_Clipboard59Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionym przez Urząd Miasta i Gminy Skawina Centralnym Rejestrem Umów zawartych przez Gminę Skawina w roku 2012 oraz w roku 2013. O utworzenie oraz udostępnienie rejestrów umów redakcja portalu „InfoSkawina” wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera jeszcze w listopadzie 2013 roku.

W połowie grudnia 2013 roku Burmistrz odpowiedział, że UMiG Skawina prowadzi rejestr umów za 2012 i 2013 rok, przyznał, że rejestr jest informacją publiczną, można o niego zawnioskować, jednak nie przewiduje jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ostatniego dnia roku 2013 zwróciliśmy się więc o udostępnienie rejestrów oraz opublikowanie go w BIP.

Dnia 10 stycznia 2014 roku Centralne Rejestry Umów za 2012 i 2013 rok zostały naszej redakcji udostępnione.

Niestety, co najistotniejsze, bez wskazania wartości konkretnych umów!

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku wystosowaliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera pismo z propozycją utworzenia rejestru umów (link: Propozycja utworzenia rejestru umów w Gminie Skawina), jakie Gmina Skawina (a także jednostki jej podległe) zawarły i zawierają z podmiotami zewnętrznymi. Taka baza danych obejmowałaby informacje dotyczące umów podpisanych przez Gminę w zakresie wszystkich wchodzących w Gminę obszarów działalności.

Nasza propozycja dotyczyła utworzenia rejestru, w którym znajdowałyby się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość takiej umowy.

Odpowiedź Burmistrza na naszą propozycję opublikowaliśmy dnia 26 grudnia 2013 roku w artykule Rejestru umów w gminie Skawina ciąg dalszy (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA) a jej treść brzmiała:

Wobec powyższego, dnia 31 grudnia 2103 r., zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie przedmiotowego rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej bądź też przesłanie go na elektroniczny adres redakcji:

W naszym przekonaniu rejestr wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom obywateli – mieszkańców gminy w kwestii wzmacniania przejrzystości jak i jawności działań administracji samorządowej.

Takie rejestry utworzyły i opublikowały m.in. takie podmioty jak: Urząd Gminy Kęty, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Starostwo Powiatowe w Miechowie, UM Zawoja + j. organizacyjne, UG Słaboszów, UM Proszowice, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Szczecin, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, UM Katowice, Muzeum Powstania Warszawskiego, …

10 stycznia 2014 roku skany rejestrów umów (w pdf) za rok 2012 i 2013 UMiG Skawina zostały udostępnione redakcji portalu.

Kilka dni później zapytaliśmy Urząd m.in. o to, czy rejestr ten prowadzony jest w formie elektronicznej, czy możliwe jest przeszukiwanie rejestrów (na przykład po kontrahentach, bądź przedmiocie umowy), czy zaplanowana jest publikacja rejestrów.

W odpowiedzi mailowej z dnia 28 stycznia 2014 roku Burmistrz stwierdza, że:

W nawiązaniu do e-maila z dnia 16.01.2014 w sprawie udostępnienia informacji publicznej  dot. rejestrów umów za rok 2012 i 2013 – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie uprzejmie informuje, co następuje:

powyższe rejestry są prowadzone w programie Microsoft Excel, gromadzą informacje zgodnie z przesłanym do Państwa skanem. Wcześniejszej korespondencji z dnia 17 grudnia 2013 r. Nr PSW.0530.14.2014 informowałem, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku tworzenia rejestru wszelkich umów zawieranych przez Gminę i publikowania go w Biuletynie Informacji Publicznej. Pomimo braku obowiązku prowadzenia rejestru umów, w tut. Urzędzie prowadzony jest Centralny Rejestr Umów od 2012 r. W chwili obecnej nie planowana jest publikacja prowadzonego rejestru.

W ustawie  z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 111, poz. 1198) są ujęte  zasady dostępu do informacji publicznej.

Wobec powyższego przekonwertowaliśmy kilkadziesiąt stron rejestrów z formy zeskanowanej jaką udostępnił nam urząd na formę obrazu jpg – po każdym na jedną stronę rejestru. Trochę to trwało, ale dziś możemy Państwu przedstawić przekazany rejestr umów.

Należy zauważyć, że przedmiotowe rejestry nie zawierają kwot, na jakie opiewają umowy. Ich brak stawia pod znakiem zapytania sensowność prowadzenia rejestrów w takiej formie. Czy zwykły mieszkaniec, prowadząc budżet domowy, notuje np. dane zakupionych materiałów budowlanych, czy zwykłych zakupów spożywczych bez podania ich ceny? Zwrócimy się w najbliższym czasie o ujawnienie rejestru z kwotami do każdej z tych umów oraz o przekazanie rejestru w takiej formie, w jakiej są one prowadzone, czyli w plikach EXCEL – .xls,  a nie w formie nieprzeszukiwalnych plikach pdf.

Centralny Rejestr Umów UMiG Skawina za rok 2012:

Centralny Rejestr Umów UMiG Skawina za rok 2013:

Brak publikacji rejestru umów (z kompletnymi danymi) w Biuletynie Informacji Publicznej może wywołać wrażenie, że istnieją ukrywane nieprawidłowości, z powodu których rejestr nie jet upubliczniony, a nie wynika to z powodów prawnych, technicznych, a wręcz wbrew prawu. Stanowi ono o publikacji „innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje” (par. 11 pkt.5 lit. b rozporządzenia ws. BIP), do których należy zaliczyć informacje o sposobie wydatkowania środków.

Środki publiczne w większości pochodzą od obywateli. Państwo powinno więc ujawnić, jaki jest udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych, a także i to, na finansowanie jakich wydatków dochody te są wystarczające. Dla obywateli, a zwłaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia ciężarów publicznych, nie jest obojętnym to, w jaki sposób jest rozłożony ciężar danin publicznych oraz w jaki sposób państwo gospodaruje wpływami z tego tytułu. Obywatele chcą także wiedzieć, ile kosztuje ich utrzymanie państwa i jego aparatu oraz to, w jaki sposób są dzielone wydatki publiczne dotyczące także celów (konsumpcja zbiorowa i indywidualna). Społeczeństwo pragnie również wiedzieć, czy aparat władzy publicznej potrafi planować, organizować, zarządzać i kontrolować gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów publicznych staje się zatem narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej. Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej. Jawność i przejrzystość finansów publicznych ma także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i uczestniczeniem w nim.

 

Dostęp do informacji publicznej jest jednym z kluczowych praw, jakie w demokracji przysługują jednostkom. Dzięki temu, że mamy prawo pytać m.in. o działalność władz publicznych oraz wydatkowanie publicznych funduszy, możemy oceniać i komentować bieżące decyzje rządzących, które przecież wpływają na nasze życie. Inaczej udział mieszkańców w procesach demokratycznych byłby utrudniony, jeśli nie iluzoryczny. Poinformowany mieszkaniec to również aktywny obywatel, który często jest inicjatorem zmian, a jeszcze częściej staje się partnerem władzy w rządzeniu. Nie można też pominąć antykorupcyjnego charakteru prawa do informacji, które sprawia, że w każdym momencie ludzie mogą patrzeć na ręce swoim reprezentantom.

_

_

Zobacz także:

Propozycja utworzenia rejestru umów w Gminie Skawina (9 grudnia 2013 r.)

Rejestru umów w gminie Skawina ciąg dalszy (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)  (26 grudnia 2013 r.)

Wniosek o udostępnienie rejestru umów Gminy Skawina (31 grudnia 2013 r.)

Więcej o akcji ujawniania rejestrów umów władzy publicznej przeczytać można na stronach:

Obywatelski cud

Wędrówka. Droga usłana listami – blog wnioskodawcy o rejestr umów