Wkrótce ruszą konsultacje społeczne ws. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Skawiny

Skawina_GminnyProgram_RewitalizacjiGminny Program Rewitalizacji dla miasta Skawina to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla miasta Skawina konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie miasta. Kluczowe wnioski z przeprowadzonych analiz (diagnoza), na podstawie, których wyznaczono obszar zdegradowany i rewitalizacji, zostaną przedłożone w procesie konsultacji społecznych mieszkańcom i interesariuszom procesu.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 26 lutego do 29 marca 2016 r.:

 • forma pisemna poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.gminaskawina.pl, zakładka „konsultacje społeczne”, podzakładka „Program rewitalizacji”), który należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@gminaskawina.pl;
 • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy do odebrania w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), który należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14;
 • warsztaty konsultacyjne adresowane do mieszkańców miasta Skawina i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 29 lutego 2016 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w Sali obrad Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie;
 • debata społeczna mieszkańców miasta Skawina i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 7 marca 2016 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 w Sali obrad Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Od redakcji:

W treści Zarządzenia Burmistrza w sprawie zamiaru przeprowadzenia konsultacji umieszczonego w BIP znajduje się sformułowanie:

§ 4 [Termin rozpoczęcia konsultacji i czas ich trwania]

“Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który podany zostanie do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na stronie www.gminaskawina.pl oraz poprzez udostępnienie w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie odpowiedzialnej za dany proces konsultacji.” (podkr. red.)

Niestety nie ma nic o zamieszczeniu informacji (raportu) w Biuletynie Informacji Publicznej, a przecież BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, który w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej został stworzony do powszechnego udostępniania informacji publicznej (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Chcemy na to zwrócić uwagę, bo taki tryb informowania (w BIP) o końcowym raporcie przewiduje przyjęta już Uchwała nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 roku, określająca zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Skawina.

W paragrafie 15 tej uchwały wyraźnie wskazano, że:

 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający co najmniej informacje o:
 • celu konsultacji,
 • podmiotach zaangażowanych w konsultacje,
 • przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
 • liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach,
 • wynikach konsultacji wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, jeżeli wymaga tego przedmiot konsultacji.
 1. Raport, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu na stronie internetowej urzędu oraz w BIP w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

A tej informacji w zarządzeniu Burmistrza zabrakło. Jest tylko komunikat o umieszczeniu raportu z konsultacji na stronie gminaskawina.pl oraz w odpowiedniej komórce organizacyjnej urzędu. O BIPie ani słowa.

Mamy nadzieję, że stosowne informacje (raport) będą umieszczane także w BIP czyli zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej w Skawinie z ub. roku.

Skawina_GminnyProgram_Rewitalizacji

(fot. Roman Gdula)

Źródło:
UMiG Skawina / Zarządzenie Burmistrza w sprawie zamiaru przeprowadzenia konsultacji

5 response to "Wkrótce ruszą konsultacje społeczne ws. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Skawiny"

 1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 29 lutego 2016

  Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Miasta Skawina
  …Wskazywano także na skutki działalności przemysłowej i nierozwiązane konflikty mimo zaniku czynników ich powstania, ale bez przeprowadzenia niezbędnych działań naprawczych…
  Obszary rewitalizacji w Mieście Skawina
  Podobszar Osiedle Awaryjne- Huta, Rejon ul. Energetyków, Osiedle Kościuszki, Osiedle Rzepnik.
  To nie przypadek, że większość obszarów zdegradowane jest w pobliżu istniejących zakładów przemysłowych. Ta degradacja obejmuje również środowisko w którym żyją mieszkańcy.
  Czy jest sens malować ścianę by ukryć grzyba rosnącego w betonie? On i tak tam wciąż będzie bo nie pozbędziemy się jego żywicieli. Całe miasto będzie wkrótce jednym wielkim zdegradowanym obszarem bo eksploatacja jego zasobów, trwająca od kilku lat, nabrała tempa.

 2. Przez: MR Zamieszczono: 21 lutego 2016

  -optymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi, głównie poprzez nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield zamiast greenfield, głęboką przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych oraz rekultywację terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze.
  -przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego,
  -przeciwdziałania suburbanizacji
  https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

 3. Przez: mój projekt Zamieszczono: 20 lutego 2016

  W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla miasta Skawina konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie miasta.
  Moja propozycja dla obszaru zdegradowanego. Gmina odkupi biurowiec na terenie byłej huty aluminium i przeniesie część wydziałów z Rynku. W ten sposób część lokali zostanie uwolnionych, powstaną kawiarenki, punkty usługowe, kluby. Rynek ożyje po 15.00

  • Przez: projekt Zamieszczono: 20 lutego 2016

   Chciałbym ten projekt skonsultować z Wami. Czy pomysł się podoba, jakie wydziały UMiG mogłyby zmienić lokalizację na wskazaną powyżej?
   Dokończenie obwodnicy zapewne wyeliminuje korki na ul. Piłsudskiego, można będzie bez problemu dojechać. Planowana jest SKA i przystanek kolejowy w odległości kilkaset metrów. Budynek jest w otoczeniu pięknych drzew iglastych, nie ma problemu z mediami, anteny internetowe i sieci komórkowej w pobliżu. Z parkowaniem też nie będzie problemu, jest sporo miejsca, można zmieści kilkaset samochodów. Budynek w raz z działką od lat wystawiony jest na sprzedaż.
   Czy projekt ma szansę na realizację?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *