystąpienia Marszałka Jacka Krupy: padają pytania o obwodnicę Skawiny, skrzyżowanie w Sidzinie, SKA, tramwaj, budowa chodników w ciągu DK nr 44, pociągi Kraków-Oświęcim i inne; odpowiedź Burmistrza Pawła Kolasy oraz Marszałka Jacka Krupy.

01:39:0001:44:07 – Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2014 rok. – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie – referująca: Maria Alechnowicz – Kierownik MGOPS w Skawinie; brak dyskusji.

01:45:0202:44:12 – Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie – referujący: Zdzisław Procki – Dyrektor; dyskusja, głosowanie: 16 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący.

02:44:1303:16:30 – Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – referujący: Janusz Bysina – Dyrektor; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

03:16:3903:35:50 – Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – referujący: Michał Grzeszczuk – Dyrektor; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

03:35:5103:51:30 – Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Muzeum Regionalnego w Skawinie – referujący: Czesław Gąsiorowski – Dyrektor; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

03:51:35 – 04:31:40 – (zmiana kolejności porządku obrad) – Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśkowicach – referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dyskusja, głosowanie: 17 za, 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące się.

04:31:45 – 04:48:24 – wystąpienie Posła RP Piotra Ćwika w sprawie budowy chodników wzdłuż DK nr 44; dyskusja

04:48:2505:12:38 – Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

05:12:3905:15:21 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IIIN/20/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina; brak dyskusji, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

05:15:2305:24:37 – Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – referujący: Wacław Siudut – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

05:24:3805:27:40 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie – referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

05:27:4105:39:39 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Skawina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

05:40:0005:52:43 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

05:52:4406:00:14 – Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Województwa Małopolskiego – referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

06:00:1506:05:03 –  Uchwała wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta.

06:05:0506:16:20 – Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci szkół podstawowych miasta i gminy Skawina” – referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury; dyskusja, głosowanie: 18 za, 1 głos wstrzymujący się, 2 radnych nieobecnych na sali.

06:16:2106:21:05 – Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.” –  referujący: Tomasz Stawowy – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy; brak dyskusji, głosowanie:  jednogłośnie przyjęta (19 radnych obecnych na sali).

06:21:0606:23:13 – Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 6 marca 2015 r. – referujący Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji; brak dyskusji, głosowanie: jednogłośnie przyjęta (19 radnych obecnych na sali).

06:23:1506:38:02 – Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej; dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta (19 radnych obecnych na sali).

06:38:0306:48:08 – Uchwała w sprawie udzielenia stałego pełnomocnictwa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej); dyskusja, głosowanie: jednogłośnie przyjęta (19 radnych obecnych na sali).

06:48:0907:27:50 – Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami (w tym m.in. harmonogram przetargów, nagrody dla pracowników urzędu – 7:07:40).

07:27:55 – Wolne wnioski i zapytania.

Porządek obrad VI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 29 kwietnia 2015 roku:

(sprzed zmian dokonanych na samej sesji)

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z V zwyczajnej sesji. – 2. porządek obrad VI zw sesji.doc

3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w ostatnim kwartale.

4. Wystąpienie Pana Marszałka Jacka Krupy.

5. Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2014 rok.- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie – referująca Maria Alechnowicz – Kierownik MGOPS w Skawinie. – 5. informacja MGOPS.pdf

6. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Zdzisław Procki – Dyrektor). – 6. uchwala sprawozd Pogotowia.docx | 6.1 załącznik.pdf

7. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Janusz Bysina – Dyrektor). – 7. uchwala sprawozd CKiS.docx | 7.1 załącznik.pdf

8. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Michał Grzeszczuk – Dyrektor). – 8. uchwala sprawozd Biblioteka.docx

9. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Czesław Gąsiorowski – Dyrektor). – 9. uchwala sprawozd Muzeum.docx | 9.1 zalacznik.pdf

10.  Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina). – 10. uchwala zmiana budzetu na 2015.docx

11.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IIIN/20/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina). – 11. uchwala zmiana WPF.pdf

12.  Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wacław Siudut – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie). – 12. uchwała środki dla policji – patrole.docx

13.  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśkowicach – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). – 13. uchwala OSP Jaśkowice.docx

14.   Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). – 14. uchwala OSP Krzęcin.docx

15.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Skawina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). – 15. uchwała ws zmiany przystanków.doc

16.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). – 16. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego.doc

17. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). – 17. uchwała przejęcie zadania skrzyżowanie DW953 z DP1939K i K2.doc

18. Uchwała wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji). – 18. uchwała w sprawie zgody na dzierżawę nieruchomości.doc

19. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci szkół podstawowych miasta i gminy Skawina” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury). – 19. uchwała Program profilaktyki próchnicy.doc

20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.” –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy). – 20. uchwała ws. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 2014.doc | 20.1 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 2014.doc

21. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 6 marca 2015 r. – jedno czytanie (projekt Radnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, referujący Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji). – 21. uchwala przedluzenie terminu skargi.doc

22. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie ( projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). – 22. uchwała odmowa uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.docx

23. Uchwała w sprawie udzielenia stałego pełnomocnictwa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). – 23. uchwala pelnomocnictwo.docx

24. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. – brak w BIP

25. Wolne wnioski i zapytania.

26. Uchwała w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Bogumiła Misterek – p.o. Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców).

27.  Uchwała w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Bogumiła Misterek – p.o. Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców).

28. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Bogumiła Misterek – p.o. Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców).

29. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga:

Punkty nr: 26, 27, 28 porządku obrad zostaną wyłączone z jawności.

 

Zaproszeni Goście:

Pan Marszałek Jacek Krupa

Źródło:
BIP Gminy Skawina

29 response to "VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 29 kwietnia 2015 r. (VIDEO)"

 1. Przez: tyniecka Zamieszczono: 7 maja 2015

  Wolne wnioski Pan Leszek Nowak zabierał głos na poprzedniej sesji. Sprawa dotyczyła osiedla Samborek, wyborów Przewodniczącego.
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=8h11m51s
  …Taniec z kanistrami na dachu pewnej szopy czy garażu…co mogę zrobić z tą wiadomością?
  Powtórzenie pytań odnośnie odszkodowań, rekompensat za teren obwodnicy Tyniecka, Skawińska. Kto i w jakiej wysokości otrzymał odszkodowanie, kto je przyznawał?

 2. Przez: cyklista Zamieszczono: 7 maja 2015

  Niestety ciągle pokutuje złe nazewnictwo. Ciąg pieszo-rowerowy to nie ścieżka dla rowerów, tym bardziej droga dla rowerów. Panie Burmistrzu i Panie Radny, przy obwodnicy powstał CPR – ciąg pieszo-rowerowy i świadczy również o tym oznakowanie pionowe. Różnica między DDR – drogą dla rowerów a ciągiem pieszo rowerowym jest zasadnicza. Na ciągach pieszo-rowerowych pieszy jest gospodarzem, rowerzysta gościem. Póki co nie mamy w mieście przysłowiowego metra drogi dla rowerów.
  Panie Burmistrzu nie ma martwego sezonu dla rowerzystów, bywają sezonowi rowerzyści. Wśród osób używających rower jako środek transportu rzadko się to zdarza Po wykonywaniu prac przy CPR pasowałoby zmieść ziemię. Najczęściej teren przy obwodnicy zaśmiecają firmy transportujące śmieci samochodami (źle zabezpieczony ładunek).
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=8h10m39s

 3. Przez: drwal Zamieszczono: 6 maja 2015

  Co czeka las w hucie. Wystąpienie właścicieli
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=7h28m11s
  Samosiejki które posiały się w rzędach, nic nie znaczące jak mówił były Vice burmistrz ten z zalegającym urlopem i sześciokrotną odprawą.

  • Przez: kornik Zamieszczono: 7 maja 2015

   …samosiejki które układają się w rzędy…przypomina odpowiedni okres w Polsce… mówi właścicielka. Tnijcie lasy państwowe a nie prywatne apeluje. Ktoś te punktowe zmiany zagospodarowania przestrzennego robił.

 4. Przez: oglądacz Zamieszczono: 6 maja 2015

  NAGRODY – 7 godzina 7 minuta zapisu
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=7h7m35s
  Burmistrz Kolasa nie udostępnię wysokości nagród osób, wiadomo o kogo chodzi.
  Majdzik chce sprawdzenia tego jak rozdawano pieniądze publiczne, mógł być to układ.
  Burmistrz sprawdzi kwoty za 12 lat, nie podoba mu się uzasadnienie przyznawania tych nagród.
  Nie mamy nic do ukrycia, wykonywałem dodatkowe prace po godzinach nagrody dostawałem.
  Ekwiwalenty za urlop, rozmach na święta.
  Przewodniczący zauważa, że dostęp do informacji publicznej ma ograniczenia prawne szkoda,że nie rozwinął myśli.

 5. Przez: oglądacz Zamieszczono: 6 maja 2015

  Burmistrz informacja
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=6h48m43s
  Vice umowa z CEZ, informacje o drogach, sprzątanie, pasy. Rewitalizacja wiat śmietnikowych, kwestia odbioru odpadów na terenie MiG Skawina, rozmowy z PKP przejście podziemne z Torowej. 300 tys. koszt objazdów autobusów podczas trwania remontu mostu.

 6. Przez: os Zamieszczono: 6 maja 2015

  Clif i odpowiedź Rady Miejskiej
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=6h23m11s
  Podawanie faktów leży w interesie społecznym, czyli mieszkańców.
  Kiedy Rada Miejska podejmie działania i zmieni Plan Zagospodarowania Przestrzennego by uniemożliwić firmom prowadzenie takiej działalności w naszej gminie?

   • Przez: pytający Zamieszczono: 6 maja 2015

    …Nie przyszło nam do głowy by spotkać się z Radą Miejską spotykaliśmy się z burmistrzami… mówi przedstawiciel Clif. Czy są gdzieś nagrania tych spotkań, protokoły zapiski, czy było to w godzinach urzędowania? Słuszne pytanie Przewodniczącego.

  • Przez: kierowca Zamieszczono: 11 maja 2015

   Goście z Clifa mają problem z dostosowaniem się do Prawa o Ruchu Drogowym. Może nie zauważyliście, że znaki wokół biurowca huty aluminium ponownie zostały ustawione. Taka jazda pod prąd samochodem to cwaniactwo. Może kiedyś wyprostuje was policja, rosnące choinki nie świadczą o tym, że można zachowywać się jak w lesie.

   • Przez: kierowca2 Zamieszczono: 12 maja 2015

    Mają strzałkę nakazującą kierunek jazdy w prawo ale olewają znaki. Kto by im kazał objeżdżać biurowiec. Głupie zachowanie bo przy tym skrzyżowaniu jest płot ograniczający widoczność.

 7. Przez: dp Zamieszczono: 6 maja 2015

  Wsparcie dla Powiatu- drogi
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=5h40m5s
  Skrzyżowanie i zatoka autobusowa, rów umocnienie skarp – Wola Radziszowska
  Kanalizacja opadowa i chodnik ul. Tyniecka (trwają prace).
  Nakładki ul. Korabnicka i Brzegi w Radziszowie
  Gmina 607,5 tys złotych
  Powiat 595 tys zł

 8. Przez: zrównoważony Zamieszczono: 5 maja 2015

  5 godzina 27 minuta zapisu
  Przystanki autobusowe. Od 9 maja nowe na ul. Bukowskiej autobus 245, autobus 233 nowe przystanki Rotmistrza Witolda Pileckiego, Ofiar Katynia (Strefa Zachód). Firmy przy obwodnicy zapewniają własny transport. Bardzo dobry kierunek działań.
  Panie radny co Pan z tymi zatoczkami, w mieście powinno się preferować zrównoważony transport, autobus na osiedlowych ulicach i w centrum (bez zatoczki) to forma uspokojenia ruchu samochodowego. Priorytetem w centrum powinna być komunikacja autobusowa, rowerowa i piesza.
  Kolejny radny który jeszcze nie doświadczył europejskich standardów.

  • Przez: podróżnik Zamieszczono: 6 maja 2015

   Były burmistrzu, ma pan jakieś opory względem komunikacji zbiorowej. To pan ciął kursy autobusów podczas swoich kadencji i skutecznie rozmontowywał dobry transport. Pamiętamy słowa o autobusach wożących powietrze wypowiadane w mediach. Czas już spocząć odejść w cień …

 9. Przez: odwiedzający Zamieszczono: 5 maja 2015

  Muzeum
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=3h36m5s
  Dyrektor to prawdziwy pasjonat, strzała w dziesiątkę ale jeden człowiek tego nie udźwignie. Szkoda, że tak mało przykłada się wagi do promowania muzeum wśród osób starszych, mało tablic informacyjnych, muzeum zamknięte w weekendy, niedostępne dla turystów właśnie wtedy odwiedzających nasze miasto.

 10. Przez: 123 Zamieszczono: 5 maja 2015

  Biblioteka
  https://www.youtube.com/watch?v=2AjfoZBt9fc&feature=youtu.be&t=3h16m46s
  Filia w Zelczynie pochłonęła sporo kasy, koszty utrzymania. MultiCentrum to też skarbonka i pomnik jako postawiła były burmistrz wraz z RM. (czynsz dla Spółdzielni)
  Zamiast książek utrzymanie tych pomników, tak jak w przypadku CKiS wszystko z wyjątkiem produktu zwanego kultura.
  Stowarzyszenie Nasz Radziszów – Najem lokalu w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie – 20,00 za miesiąc.
  Jeśli ktoś uważnie oglądnie materiał znajdzie odpowiedź, czemu kultura i czytelnictwo zatraca się.
  Budowało się sadzawki ze złotą rybką zamiast książki kupować taki był trend, oby nie był kultywowany przez obecnych decydentów.

 11. Przez: NS Zamieszczono: 5 maja 2015

  Kino Piast umowa z Parafią do 2018 roku, koszt 31,8 tys złotych, ciekawe magazyny CKiS.
  Kort rentowność 0,12% Hala Sportowa 0,25% Dwór Dzieduszyckich 0.01%
  Ciekawa jest wypowiedź odnośnie pozyskiwania środków od stowarzyszeń.
  Nie spodziewałem się zbyt wielu pytań od radnych, dalej będą pompować kasę zamiast w oferty kulturalne w armię ludzi i energochłonne obiekty. Mieszkańcy gminy łożyć podatki na Radziszowski Dwór i dworzan.
  Oczywiście nikt nie zapytał o koszty mediów co tam parę milionów w tą lub tamtą stronę.

  • Przez: słuchacz Zamieszczono: 5 maja 2015

   Kolejna kasa na Dwór Dzieduszyckich poprawka w budżecie 50 tysięcy. Bez mrugnięcia okiem.

 12. Przez: M. Zamieszczono: 5 maja 2015

  Nierób Krupa,nie jest marszałkiem, proszę go tak nie tytułować.
  Były Burmistrz za grosz honoru nie ma. Wyszedł z sesji gdy mówiono o jego przekrętach przy przyznawaniu nagród.

 13. Przez: piotr Zamieszczono: 5 maja 2015

  Mało nie spadłem ze stołka moje wynagrodzenie jest brutto mówi dyrektor Pogotowia, najmniej zarabiam ze wszystkich dyrektorów takich placówek. Dramat, brak kontroli od 2003 roku.
  https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=2h4m18s

  • Przez: on Zamieszczono: 5 maja 2015

   A nie mówiłem dajcie byłemu odpocząć, nie wybierajcie na radnego. Będzie motał i kreślił wizję szczęścia dla mieszkańców za jego panowania, snuł teorie spiskowe gdy ktoś zapyta gdzie się podziewała kasa.
   https://youtu.be/2AjfoZBt9fc?t=2h13m29s

   • Przez: pooh Zamieszczono: 5 maja 2015

    Targowica tak ustawiła okręgi wyborcze, żeby wszedł. Musi był jakiś deal… 😛

 14. Przez: Monika Zamieszczono: 4 maja 2015

  3:54 Skandalem jest że RG przeznacza 30 tyś na pokrycie kosztów remontu samochodu strażackiego OSP Jaśkowice rozbitego przez strażaka pod wpływem alkoholu. Już widzę jak to odpracowują ciekawe kto będzie tego pilnował czy sam Pan Burmistrz. Najłatwiej dać środki… Burmistrz nie uzasadnił tego wydatku. Czy Gmina popiera jazdę po alkoholu?? Tylko 4:22 OSP to nie praca zawodowa masakra pozwólmy pić i prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Skoro jest naganna sytuacja to dlaczego RM pozwala na uchwalenie takiej uchwały……..

  • Przez: jarosław Zamieszczono: 5 maja 2015

   Moim zdaniem nie ma co karać mieszkańców za głupotę strażaków. Nie zwalajcie tylko całej winy na młodego bo bardzo łatwo trzeźwy rozpozna pijanego i on sam nie wsiadał do tego auta. To jest podobnie jak z wsiadaniem do samochodu pijanego członka rodziny. Strażacy zapewne są rodziną. Ja chciałbym wiedzieć jak wygląda praca psychologów ze strażakami, czy ci ludzie otoczeni są specjalną opieką ze względu na stres jakim jest uczestniczenie w różnych wypadkach i zdarzeniach.

  • Przez: skawinianiin Zamieszczono: 6 maja 2015

   To sie nazywwa dobry uklad miedzy wsia a panem burmistrzem pani Moniko…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *