Wniosek z art. 241 KPA o odbiór odpadów zielonych z terenu gminy Skawina minimum co dwa tygodnie [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA] Odbiór odpadów zielonych co dwa tygodnie? To jest możliwe a nawet konieczne! Urząd Miasta i Gminy w Skawinie apeluje o niespalanie traw, liści i innych odpadów organicznych, często mokrych lub wilgotnych. Powoduje to bowiem powstawanie bardzo dużej ilości dymu, który jest uciążliwy oraz szkodliwy dla naszego zdrowia i otaczającego nas środowiska. W przypadku spalania traw, liści i innych odpadów organicznych powstają pyły zawieszone i niebezpieczne związki tj. węglowodory aromatyczne (np. benzoalfapiren), dioksyny i furany o silnym działaniu rakotwórczym. Dym powoduje wystąpienie lub zaostrzenie dolegliwości astmatycznych. Utrudniamy życie sąsiadom, gdyż gęsty, ścielący się dym przedostaje się do naszych mieszkań. Należy pamiętać, że spalanie trawy, liści i innych odpadów organicznych na powierzchni stwarza bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nierzadkie są przypadki, że palenie traw lub innych odpadów jest przyczyną pożaru

Ponadto, spalanie odpadów organicznych powoduje zwiększanie liczby dni w roku, w które powietrze jest złej jakości. Dym utrzymuje się w powietrzu długo po wypaleniu się ogniska lub jest przenoszony przez wiatr na duże odległości. Tym samym, nawet poza sezonem grzewczym, kiedy powinniśmy oddychać lepszym powietrzem, jesteśmy narażeni na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego i rakotwórczych substancji.

fot. archiwum, TVS, LepszyPoznań, DziennikPolski

Chcemy to zmienić – na lepsze!

Palenie odpadów zielonych pomimo zakazu może być spowodowane bardzo rzadkim odbiorem tychże przez jednostki gminne. Albo brakiem chęci zainwestowania przez domowników “raz na całe życie” w przydomowy kompostownik (przy okazji – jedna z gmin nawet proponuje użyczanie kompostowników: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/kompostowniki-dla-mieszkancow-mozna-jeszcze-skorzystac).

Doprowadźmy wspólnie, by było jak w cywilizowanych krajach i gminach, gdzie odbiór odbywa się regularnie i często. 

Chcemy, by odbiór odpadów zielonych na terenie miasta i gminy Skawina odbywał się co najmniej raz na dwa tygodnie, i to od kwietnia do listopada.

Dla porównania, w Krakowie i w podanych niżej innych gminach odpady zielone odbierane są co tydzień, warto by w Skawinie odbywało się to przynajmniej tak często jak w wielu gminach w powiecie krakowskim i nie tylko.

Uważamy, że bogata i rozwinięta gmina jak gmina Skawina (co nierzadko powtarzają kandydaci w wyborach samorządowych) powinna zapewnić odbiór odpadów zielonych od mieszkańców tak samo często jak inne gminy z powiatu czy Małopolski. Ponadto chyba nie chcemy równać w dół, tylko w górę…

Dlatego postanowiliśmy skorzystać z przysługującego każdemu obywatelowi prawa do zmieniania i polepszenia otoczenia i złożyć wniosek w tej sprawie do Gminy:

Art. 241 Kodeks Postępowania Administracyjnego stanowi, że Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Poniżej przykłady z linkami źródłowymi harmonogramów odbioru odpadów zielonych, gdzie przeważają terminy cotygodniowe lub codwutygodniowe (a w gminie Skawina – raz na 6 miesięcy!)

Kraków: co tydzień 

Gmina Jaworzno: co tydzień (IV-XI)

http://mznk.jaworzno.pl/wp-content/uploads/Zabudowa-jednorodzinna-2018.pdf

Gmina Ząbkowice Śląskie: co tydzień
 
 
Niepołomice: 2-3 x w miesiącu – sołectwa
 
 
Andrychów: co miesiąc
 

Zmieńmy to!

Dowiedzieliśmy się też, że obecnie trwają przygotowania do zmian uchwały dotyczącej odbioru odpadów, które mają doprowadzić do częstszego odbierania odpadów zielonych.

Ale czy i kiedy to zostanie zrealizowane, nie wiadomo. Stąd przedmiotowy wniosek.

I na koniec, garść przepisów, które osoba spalająca np. liście czy skoszoną trawę może łamać:

Ustawa o odpadach:

Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

art 31. ust. 7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

 Art. 71. tej ustawy brzmi: „kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów – podlega karze aresztu (30 dni) lub karze grzywny od 500 zł do 5000 zł.”

Kodeks Cywilny:

art. 144 KC:
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń – zgodnie z nim kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – ten przepis dotyczy ogólnie zakłócania porządku w miejscu publicznym, za co grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, przy czym zakłócenie porządku może nastąpić nie tylko krzykiem, hałasem czy alarmem, ale także innym wybrykiem, do którego zaliczyć można także palenie liści czy innych odpadów roślinnych, w wyniku czego duszący dym utrudnia nam egzystencję.

Ponadto art. 145 Kodeksu wykroczeń stanowi, że:
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Treść wniosku z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przesłana do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej w Skawinie.

AKTUALIZACJA (19 października 2018 r.):

Odpowiedź z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie nadeszła 17 października 2018 r.:

{…}

W załączeniu przesyłamy odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie dotyczącą wniosku o częstszy odbiór odpadów zielonych z terenu Gminy Skawina.

AKTUALIZACJA (29 października 2018 r.):

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 10 października 2018 r.:

AKTUALIZACJA (27 listopada 2018 r.):

W załączeniu przesyłamy odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2018 r.) dotyczącą wniosku o częstszy odbiór odpadów zielonych  z terenu Gminy Skawina:

Odpowiedź Urzędu z 15 listopada 2018 r.:

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji przesyłamy pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie wraz z załącznikiem.

2 response to "Wniosek z art. 241 KPA o odbiór odpadów zielonych z terenu gminy Skawina minimum co dwa tygodnie [AKTUALIZACJA]"

  1. Przez: Zbys Zamieszczono: 20 października 2018

    Pomysł, super ekologia i poszanowanie dla matki ziemi.
    Takie akcjie nie powinny być na zgłoszenie tylko w standardzie z urzędu. Sam koszę i robię kompostownik.
    Jak by był odbiór a późniejsza obróbka ze strony UMiG Skawina , http://magazynbiomasa.pl/laki-zrodlem-biomasy-chyba-warto-sprobowac/

    Powodzenia, trzymam kciuki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *